Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)

De COVID-19-epidemie heeft een belangrijke impact op de subsidies.  In deze tabel nemen wij de verschillende maatregelen op die door de verschillende subsidiërende instanties beslist werden.Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)
Rusthuizen

Twee nieuwe steunmaatregelen voor de Brusselse rusthuizen :
1. Hoger forfait voor de CRA’s of referentieartsen
2. Meer financiering voor medische beschermingsmiddelen

Meer info : News van 10.05.2021.
10.05.2021
ROB/RVT

Iriscare wil de impact van de gezondheidscrisis op de stabiliteit van de centra en de diensten die erkend en gefinancierd worden door Iriscare zoveel mogelijk beperken zodat de continuïteit van de kwaliteitszorg tijdens en na de epidemie van het virus kan gegarandeerd worden.

In dit kader zal Iriscare de ROB/RVT een financiële tussenkomst toekennen die bedoeld is om het verlies aan gefactureerde dagen in het kader van de gezondheidscrisis voor het 1e en 2e kwartaal 2021 gedeeltelijk te compenseren.

Cf. Berekeningswijze, weerslag van de tijdelijke werkloosheid, toekenningsvoorwaarden en betalingsregels in de Omzendbrief van 26.03.2021 (pdf).
26.03.2021
Bijzondere commissie Covid-19

Het eindrapport werd gepubliceerd : www.parlement.brussels.
23.03.2021
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Brusselaars van 65 jaar en ouder met een verminderde zelfredzaamheid en een laag inkomen kunnen sinds 1 januari een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) aanvragen bij Iriscare. De overname van deze bevoegdheid die vroeger toekwam aan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid is dus een feit en de eerste uitbetalingen zijn bezig.

Voor meer info : www.iriscare.brussels.
22.01.2021
Gezinsbijslagregeling

Het Verenigd College heeft beslist dat, o.w.v. het coronavirus Covid-19, bepaalde begrenzingen waarboven de uitoefening van een winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering normaal de toekenning van de kinderbijslag schorst ten gunste van het rechtgevend kind, niet van toepassing zijn ten aanzien van de activiteiten uitgeoefend gedurende het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021, noch ten aanzien van de sociale uitkeringen die daaruit voortvloeien.

Cf. bepalingen in het BVCGG van 17.12.2020 betreffende de tijdelijke opheffing binnen de gezinsbijslagregeling van de begrenzingen inzake de winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering door het rechtgevend kind gedurende het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 (B.S., 23.12.2020) – Inforum nr 341595.

Verlenging van deze maatregel gedurende het tweede kwartaal 2021.

BVCGGC van 10.06.2021 betreffende de tijdelijke opheffing binnen de gezinsbijslagregeling van de begrenzingen inzake de winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering door het rechtgevend kind gedurende het tweede kwartaal 2021 (B.S., 17.06.2021) – Inforum nr. 347043.

Verlenging van de periode voor meerderjarige kinderen, die ingeschreven zijn als werkzoekende en aanspraak maken op kinderbijslag voor een periode van 360 kalenderdagen, met de periode dat het kind niet wordt toegelaten tot het reht op de inschakelingsuitkeringen.

Meer info in het BVCGG van 17.06.2021 tot wijziging van het BVCGG van 24.10.2019 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de kinderbijslag voor jongeren ingeschreven als werkzoekende (B.S., 28.06.2021) – Inforum nr. 347302.
23.12.2020
17.06.2021

28.06.2021
Bekrachtiging volmachten

De ordonnantie van 19.03.2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de aan het Verenigd College van de GGC in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 bepaalt dat de besluiten bedoeld in deze ordonnantie bekrachtigd dienen te worden binnen een termijn van zes maanden na de beëindiging van de periode van de bijzondere machten. Bij gebrek aan bekrachtiging binnen deze termijn, worden ze geacht nooit uitwerking te hebben gehad.

Cf. bekrachtigde besluiten in de Ordonnantie van 04.12.2020 houdende bekrachtiging van de besluiten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 19.03.2020 om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 en betr. het toekennen van bijkomende opdrachten aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag
(B.S., 11.12.2020) – Inforum nr 340799.
11.12.2020
Personeel van de hulp- en zorgsector

De Brusselse Regering keurde vandaag de toekenning van een gewestelijke premie goed als steun voor het personeel van de hulp- en zorgsector van wie momenteel enorm veel gevraagd wordt en dat hierdoor zwaar onder druk staat bij de bestrijding van het coronavirus.

De premie van 985 euro bruto geldt voor alle werknemers die deel uitmaken van de Brusselse (openbare, privé- of associatieve) hulp- en zorgsector.

PB van 26.11.2020 van het Kab. R. Vervoort
26.11.2020
Financiële steun voor de Brusselse instellingen

Sinds het begin van de coronacrisis ondervinden de door Iriscare erkende en gefinancierde instellingen zware gevolgen van die crisis. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft dus verschillende maatregelen ingevoerd om de Brusselse gezondheidszorgsector te ondersteunen. Die nemen met name de vorm aan van financiële steunmaatregelen: op termijn zal er meer dan 34 miljoen euro worden uitgekeerd aan de Brusselse instellingen.

Reeds genomen maatregelen : www.iriscare.brussels.
26.11.2020
Volmachten

Om de GGC in staat te stellen om te reageren op de COVID-19-pandemie kan het Verenigd College alle passende maatregelen nemen om, onder bedreiging van ernstig gevaar, elke situatie die een probleem vormt te voorkomen en met spoed aan te pakken binnen het strikte kader van de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan.

De draagwijdte van deze maatregelen wordt gepreciseerd in de ordonnantie van 23.11.2020 tot toekenning van volmachten aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie naar aanleiding van de gezondheidscrisis ten gevolge van COVID-19 (B.S., 25.11.2020) – Inforum nr 340455.
25.11.2020
Sector personen met een handicap

Verlenging van de subsidieperiode van 01.07.2020 tot 15.11.2020

Meer info over de maatregelen, de procedure, … in de Omzendbrief van 24.11.2020.
24.11.2020
Zorggerelateerde instellingen

De overheidsopdrachtencentrale georganiseerd door Iriscare (eCAT) is online : www.iriscare.brussels.

Vanaf maart 2021 kunnen ook (kleinere) diensten actief in de sociale sector, de sociale economie, de culturele sector en/of de sport- en evenementen sector zich inschrijven voor deze overheidsopdrachtencentrale. De dienst moet erkend zijn door het BHG, de DVC, Iriscare, de FGC of VGC. Ook diensten erkend door de Vlaamse Gemeenschap of de Federatie Wallonië-Bruxelles gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen zich inschrijven.

News van 03.03.2021.


Wijziging algemene voorwaarden : www.iriscare.brussels.
13.11.2020
03.03.202123.03.2021
Welzijns- en gezondheidssectoren – Specifieke aandacht voor daklozen

De minister van Sociale Actie en Gezondheid, A. Maron, maakt een stand van zaken op van de bijkomende middelen die zijn vrijgemaakt om de welzijns- en gezondheidssectoren (en hun personeel), die in de frontlinie staan tijdens deze ongeziene crisis, te ondersteunen.

Tevens wijst hij op de specifieke aandacht die aan de daklozen werd geschonken.

PB van 04.11.2020 van het Kabinet A. Maron.
04.11.2020
Rusthuis-, gezondheids- en welzijnssector

De Regering heeft beslist om 4 miljoen euro aan Iriscare toe te kennen om deze sector te versterken.
cf. PB van 29.10.2020 van het Kabinet R. Vervoort 
29.10.2020
Thuishulpsector

Tijdens de COVID-19-pandemie beslist Iriscare de financiële steunmaatregelen voor de thuishulpsector te verlengen door de wegens COVID-19 niet-gepresteerde uren van de urenquota te subsidiëren van 01.07.2020 tot en met 31.12.2020.

www.iriscare.brussels (cf. rubriek 'Ambulante en thuishulp') – Inforum nr. 339898
27.10.2020
Covid-19-crisis : uitzonderlijke subsidie

De leden van het Verenigd College bevoegd voor Gezondheid en Welzijn, Elke VAN DEN BRANDT en Alain MARON, verlenen een uitzonderlijke subsidie aan de 19 Brusselse OCMW’s om hen in staat te stellen de verschillende gevolgen van de COVID-19-crisis voor het welzijn en de gezondheid het hoofd te kunnen bieden op korte en middellange termijn.

De toegekende bedragen kunnen gebruikt worden voor uitgaven gemaakt tussen 1 maart 2020 en 31 december 2021.

Meer info (Omzendbrief, modaliteiten, verdeling, …) : cf. fiche.
05.10.2020
Erkende en gefinancierde instellingen door IRISCARE

Gezien de zware gevolgen van de coronacrisis op zijn instellingen en teneinde de continuïteit te waarborgen in de kwaliteit van de verstrekte zorg, werden nieuwe maatregelen ingevoerd in de volgende sectoren :
- rusthuissector
- geestelijke gezondheidszorg
- sector van de bijstand aan personen

Voor meer details : cf. Nieuws van 17.09.2020.
17.09.2020
Woonzorgcentra

IRISCARE en de Koning Boudewijnstichting ondersteunen Brusselse woonzorgcentra bij omslag naar Tubbe-model (PB van 09/09/2020)

Cf. ook : Rubriek Fonds (infra) – Fiche projectoproep

10 Brusselse rust- en verzorgingstehuizen lanceren zich in het Tubbe-avontuur : www.iriscare.brussels.
09.09.2020


02.04.2021
Psychosociale ondersteuning

Om de Brusselse instellingen zo goed mogelijk te ondersteun-en, is er in samenwerking met andere organisaties een aanbod aan psychologische steunmaatregelen uitgewerkt waarop de instellingen en hun personeel een beroep kunnen doen.

Meer info : www.iriscare.brussels.
02.09.2020
Gezondheidskundig contactonderzoek

Een contactcenter wordt georganiseerd bij de Diensten van het Verenigd College, met als opdracht het zoeken naar en contact opnemen met mensen die besmet zijn of vermoedelijk besmet zijn met het COVID-19-coronavirus, evenals de mensen met wie ze in contact zijn gekomen.

Cf. BVCGG van bijz. macht. Nr 2020-006 van 18.06.2020 tot het organiseren van het gezondheidskundig contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie
(B.S., 27/07.2020) – Inforum nr 338026
27.07.2020
Rusthuizen : maatregelen om op een eventuele 2de golf in te spelen
* Tegen 31 juli 2020 :
   - oprichting van een cel voor crisisbeheer
   - opstelling van een actieplan
   - samenwerkingsakkoord met een ziekenhuis en een laboratorium
* Tegen 15 september :
   - formalisering van de samenwerking met het ziekenhuis en het laboratorium
   - samenstelling van een opleidingsprogramma
   - afsluiting van een leveringscontract

Ondersteuning Iriscare voor de implementatie van deze maatregelen : organiseren van opleidingen, aanleggen van een stock aan beschermingsmiddelen, …

Meer info : www.iriscare.brussels

Cf. Omzendbrief van 17.08.2020.

Cf. Getroffen maatregelen naargelang de epidemiologische fase (news).
10.07.2020


17.08.2020

28.08.2020
Gezondheidssector : opwaardering van de lonen van 5.000 VTE’s

Iriscare financiert een loonstudie om op termijn de loonschalen te harmoniseren van de geregionaliseerde gezondheidssectoren die afhangen van het Paritair comité 330 (PC 330) : rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven voor beschermd wonen, maar ook de revalidatiecentra.

Meer info : www.iriscare.brussels
08.07.2020
Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag

Iriscare mag operationele vervullen, o.a. de oprichting van mobiele teams van zorgverleners om hulp te bieden aan zorginstellingen en rusthuizen in geval van een nieuwe piek van de epidemie
- BVCGG van bijz. macht. Nr 2020-010 van 12.06.2020 (B.S., 25.06.2020)
- Inforum nr 337290
./.
Iriscare mag beschermend materiaal aankopen evenals noodzakelijke activiteiten uitoefenen in het kader van gezondheidsopvoeding, activiteiten en diensten op het vlak van de preventieve gezondheidszorg en de initiatieven inzake de preventieve gezondheidszorg
- BVCGG van bijz. macht. Nr 2020-007 van 10.06.2020 (B.S.,   25.06.2020)
- Inforum nr 33728
25.06.2020
Steunmaatregelen voor alle door Iriscare erkende en gefinancierde instellingen in de non-profitsector

- Versoepeling van de procedures
- Financiële steunmaatregelen
- Procedure en verloop om de facultatieve subsidie toe te kennen
- Psychosociale steunmaatregelen voor de personeelsleden

Cf. Omzendbrief van 09.06.2020 (Inforum nr 336905)
09.06.2020
Bijkomende ondersteuning van 30 miljoen euro voor de OCMW’s

Concretisering van deze maatregel :
1) 18 miljoen euro om de extra aanvragen i.v.m de crisis te kunnen verwerken
Toegekende bedragen : volgens aandeel in de ADG (cf. fiche)
2) 12 miljoen euro om beter het hoofd te bieden aan situaties van sociale kwetsbaarheid die door de crisis verergerd zijn : energiebegeleiding, huisvesting, schuldbemiddeling, voedselhulp, sociale coördinatie, eenoudergezinnen.
Toegekende subsdidies : overeenkomst met elke OCMW

Info : PB van 10.06.2020

Bijkomende ondersteuning van 30 miljoen euro voor de OCMW’s : cf. PB van 11.05.2020.


10.06.2020

11.05.2020
Welzijns- en gezondheidssector

* Voedselhulp
- versterking van de coördinatie van de voedselhulp van de FBMD
- steun aan het DREAM-project van het OCMW van de stad Brussel
- ontwikkeling van concrete projecten op het terrein in samenwerking met de diensten van de
  voedselhulpsector, de gemeenten en de OCMW’s
* Strijd tegen het isolement en ondersteuning van personen in sociale noodsituaties

Info : PB 28.04.2020.
28.04.2020
* Actieplan rust- en verzorgingstehuizen
 
Cf. PC 10.04.2020.
10.04.2020
Maatregelen voor de non-profitsector :
 
- Behoud van de structurele en facultatieve subsidies voor alle sectoren
- Oprichting van een bijzonder « COVID-19-fonds » voor de  thuiszorgsector, de rusthuizen en de
  welzijnssector
- Bijstand aan personen met een handicap

Info : cf. actu
27.03.2020
Verenigd College van de GGC

* Tweede verlenging voor 1 maand tot 15 juni 2020.

* Verlenging voor 1 maand tot 15 mei 2020.

* Tijdelijke opschorting van de termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de ordonnanties en de besluiten van het BHG vanaf 16 maart 2020 tot 16 april 2020.

Info : cf. [Covid-19] Opschorting van de vervaltermijnen


27.05.2020

16.04.2020

16.03.2020
FAQ : www.iriscare.brussels

- richtlijnen voor de erkende en gesubsidieerde diensten
- algemene vragen
- …
 Terug naar de bovenkant van de pagina
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links