Vlaamse Gemeenschap (VG)

De COVID-19-epidemie heeft een belangrijke impact op de subsidies. In deze tabel nemen wij de verschillende maatregelen op die door de verschillende subsidiërende instanties beslist werden.

Vlaamse Gemeenschap (VG)


Sport VlaanderenTerug naar de bovenkant van de pagina


Sportcoaching voor mentaal welzijn

De Vlaamse Atletiekliga, Minor Ndako en Sport Vlaanderen zijn partner in het Erasmus+ project SPIRIT, Sport en Psychosociaal Initiatief voor Inclusieve Training.

Dit project wil een kader ontwikkelen voor humane, inclusieve en empowerende coaching en voor sportclubs die mentaal welzijn bevorderen. De eerste fase van het project, een gestructureerd literatuur- en studieonderzoek, is afgerond. De bevindingen werden ook in een toegankelijke factsheet gebundeld.

Meer info : www.sport.vlaanderen - www.engso.eu
Nieuwsbrief
24.06.2021
Subsidies 2021

Ook in 2021 zullen de kosten die begunstigden van een subsidie binnen het beleidsveld sport hebben gemaakt voor activiteiten of evenementen die niet, aangepast, of beperkt hebben kunnen plaatsvinden ingevolge de civiele noodsituatie ingevolge het coronavirus COVID-19, uitbetaald worden binnen de perken van de toegekende subsidie en rekening houdende met de subsidievoorwaarden.

Zo wordt zo veel mogelijk vermeden dat voor de begunstigden van een subsidie financiële problemen ontstaan. Het gaat om uitbetalingen die al voorzien zijn en dus geen meerkosten genereren voor de Vlaamse overheid.

BVR van 07.05.2021 tot wijziging van het BVR van 15.05.2020 tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, wat betreft de subsidies 2021 (B.S., 17.05.2021) – Inforum nr 344947.
17.05.2021
Sportclubs

Al een jaar zitten zo’n 20.000 sportclubs op de bank. Daarom slaan de Vlaamse Sportfederatie, Sport Vlaanderen en de Vlaamse overheid de handen in elkaar om alle Vlaamse sportclubs hulp te bieden na de Covid-19 periode.

Cf. versterkt aanbod van webinars, financiële steun, begeleidingsprogramma’s op de site : www.herlaadjouwsportclub.be.
22.04.2021
Extra steun voor sportclubs

Vlaams minister van Sport Ben Weyts voorziet extra steun voor sportclubs die tijdens de coronacrisis hun activiteiten of competities hebben verdergezet.

Meer info betreffende de bedragen en modaliteiten : cf. Nieuws van 25.03.2021.

Het uitvoeringsbesluit voor deze maatregel werd in het BS gepubliceerd : cf. BVR van 09.07.2021 tot vaststelling van regels over de toekenning van steun aan de sportsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (B.S., 28.07.2021) – Inforum nr 348226.


25.03.2021
28.07.2021
Sportnoodleningen

De Vlaamse regering heeft beslist dat sportclubs, die financieel kopje onder dreigen te gaan door de coronacrisis, 1 miljoen euro zullen kunnen lenen aan 1% rente over een looptijd tot 9 jaar.

Cf. PB van 20.12.2020 en 21.12.2020.

Het Vlaams Parlement keurde op 24 februari het voorstel van decreet goed. Na de goedkeuring ervan door de Vlaamse regering verwachten we dat we de aanvraag- en goedkeuringsprocedures kunnen opstarten in maart.

Cf. Nieuwsbrief van 25.02.2021.


Decreet van 26.02.2021 tot het verlenen van noodleningen in de sportsector aan sportfederaties, sportclubs en sportgerelateerde rechtspersonen naar aanleiding van de coronacrisis
(B.S., 04.03.2021) – Inforum nr 343140Site Sport Vlaanderen :
* Begunstigden : sportfederaties, sportclubs en sportgerelateerde rechtspersonen
* Bedrag : min. 25.000 euro en max. 1 miljoen euro
* Rente : 1% - * Looptijd : max. 9 jaar
* Deadline aanvraag : 31.12.2022


20.12.2020
25.02.2021

04.03.2021
Noodfonds : coronasteun aan sportstructuren

Na een eerste indienronde worden al 3,5 miljoen euro middelen verdeeld onder 28 sportorganisaties. De middelen komen uit het coronanoodfonds en worden verdeeld onder de sportstructuren die niet betoelaagd zijn via het Gemeentefonds.

De overige middelen uit het noodfonds worden verdeeld onder andere mogelijke indieners bij een tweede aanvraagronde.

Meer info en lijst van de organisaties : www.sport.vlaanderen.
30.11.2020
#Zet gezinnen in jouw gemeente aan tot sporten : cf. online tool ‘Bewegen en sporten in gezinsverband Nieuwsbrief 24.09.2020
#Blijfsporten : cf. Kleurencodes in de sport (pdf). Nieuwsbrief 28/08/2020
Noodfonds : 10 miljoen euro gaat rechtstreeks naar een aantal sportstructuren.  Cf. Nieuwsbrief Sport Vlaanderen 25.06.2020
Leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19.
- MB van 09.06.2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de
  heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19 (B.S., 24.06.2020) –
  Inforum nr 337009
- MB van 19.06.2020 tot wijz. van het MB van 09.06.2020 (B.S.,25.06.2020) - Inforum nr 337292
- MB van 01.07.2020 tot wijz. van het MB van 09.06.2020 (B.S., 03.07.2020) – Inforum no 337557
- MB van 17.07.2020 tot wijz. van het MB van 09.06.2020 (B.S., 27.07.2020) – Inforum nr 338036
- MB van 30.07.2020 tot wijz. van het MB van 09.06.2020 (B.S., 27.07.2020) – Inforum nr 338161
- MB van 01.09.2020 tot wijz. van het MB van 09.06.2020 (B.S., 08.09.2020) – Inforum nr 338679
- MB van 14.10.2020 tot wijz. van het MB van 09.06.2020 (B.S., 20.10.2020) – Inforum nr 339595
24.06.2020
25.06.2020
03.07.2020
27.07.2020
05.08.2020
08.09.2020
20.10.2020
Regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen m.b.t. subsidies in het beleidsveld sport

Info : BVR 15.05.2020 (B.S., 26.05.2020) – Inforum nr 336485

26.05.2020
Sportevenementen en -activiteiten

De subsidies worden gehandhaafd (mits voorlegging van een bewijs met de gemaakte kosten).
02.04.2020
Basiswerking en beleidsfocussen : er zal soepel omgegaan worden met het annuleren van gesubsidieerde activiteiten o.w.v. Corona.

Meer info : www.sport.vlaanderen (FAQ).
06.04.2020
Overzicht met de voornaamste compensatiemaatregelen : cf. tabel

#Blijfsporten : cf. Kleurencodes in de sport (pdf).

Departement Cultuur, Jeugd en MediaTerug naar de bovenkant van de pagina


Jeugdinfrastructuur

De minister van Jeugd wil in de periode 2021-2022 een impuls geven aan de georganiseerde vrije tijd voor kinderen en jongeren door de daartoe beschikbare publieke binnen- en buitenruimte te versterken en verbreden. Het Departement CJM lanceert daarom een nieuwe oproep om investeringssubsidies voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur aan te vragen. De oproep kadert in het Relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Erkende jeugdwerkorganisaties die beschikken over jeugdinfrastructuur komen in aanmerking voor deze subsidielijn. Lokale besturen en de VGC in het BHG kunnen projecten indienen, als zij een partnerschap aangaan met een jeugdorganisatie.

Meer info : www.vlaanderen.be.
15.10.2021
Bijkomende steun aan jeugdorganisaties

De Vlaamse Regering keurde op 24 september 2021 een besluit goed met een regeling voor bijkomende steun aan jeugdorganisaties die een werkingssubsidie ontvangen als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, als vereniging informatie en participatie of als cultuureducatieve vereniging.

Doel van deze beleidsmaatregel is een deel van het onevenwicht tussen kosten en opbrengsten bij jeugdorganisaties te compenseren, een onevenwicht dat veroorzaakt is door het verbod of beperkingen op publieke activiteiten wegens de coronamaatregelen. Deze steun kan hen helpen om in 2021 een resultaat te boeken dat nul is, of een nettoverlies dat kleiner is dan begroot.

Voorwaardenn, modaliteiten, bedragen, ... : www.vlaanderen.be/cjm.
30.09.2021
Lancering innovatiemechanisme

Om de culturele sector na corona een doorstart te laten maken, heeft Vlaams minister van Cultuur een bijkomend pakket aan steunmaatregelen uitgewerkt in het kader van de Taskforce Cultuur. Zo wordt 5 miljoen euro voorzien om de culturele sector een meer innovatieve koers te laten varen.

Meer info : cf. PB van 15.09.2021.
15.09.2021
Relanceplan mediasector

De Vlaamse Regering trekt 35 miljoen euro uit voor het relanceplan voor de mediasector. Met dat plan wil de regering de Vlaamse mediasector stimuleren om extra in te zetten op digitalisering. Op die manier kunnen de mediaspelers beter inspelen op het veranderende mediagebruik en op de steeds sterkere internationale concurrentie.

Meer info in het PB van 21.04.2021.
21.04.2021
Veerkracht versterken

De Vlaamse overheid lanceert de projectoproep ‘Veerkracht versterken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties’ om in te spelen op de vele signalen van kinderen, jongeren, organisaties en experten naar meer maximale (mentale) ruimte, ontspanning en vrijetijdsbesteding op maat van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.

Meer info in deze fiche.
08.04.2021
Audiovisuele sector

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht keurde de Vlaamse Regering ondersteunende maatregelen goed voor de heropstart van de audiovisuele sector.

Meer info : Nieuws van 06.04.2021.
06.04.2021
Verlenging steunmaatregelen jeugdsector

De Vlaamse regering nam een reeks maatregelen om de jeugdsector verder te ondersteunen tijdens de coronapandemie :
- vervroegde uitbetaling van de voorschotten aan jeugdverenigingen
- gegarandeerd subsidiebedrag voor jeugdverenigingen, hostels en jeugdverblijfcentra


Nieuws van 05.03.2021.

BVR van 05.03.2021 tot wijziging van het BVR van 03.04.2020 tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden jeugd en media door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19 (B.S., 18.03.2021) – Inforum nr 343535.

05.03.2021
18.03.2021
Relanceplan voor cultuur

De minister van Cultuur voorziet 167 miljoen euro voor eenmalige impulsen, bovenop het noodfonds van 65 miljoen euro (cultuur) en 10 miljoen euro (media) :
- culturele infrastructuur : 100 miljoen euro
- filmsector, letteren, kunstorganisaties : 35 miljoen euro
- activatiepremie : 30 miljoen euro

Cf. vrt.beDe Standaardbruzz.be – e.a.
21.10.2020
Nieuwe premie voor cultuursector

Om de cultuursector een boost te geven en mensen terug te laten proeven van het diverse Vlaamse culturele leven, heeft de Vlaamse Regering de culturele activiteitenpremie gelanceerd. 

De premie kan gebruikt worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit.

- Begunstigden : rechtspersonen of éénmanszaken
- Subsidiëringsperiode : 1 september 2020 t/m 31 mei 2021
- Subsidiebedrag : 2.000 tot 20.000 euro
- aanvraag : via digitale applicatie

Meer info betreffende de voorwaarden : www.vlaanderen.be.
14.10.2020
Jeugdorganisaties

Elke doelgroeporganisatie kan een aanvraag voor ondersteuning uit het noodfonds indienen. De berekening van de financieringsbehoefte gebeurt op basis van de aangeleverde informatie (cf. art. 8 van BVR 10.07.2020, infra).
- deadline : 31 augustus 2020
- uitbetaling : in één schijf van 100%
- financieel sjabloon : www.vlaanderen.be

Cf. BVR van 10.07.2020 tot toekenning van steun aan jeugd-organisaties in het kader van het noodfonds (B.S., 27.07.2020) – Inforum nr 338042 
28.07.2020
Ondersteuning uit het noodfonds voor :
* Culturele organisaties : bijkomende projectsubsidie (steun voor de vergoeding van
   voorbereidende kosten en geschrapte activiteiten)
* Kwetsbare kernspelers : forfaitaire premie van max. 1.500 euro (organisaties die instaan
   voor de exploitatie van culturele, bibliotheken, …)

Deadline aanvragen : 31 augustus 2020

Aanvraagformulieren : site CJM (cf. webinar)

Meer info : BVR van 03.07.2020 tot toekenning van steun aan culturele organisaties en kwetsbare kernspelers in het kader van het noodfonds (B.S., 23.07.2020) – Inforum nr 337965
24.07.2020
Kunstendecreet

De deadline voor projectsubsidies van kunstenorganisaties wordt (eenmalig) verschoven van 15 maart naar 15 mei 2020 (cf. fiche)

Info : BVR 24.04.2020 (B.S., 29.04.2020) – Inforum nr : 335699
29.04.2020
Indiening van subsidieaanvragen en verslaggeving

De deadlines blijven behouden. Het Departement CJM stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidie-aanvragen of verslaggeving.
31.03.2020
Wijziging project / werking door de verstrengde maatregelen

Het Departement CJM moet gecontacteerd worden via mail : kiosk@vlaanderen.be (wijzigingen, impact, … aangeven op het project of de werking). De administratie zal dit contextueel bekijken en alle gemotiveerde wijzigingen aanvaarden.
Meer info :
- www.cjsm.be (FAQ : vragen 15 en 16)
- BVR 03.04.2020 (B.S. 09.04.2020) – Inforum nr. 335276
- BVR 03.04.2020 (B.S. 15.04.2020) – Inforum nr. 335392
10.04.2020

16.04.2020
FAQ – Vragen en Maatregelen

- Cultuur en Media
- Jeugd

 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en GezinTerug naar de bovenkant van de pagina


Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

O.w.v. de coronacrisis voorziet de Regering in tijdelijke aanpassingen aan procedures, termijnen en administratieve verplichtingen (brandveiligheid, basisdossier, financieel plan, …) in o.m. de woonzorg- en gezondheidszorgvoorzieningen, kinderopvang, …

Meer info in het BVR van 18.06.2021 tot bepaling van afwijkingen van de administratieve procedures en de termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (B.S., 07.07.2021) – Inforum nr 347535.
07.07.2021
Zorgstrategische planning

O.w.v. het coronavirus Covid-19 wordt de inwerkingtreding van het BVR van 26.04.2019 over de zorgstrategsiche planning met 9 maanden uitgesteld : 01.04.2022 i.p.v. 01.07.2021.

BVR van 04.06.2021 tot wijziging van het BVR van 26.04.2019 betreffende zorgstrategische planning, wat betreft het uitstel van de inwerkingtreding ervan (B.S., 28.06.2021) – Inforum nr. 347297.
28.06.2021
VIA6

De Vlaamse regering, de werkgeversfederaties en de vakbonden hebben op 30 maart 2021 een definitief Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord gesloten voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025 (cf. VIA6).
06.04.2021
Regels belastingvermindering kinderopvangkosten aangepast

De regeling rond de belastingvermindering voor kinderopvangkosten is op verschillende punten uitgebreid. Zo werden de leeftijden en tarieven aangepast en is er een nieuw attest.

Meer info : PB van 08.02.2021.
08.02.2021
Woonzorgcentra – Centra voor kortverblijf – Centra voor dagverzorging

Deze centra krijgen de tegemoetkoming voor zorg vanaf hun respectieve ingangsdatum van de erkenning, op voorwaarde dat ze erkend zijn met een ingangsdatum tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021.

MB van 13.01.2021 tot regeling van de toekenning van de tegemoetkoming voor zorg voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en centra voor dagverzorging vanaf de ingangsdatum van de erkenning voor de periode van 01.01.2020 tot en met 30.06.2021 (B.S., 01.02.2021) – Inforum nr 342430.
01.02.2021
Diensten voor oppashulp en diensten voor gastopvang

Er worden een aantal compensatiemaatregelen voorzien voor het verlies aan subsidies voor 2020 (o.a. betreffende het minimaal aantal uren oppashulp of gastopvang).

Meer details in het BVR van 15.01.2021 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de diensten voor oppashulp en de diensten voor gastopvang naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (B.S., 29.01.2021) – Inforum nr 342411.
29.01.2021
Centra voor algemeen welzijnswerk

De COVID-19-epidemie en de impact daarvan op het mentale welzijn van de bevolking en specifieke doelgroepen vraagt om een versterking van het aanbod psychosociale bijstand op de eerste lijn in heel Vlaanderen. Om dat te realiseren, wordt de programmatie van de centra voor algemeen welzijnswerk aangepast.

MB van 04.11.2020 wijz. art. 6 van het MB 23.12.2016 houdende de programmatie van de centra voor algemeen welzijnswerk (B.S., 11.12.2020) – Inforum nr 340810Fiche.
11.12.2020
Gezinsbeleid : eenmalige toeslag

In het kader van de COVID-19-crisis heeft het kind, aan wie in november 2020 het bedrag van de maandelijkse sociale toeslag werd toegekend, recht op een eenmalige toeslag van 35 euro :
- toepassingsvoorwaarden : art. 18 van het Decreet van 27.04.2018 (B.S., 31.07.2018) – Inforum
  nr 323203.
- uitbetalingsactor : Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het
  Gezinsbeleid

Decreet van 27.11.2020 tot toekenning van een eenmalige toeslag in het kader van het gezinsbeleid naar aanleiding van de coronacrisis (B.S., 02.12.2020) – Inforum nr 340550.
02.12.2020
Dagverzorgingscentra : eenmalige tussenkomst vervoer

Gezien de verplichte sluiting van de centra voor dagverzorging in de periode van 14 maart 2020 tot en met 24 mei 2020 werd het voor deze periode voorziene budget voor tussenkomst in de vervoerskosten voor de gebruikers van en naar het centrum voor dagverzorging niet besteed.

In uitvoering van het BVR 24.04.2020 wordt het bedrag voor de eenmalige tussenkomst vervoer voor de dagverzorgingscentra die heropend zijn vanaf 01.09.2020, bepaald op 2,217 euro per aanwezigheidsdag, ter berekening van de subsidie als tussenkomst in de extra vervoerskosten van het dagcentrum.

MB van 23.11.2020 tot bepaling van de tussenkomst vervoer in uitvoering van art. 5/6, tweede lid, 2°, BVR 24.04.2020 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19 crisis (B.S., 30.11.2020) – Inforum nr 340514.
30.11.2020
Er wordt een bijkomende subsidie verleent aan de residentiële voorzieningen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met uitzondering van de algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen, voor :
- de investeringen in ICT-materialen voor het mogelijk maken van contacten tussen cliënt en
  familie alsmede
- de financiering van de arbeidsgeneeskundige dienst voor de uitvoering van de collectieve testing

MB van 30.10.2020 tot nadere en bijkomende bepaling van de uitgavenposten die aanleiding kunnen geven tot een bijkomende subsidie als vermeld in artikel 6 van het BVR van 29 mei 2020 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van een subsidie aan residentiële voorzieningen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de vergoeding van bepaalde kosten ten gevolge van de COVID-19-epidemie (B.S., 17.11.2020) – Inforum nr 340126.
17.11.2020
Begrotingsplannen die rekening houden met de impact van de coronacrisis :
* Duurzame versterking welzijnsbeleid
  - focus : betere loon- en arbeidsvoorwaarden, aantrekkelijkheid beroep, uitbreiding zorgaanbod
    en kwalitatieve verbeteringen
  - budget : 538 miljoen euro
* Relancemaatregelen

   - focus : mentaal welzijn, sociale cohesie en digitalisering
   - budget : 263 miljoen euro

Cf. PB van 28.09.2020.
28.09.2020
Voor o.m. Woonzorgcentra (WZC), Centra voor kortverblijf (CVK), Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) , voorziet het VIPA :
- een forfaitaire CORONA-compensatie : een subsidie ter compensatie van de kosten die gemaakt
  werden ten gevolge de civiele noodtoestand van de COVID-19
- bijkomende subsidies CORONA-compensatie : een bijkomende subsidies om de kosten te
  vergoeden die ook in aanmerking komen voor de forfaitaire subsidies

Info : BVR van 29.05.2020 (pdf) - Inforum nr. 337123 - www.wvg.be
29.05.2020
Aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Info : BVR 08.05.2020 (B.S., 26.05.2020) – Inforum nr 336480

26.05.2020
Agentschap Zorg & GezondheidTerug naar de bovenkant van de pagina


Diensten voor gezinszorg

De diensten voor gezinszorg kunnen nu ook vergoed worden voor de gemaakte kosten voor de aankoop van beschermingsmateriaal en desinfectieproducten ten gevolge van de Covid-19-epidemie.

BVR van 19.03.2021 tot wijziging van het BVR van 29.05.2020 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van een subsidie aan residentiële voorzieningen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de vergoeding van bepaalde kosten ten gevolge van de COVID-19-epidemie, wat betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied met de diensten voor gezinszorg (B.S., 30.03.2021) – Inforum nr 343816.
30.03.2021
e-learning ZWIep

De verspreiding en impact van COVID-19 zijn ongezien. Nog meer dan anders blijkt hoe belangrijk voorzorgsmaatregelen zijn en hoe essentieel het is om richtlijnen correct op te volgen om zo besmetting te voorkomen. Om nog meer in te zetten op kennis en ervaring rond infectiepreventie lanceert de Vlaamse overheid in samenwerking met Hogeschool Vives en Infolearn op 18 januari ZWIeP als een nieuwe e-learning voor de professionele zorgverleners uit de zorg- en welzijns-sector. ZWIeP staat voor ‘Zorg en Welzijn: Infectiepreventie E-learning Platform’ en wordt gericht aan de sector gecommuniceerd.

Meer info op de site www.zorg-en-gezondheid.be.
18.01.2021
Sociale onderzoeken en indicatiestellingen

Aanpassing van de richtlijnen volgens de huidige sanitaire context : cf. richtlijnen van 05.11.2020 op de site van het Agentschap.

Cf. Richtlijnen van 29 maart 2021 (pdf).
05.11.2020
29.03.2021
Compensaties voor woonzorgcentra en kinderopvang

Voor de periode van 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021 :
* Woonzorgcentra en CVK :
   - compensatie voor de leegstand en het verlies in de basistegemoetkoming
   - extra personeel
   - psychologische begeleiding
* Kinderopvang
  - compensatie voor het open houden van kinderopvang
  - ouders betalen niet voor afwezigheden

Cf. News van 30.10.2020.

BVR van 11.12.2020 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 01.10.2020 (B.S., 08.01.2021) – Inforum nr 341903.

Bijkomende maatregelen :
- verlenging van de continuïteitsborg voor verminderde leegstand tot 31.12.2021
- inschakeling van extra personeel

BVR van 25.06.2021 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 01.04.2021 (B.S., 19.07.2021) – Inforum nr 347976.


30.10.2020


08.01.2021
19.07.2021
Leegstandsdagen woonzorgcentra – centra voor kortverblijf

Aanmaak nieuw dossier en/of aanpassing ingediend dossier voor WZC’s en CVK’s om de financiële compensatie voor leegstand ten gevolge van COVID-19 te kunnen bepalen :
- cf. eLoket op de site van het Agentschap Zorg en Gezondheid
- Bericht van 10.08.2020
10.08.2020
Aanwezigheidsdagen voor centra voor dagverzorging

Aangepaste compensatieregeling voor de periode tot 31.12.2020. Cf. bericht van 10.08.2020.
10.08.2020
Diensten voor gezinszorg

De Vlaamse regering voorziet maatregelen die het verlies aan subsidies en aan inkomsten uit bijdragen van de gebruikers compenseren voor de diensten voor gezinszorg (en diensten voor logistieke hulp die nog niet ingekanteld zijn in een dienst voor gezinszorg).

Cf. BVR van 10.07.2020 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de diensten voor gezinszorg naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (B.S., 24.07.2020) – Inforum nr 338014
27.07.2020
Zorgraden

De Vlaamse regering bedeelt de zorgraden met hun netwerk een belangrijke rol toe om de
heropflakkeringen van COVID-19 in te dijken. Er wordt een subsidie voorzien voor één begunstigde die de volledige cluster omvat. De bedoeling is om dit proces vanaf 1 augustus te starten en de nodige samenwerkingsovereenkomsten zouden op 1 september moeten ondertekend zijn.

Cf. Nieuws 23.07.2020 - www.zorg-en-gezondheid.be - FAQ
23.07.2020
Heropening lokale en regionale dienstencentra vanaf 25 mei 2020 en verlenging sluiting centra voor dagverzorging en dagopvang tot 25 mei 2020
Info : MB van 14.05.2020 (B.S., 19.05.2020) – Inforum nr. 336279
19.05.2020
Woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang

Er wordt voorzien in een compenserende financiering (opnamestop, verplichte sluitings-periode, gederfde inkomsten, extra zorgpersoneel, tekort in de personeelsomkadering, …
Voorwaarden voor het toekennen van bijkomende subsidies :
cf. BVR van 24.04.2020 (B.S., 30.04.2020) – Inforum nr. 335756

Start van een tweede fase van ondersteunende maatregelen :
- compenserende financiering voor de overschakeling op cohortering in het geval van een nieuwe
  uitbraak van het Coronavirus
- bijkomende financiering voor de vervanging van personeel dat gepresteerde meeruren als
  recuperatie opneemt
- vergoeding voor de financiering van de coördinerend en raadgevend arts

Cf. BVR van 17.07.2020 tot wijziging van het BVR 24.04.2020 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19 crisis, wat betreft de tweede fase van de maatregelen (B.S., 30.07.2020) – Inforum nr 33809230.04.2020


30.07.2020
Subsidiëring voor de aanstelling van een crisismanager voor voorzieningen in het kader van het gezondheidsbeleid of het welzijns- en gezinsbeleid voor een permanente 24-uurs-hulp- en dienstverlening.

Meer info : BVR van 03.04.2020 (B.S., 10.04.2020) – Inforum nr 335325
14.04.2020
Financiering ouderenzorg : compenserende maatregelen voor de optimale benutting van de capaciteit, het tekort aan personeel, de leegstand en de sluiting o.w.v. opnamestop.

Cf. fiches : WZC - CVK - DVC

Meer info : PB 27.03.2020 (pdf) - Inforum : 335013)
27.03.2020
Agentschap Opgroeien regie (Kind en Gezin)Terug naar de bovenkant van de pagina


Organisatoren kinderopvang - Onthaalouders

Er wordt een eenmalige kostenvergoeding toegekend aan de kinderbegeleiders die werken volgens het sociaal statuut van de aangesloten onthaalouders en die in de private en publieke sectoren werken, aangezien ze al meer dan één jaar coronagerelateerde kosten ten laste nemen die niet zijn opgenomen in de gewone kostenvergoeding.

BVR van 03.09.2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van een eenmalige subsidie aan de organisatoren kinderopvang voor de eenmalige toekenning van een kostenvergoeding aan de kinderbegeleiders die werken volgens het sociaal statuut van de aangesloten onthaalouders (B.S., 11.10.2021) – Inforum nr 349893.
11.10.2021
Algemene en selectieve subsidie

Het BVR van 13.11.2020, waarmee de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang tot 31.03.2021 een compensatiesubsidie konden vragen voor de verminderde aanwezigheden in de opvang door de effecten van het coronavirus COVID-19, wordt verlengd tot 30.06.2021.

BVR van 19.03.2021 tot wijziging van het BVR van 13.11.2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft de verlenging, en de regeling van compensatie bij afwezigheid door vaccinatie (B.S., 07.04.2021) – Inforum nr 343949.
07.04.2021
Organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang

* Dubbel subsidiesysteem : algemene en selectieve subsidie

Naar aanleiding van de nieuwe lockdown die sinds 02.11.2020 van kracht is wegens het coronavirus COVID-19, voert dit besluit een dubbel subsidiesysteem in voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang, meer bepaald een algemene subsidie en een selectieve subsidie (die van toepassing is bij verplichte sluiting of doelgroepbeperking).

Ook gelden specifieke maatregelen voor de gezinnen om ervoor te zorgen dat ook zij financieel geen nadeel ondervinden van het feit dat ze hun kind, rekening houdend met de bestaande omstandigheden en ernst van de epidemie, niet naar de opvang brengen.

Meer info in het BVR van 13.11.2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus (B.S., 25.11.2020) – Inforum nr 340453.

* Wat de maatregelen voor de gezinnen betreft, bepaalt de minister voor welke maanden de organisator de algemene subsidie kan aanvragen.

In de maanden november en december 2020 kan het Agentschap Opgroeien regie een algemene subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang toekennen. Wat betreft de subsidie voor de organisatoren van buitenschoolse opvang wordt bepaald voor welk percentage van plaatsen (voor de periode van 01. 11.2020 tot en met 30.11.2020) ze de subsidie kunnen krijgen.

Meer info in het MB van 13.11.2020 tot uitvoering van het BVR 13.11.2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus (B.S., 25.11.2020) – Inforum nr 340465.

./.

In het kader van de compensatie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang wegens het coronavirus Covid-19, is het voortaan mogelijk dat een organisator van buitenschoolse opvang die toch een lagere bezetting heeft dan het gemiddelde van de sector, voor een hoger percentage plaatsen een algemene compensatie kan vragen. Ook in geval van de sluiting van scholen, is de selectieve compensatie mogelijk.

BVR van 12.02.2021 tot wijziging van het BVR van 13.11.2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft een wijz. van de subsidieberekening en -voorwaarde voor de organisatoren van buitenschoolse opvang (B.S., 18.02.2021) – Inforum nr 342818.


Verlenging van de toepassing van het BVR van 13.11.2020 (supra) tot 31.08.2021.

BVR van 18.06.2021 tot wijziging van het BVR van 13.11.2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft de verlenging van de subsidie
(B.S., 28.06.2021) – Inforum nr 347298.

BVR van 01.10.2021 tot wijziging van het BVR 13.11.2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft de verlenging van de subsidie (B.S., 13.10.2021) – Inforum nr 349948.


***

< Percentage voor december 2020

MB van 01.12.2020 01.12.2020 MB tot uitvoering van het BVR 13.11.2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft de bepaling van het percentage voor december 2020 (B.S., 17.12.2020) – Inforum nr 340928.

< Percentage voor januari 2021

MB van 10.12.2020 10.12.2020 MB tot uitvoering van het BVR 13.11.2020 tot regeling van een algemene en een selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en tot regeling van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft het bepalen van het subsidiesysteem en het percentage voor januari 2021, en wijz. MB 23.04.2014 tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22.11.2013 (B.S., 17.12.2020) – Inforum nr 340929.

< Percentage voor februari 2021

MB van 25.01.2021 tot uitvoering van het BVR 13.11.2020 tot regeling van een algemene en een selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en voor maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft het bepalen van het subsidiesysteem en het percentage voor februari 2021 (B.S., 28.01.2021) – Inforum nr 342383.

< Percentage voor maart 2021

MB van 26.02.2021 tot uitvoering van het BVR 13.11.2020 tot regeling van een algemene en een selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en voor maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft het bepalen van het subsidiesysteem en het percentage voor maart 2021 (B.S., 08.03.2021)

< Percentage voor april 2021

MB van 01.04.2021 tot uitvoering van het BVR 13.11.2020 tot regeling van een algemene en een selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en voor maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft het bepalen van het subsidiesysteem en het percentage voor april 2021 (B.S., 14.04.2021) – Inforum nr 344160.

< Percentage voor mei 2021


MB van 30.04.2021 tot uitvoering van het BVR 13.11.2020 tot regeling van een algemene en een selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en voor maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft het bepalen van het subsidiesysteem en het percentage voor mei 2021 (B.S., 05.05.2021) – Inforum nr 344160.

< Percentage voor juni 2021


MB van 28.05.2021 tot uitvoering van het BVR 13.11.2020 tot regeling van een algemene en een selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft het bepalen van het subsidiesysteem en het percentage voor juni 2021 (B.S., 07.06.2021) – Inforum nr 345717.

< Percentage voor juli en augustus 2021


MB van 18.06.2021 tot uitvoering van het BVR 13.11.2020 tot regeling van een algemene en een selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft het bepalen van het subsidiesysteem voor de maanden juli en augustus 2021 (B.S., 28.06.2021) – Inforum nr 347305.


< Percentage voor september – december 2021

MB van 01.10.2021 tot uitvoering van het BVR 13.11.2020 tot regeling van een algemene en een selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft het bepalen van het subsidiesysteem voor de maanden september tot en met december 2021 (B.S., 13.10.2021) – Inforum nr 349953.


25.11.202018.02.2021

28.06.202113.10.2021


17.12.2020
28.01.202108.03.202114.04.202105.05.202107.06.202128.06.2021
13.10.2021
Kinderopvang en buitenschoolse opvang

Er wordt een compensatie voorzien voor de organisatoren wanneer zij wegens lokale uitbraken van het coronavirus in thuisisolatie moeten gaan of moeten overgaan tot een gedeeltelijke of volledige sluiting van de kinderopvang in de periode van 01.10.2020 tot en met 31.12.2020. De gezinnen betalen niets voor de afwezigheidsdagen van hun kind tijdens de periode van verplichte sluiting.

Meer info over de in aanmerking komende organisatoren, voorwaarden, subsidiebedragen, sluitingsperiode, … in het BVR van 02.10.2020 tot regeling van een subsidie voor de organisatoren en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus en wijz. BVR 24.03.2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang en BVR 01.04.2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning (B.S., 28.10.2020) – Inforum nr 339839
28.10.2020
Groeipakket

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd van 15 juni tot en met 31 oktober.
Meer info : www.groeipakket.be

Voor meer info voor de verdeling van Covid-19-subsidies (lijst van mensen, specifieke doelgroepen, standaardprotocol, …) : cf. Nieuws van 21.09.2020.

Nieuwe online tool op de website van het Groeipakket om een snelle en eenvoudige registratie mogelijk te maken.

Vernieuwde website Groeipakket : www.groeipakket.be.e-news
juni 2020


e-zine
sept 2020


e-zine
okt 2020

e-news
maart 2021
Organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning

* afbouw van de compensatiesubsidie
   cf. MB van 29.05.2020 (B.S., 05.06.2020) – Inforum nr 336812
 * aanvulling van het afbouwen van de compensatie
    cf. BVR van 29.05.2020 (B.S., 05.06.2020)–Inforum nr 336816
* verdere afbouw van de compensatiesubsidies voor de organisatoren in de buitenschoolse
   opvang
   cf. MB van 25.06.2020 (B.S., 02.07.2020) – Inforum nr 337506
* het huidig compensatiesysteem loopt af op 30 september 2020 voor :
   - gezinnen en organisatoren in de kinderopvang van baby’s en peuters
   - gezinnen en organisatoren in de buitenschoolse opvang
  cf. MB van 04.09.2020 (B.S., 07.10.2020) – Inforum nr 339275
08.06.2020

02.07.202007.10.2020
Aanpassing proceduretermijnen in de kinderopvang

- De termijnen voor de aanvraag en de toekenning van een vergunning, erkenning, attest van
  toezicht en/of subsidie, die normaal aflopen in de periode waarin de coronamaatregelen
  gelden, worden geschorst zolang de coronamaatregelen gelden.
- De geldigheid van de brandveiligheidsattesten A en B wordt verlengd tot en met eind maart
  2021.

Info : Nieuwsbrief kinderopvang mei 2020 (Kind en Gezin)
29.05.2020
Kinderopvang en buitenschoolse opvang

Wijzigingen in het BVR VAN 24.03.2020 (infra) voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang en in de buitenschoolse opvang die geleidelijk aan meer kinderen moeten opvangen als ze de compensatiesubsidies willen ontvangen.

Info : BVR 15.05.2020 (B.S., 25.05.2020) – Inforum nr 336481
26.05.2020
Buitenschoolse opvang en opvang van zieke kinderen

- Regeling voor de afwezigheidsdagen van het kind in de opvanglocatie
- Compensatieregeling voor alle organisatoren
03.04.2020
Preventieve gezinsondersteuning

  - Compenserende maatregelen
  - Behoud van subsidie

Meer info :
- BVR 01.04.2020 (B.S., 03.04.2020 – Inforum 335167
- BVR 10.04.2020 (B.S., 20.04.2020) – Inforum 335457
21.04.2020
Kinderopvang baby’s en peuters

Er is compensatie mogelijk voor alle organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters voor de periode vanaf 14 maart tot zolang de coronamaatregelen gelden, als aan volgende 3 voorwaarden wordt voldaan :
1. De ouders betalen niet voor afwezigheidsdagen
2. De opvang is open of beschikbaar voor ouders die er nood aan hebben
3. De medewerkers blijven in dienst en beschikbaar

Meer info :
- Agentschap Opgroeien : FAQVraag inzake compensatie
- BVR 24.02.2020 (B.S., 24.03.2020) – Inforum : 335012
25.03.2020
Specifieke coronapagina kinderopvang : www.kindengezin.be
FAQ over het coronavirus : www.opgroeien.be
 
Agentschap voor Personen met een HandicapTerug naar de bovenkant van de pagina


Vermindering van de outputnormen

De Minister voorziet in een compensatie van gederfde vergoedingen voor woonkosten voor een aantal organisaties die bijstand verlenen aan personen met een handicap.

Meer info in het MB van 09.04.2021 over de vermindering van de outputnormen van een aantal diensten en organisaties voor personen met een handicap, over de compensatie van gederfde vergoedingen voor woonkosten en over een compenserende subsidie voor bijstandsorganisaties (B.S., 30.04.2021) – Inforum nr 344468.
30.04.2021
Persoonsvolgend budget

Personen met een handicap die beschikken over een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning of over een PAB kunnen aanspraak maken op een overschrijding van hun budget voor het jaar 2021 met 25,5 % voor het afsluiten van overeenkomsten voor de periode van 01.01.2021 tot en met 31.03.2021.

MB van 26.01.2021 over de overschrijding van het persoonsvolgend budget of het PAB voor het jaar 2021 als gevolg van COVID-19 (B.S., 09.02.2021) – Inforum nr 342671.

Verlenging van het PAB tot en met 30.03.2021.

MB van 04.06.2021 tot wijziging van het MB van 26.01.2021 (supra).
B.S., 14.06.2021 – Inforum nr. 346977.


09.02.202114.06.2021
Financiële compensaties

De Regering nam een aantal maatregelen die financiële garanties bieden aan aanbieders van zorg en ondersteuning voor personen met een handicap en die garanties bieden voor continuering van ondersteuning of voor toekenning van alternatieve ondersteuning voor hun gebruikers in periodes van opflakkering van het coronavirus COVID-19.

Cf. tijdelijke maatregelen (tot 31.03.2021) in het BVR van 18.12.2020 tot vaststelling van maatregelen om de ondersteuning van personen met een handicap te continueren in periodes van opflakkering van COVID-19 (B.S., 12.01.2021) – Inforum nr 341946.

Verlenging van de maatregelen tot 30.06.2021 : cf. BVR van 23.04.2021 tot wijziging van het BVR van 18.12.2020 tot vaststelling van maatregelen om de ondersteuning van personen met een handicap te continueren in periodes van opflakkering van COVID-19 (B.S., 07.05.2021) – Inforum nr 344658.
12.01.2021


07.05.2021
Vergoedingen voor woonkosten

De regering verleent een financiële compensatie voor de derving van vergoedingen voor woonkosten als gevolg van COVID-19 :
- periode : 15 tot 30 april 2020
- tegemoetkoming : 1.500 euro/persoon

MB van 02.10.2020 (B.S., 16.10.2020) – Inforum nr 339557
16.10.2020
Maatwerkbedrijven en –afdelingen

De Regerering kent een aanpassingspremie toe voor de tewerkstelling van de doelgroepwerknemers (dgw). De premie heeft betrekking op de kosten die ontstaan n.a.v. de uitzonderingssituatie door de COVID-19-crisis :
- doelpubliek : personen met een arbeidshandicap en personen met een psychosociale
  arbeidsbeperking
- in aanmerking komende kosten : aanpassing productieprocessen, herdenking arbeidsorganisatie,
  afstandsregels, opvolging dgw’s
- looptijd : kosten gemaakt tijdens de periode van 01.10.2020 t/m 31.12.2020
- premie : 1 euro/dgw (max. 500 euro/contingent/kwartaal)

Cf. modaliteiten en voorwaarden in het BVR van 18.09.2020 houdende de toekenning van een tijdelijke premie voor de bijkomende aanpassing aan de organisatie van maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen in het kader van de COVID-19-crisis (B.S., 29.09.2020) – Inforum nr 339115.
29.09.2020
Vermindering van de subsidiëring bij het niet adequaat inzetten van personeel van voorzieningen voor personen met een handicap tijdens de periode COVID-19.

Cf. MB 20.07.2020 (B.S., 21.08.2020) – Inforum nr 338396
21.08.2020
Verhoging van het percentage voor budgetoverschrijding als gevolg van COVID-19 : 15% i.p.v. 8,5%.

Cf. MB 05.08.2020 (21.08.2020) – Inforum nr 338397
21.08.2020
Tijdelijke compenserende maatregelen om zowel juridisch als financieel de nodige garanties te kunnen bieden.

Info : BVR 30.04.2020 over de financiële gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 voor voorzieningen voor personen met een handicap en voor personen met een handicap die ondersteuning hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(B.S., 08.05.2020) – Inforum nr. 335925

Vaststelling van de einddatum voor bepaalde ondersteunings-maatregelen (30.09.2020, maar 3 afwijkingen) en verhoging van het percentage voor budgetoverschrijding.
MB van 22.10.2020 over de vaststelling van de einddatum van de periode COVID-19 en de verhoging van het percentage voor budgetoverschrijding als gevolg van COVID-19
(B.S., 30.10.2020) – Inforum nr 339870.
11.05.2020
30.10.2020
N.a.v. het coronavirus : Maatregelen & Richtlijnen
Veelgestelde vragen : FAQ
Communicatie : voorbeeldnieuwsbericht – flyer - affiche
 
Departement OnderwijsTerug naar de bovenkant van de pagina


Digisprong

In uitvoering van het project 'Digitale versnelling onderwijs' (Digisprong), worden extra ICT-middelen ter beschikking gesteld aan de schoolbesturen van het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, secundair onderwijs en hbo5-opleiding Verpleegkunde met het oog op de tijdige aankoop, huren of leasing van ICT-toestellen voor het schooljaar 2021-2022. Het bedrag dat het schoolbestuur ontvangt, is afhankelijk van het aantal leerlingen in 2020-2021.

BVR van 30.04.2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 in het kader van de Digisprong voor het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs en de hbo5-opleiding Verpleegkunde (B.S., 16.06.2021) – Inforum nr. 347017.
16.06.2021
Verlenging diverse maatregelen

Er worden bijkomende middelen toegekend ter compensatie van extra uitgaven tegen de verspreiding van COVID-19 (poets-, hygiëne- en veiligheidsmateriaal, of extra poetspersoneel).

Meer info over de begunstigden, bedragen en betrokken periode in het BVR van 07.05.2021 houdende de verlenging van diverse maatregelen ingevolge COVID-19 voor het kleuter- en leerplichtonderwijs, de internaten, de academies deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding voor de periode van 01.01.2021 tot en met 30.06.2021 en de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs voor de periode van 01.01.2021 tot en met 31.08.2021 (B.S., 16.06.2021) – Inforum nr. 347018.
16.06.2021
Dringende tijdelijke maatregelen

Wettelijk kader voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 o.w.v. het coronavirus Covid-19.

Decreet van 30.04.2021 tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronavirus (B.S., 14.05.2021) – Inforum nr 344755.
14.05.2021
Leerachterstand en welbevinden op school

De Vlaamse minister van Onderwijs lanceert een plan en investeert meer dan 150 miljoen euro om de leerachterstand weg te werken en het mentale welbevinden op school te verhogen.

Meer info : www.onderwijs.vlaanderen.be.
11.05.2021
Dringende en tijdelijke maatregelen

Maatregelen m.b.t. de geïntegreerde proeven en kwalificatieproeven, het uitstel voor het indienen van leerplannen, het behoud van het statuut van gehuwd of zelfstandig student, het verlengen van subsidies voor de projecten ‘Taalstimulerende activiteiten’ en ‘Lezen op School’ en de budgetbeheersing inzake bijkomende lestijden, lesuren en uren-leraar voor de remediëring van leerlingen die leerachterstand hebben opgelopen door COVID-19.

Meer info in het BVR van 23.04.2021 (B.S., 06.05.2021) – Inforum nr 344619.
06.05.2021
Zomerschool

De Vlaamse regering lanceert een nieuwe projectoproep voor de organisatie van 'Zomerscholen' met als doelstelling :
- maatwerk aan kleine groepen kinderen en jongeren
- opsporen, remediëren of voorkomen van leerverlies en –achterstand

Meer info in deze fiche.
03.05.2021
Ondersteuning studenten met financiële moeilijkheden

Studenten die met financiële problemen kampen, kunnen bij de diensten voor studentenvoorzieningen van hogescholen en universiteiten (stuvo’s) en de OCMW’s terecht voor financiële ondersteuning inzake algemene en specifieke studiekosten, renteloze studieleningen, toelagen, spreiding van betaling studiegelden en voorschotten op de studietoelage. Het gaat hierbij telkens om aanvullende steun en niet om structurele steun. Bij toekenning wordt altijd rekening gehouden met de financiële draagkracht van de student of van het gezin waar hij of zij deel van uitmaakt. Daarnaast kunnen ook studentenjobs aangeboden worden.

Meer info : Vr. nr. 459 (Vl. Parl.) – Inforum nr 344626.
23.04.2021
Leerachterstand

Om de opgelopen leerachterstand wegens Covid-19 weg te werken, kunnen de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs extra lestijden, lesuren en uren-leraar bekomen :
- periode : van 03.03.2021 tot en met 30.06.2021
- Aanwending financiële middelen : aanstelling van onderwijzend personeel
- aanvraag : www.agodi.be

Decreet van 05.03.2021 tot toekenning van extra lestijden, lesuren en uren-leraar voor de remediëring van leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen door COVID-19
(B.S., 11.03.2021) – Inforum nr 343355.
11.03.2021
Dringende tijdelijke maatregelen voor het onderwijs

Er worden o.m. bijkomende werkingsmiddelen toegekend aan de basis- en secundaire scholen (gewoon en buitengewoon onderwijs), de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso), de academies van het deeltijds kunstonderwijs (dko), de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en de internaten en tehuizen voor kinderen met ouders die geen vaste verblijfplaats hebben, om zo de kosten te compenseren die ze gemaakt hebben om hun onderwijsaanbod in veilige omstandigheden te organiseren.

Decreet van 12.02.2021 tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis (B.S., 17.02.2021) – Inforum nr 342805.
17.02.2021
Uitzonderlijke opvang – busbegeleiding – contactonderzoek

Wegens het coronavirus Covid-19 heeft de Regering volgende maatregelen voorzien voor het tweede trimester van het schooljaar 2020-2021 :
- de verlenging van het verlof wegens overmacht
- een tussenkomst voor uitzonderlijke opvang in de onderwijsinternaten
- extra busbegeleiders voor het collectief leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs
- middelen voor contactonderzoek door de centra voor leerlingenbegeleiding

Meer info in het BVR van 22.01.2021 houdende de verlenging van diverse maatregelen ingevolge COVID-19 voor het onderwijspersoneel, voor uitzonderlijke opvang in de internaten, IPO en MPIGO, busbegeleiders in het buitengewoon onderwijs en contactonderzoek door de centra voor leerlingenbegeleiding voor het tweede trimester van schooljaar 2020-2021 (B.S., 16.02.2021) – Inforum nr 342769.

Verlenging van deze maatregelen tot 30.06.2021 : cf. BVR van 26.03.2021 (B.S., 09.04.2021) – Inforum nr 344027.
16.02.2021


09.04.2021
Extra helpende handen om leerachterstand weg te werken

In het Corona VI-decreet zal 10 miljoen euro extra worden voorzien voor helpende handen in de klassen van het basis- en het secundair onderwijs. Van zodra dit decreet zijn definitieve vorm heeft en gestemd is, krijgen scholen de nodige richtlijnen over hoe ze deze middelen kunnen aanvragen. Met deze “Bijsprong” kunnen bijkomende leerkrachten ingeschakeld worden om de leerachterstand, opgelopen tijdens de coronacrisis, te helpen wegwerken met remediëring op maat.

Onderwijs.vlaanderen.be : Nieuws van 04.02.2021.
04.02.2021
Smart Education @ Schools

De Vlaamse Regering lanceert een projectoproep om de implementatie van slimme educatieve technologie in Vlaamse scholen te ondersteunen.

Doelstelling : leerkrachten aan het stuur zetten van de onderwijstechnologische innovatie om vanuit hun noden aan toepassingen te werken die een antwoord bieden op cruciale en gemeenschappelijke uitdagingen waarmee het Vlaamse onderwijs geconfronteerd wordt.

Meer info in deze fiche.
11.01.2021
Digisprong

Vlaanderen wil de coronacrisis aangrijpen voor een duurzame digitale versnelling in het onderwijs. Voortaan krijgt elke leerling in het 5de jaar lager onderwijs een eigen laptop of gelijkwaardig ICT-toestel. Scholen krijgen ook middelen voor ICT-materiaal voor leerkrachten.

Meer info : www.onderwijs.vlaanderen.beVisienota ‘Digisprong’.
15.12.2020
Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), het onderwijspersoneel, de academies deeltijds kunstonderwijs (DKO), de centra voor volwassenonderwijs en de centra voor basiseducatie en internaten

Om het onderwijsaanbod in veilige omstandigheden te blijven aanbieden i.h.k.v. het coronavirus Covid-19, worden aan bovenvermelde instellingen extra werkingsmiddelen toegekend.

Meer details in het BVR van 13.11.2020 houdende diverse dringende maatregelen ingevolge COVID-19 voor de centra voor leerlingenbegeleiding, het onderwijspersoneel, de academies deeltijds kunstonderwijs, de centra voor volwassenonderwijs en de centra voor basiseducatie houdende wijziging van het BVR 05.06.2020 tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19 m.b.t. de internaten (B.S., 01.12.2020) – Inforum nr 340553.

BVR van 12.03.2021 tot wijziging van het BVR van 13.11.2020 houdende diverse dringende maatregelen ingevolge COVID-19 voor de centra voor leerlingenbegeleiding, het onderwijspersoneel, de academies deeltijds kunstonderwijs, de centra voor volwassenonderwijs en de centra voor basiseducatie wijz. BVR 05.06.2020 tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19 m.b.t. de internaten (B.S., 23.03.2021) – Inforum nr 343637.
01.12.2020


23.03.2021
Deeltijds kunstonderwijs

Academies van het deeltijds kunstonderwijs kunnen middelen voor voordrachtgevers, die ze wegens de coronacrisis niet hebben benut in het schooljaar 2019-2020, overdragen naar het volgende schooljaar.

BVR van 25.06.2020 tot wijz. van het BVR 04.05.2018 betr. het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs (B.S., 05.11.2020) – Inforum nr 339993
05.11.2020
Extra werkingsbudget voor de scholen

De Vlaamse regering kent extra middelen toe om tegemoet te komen aan de extra kosten voor de scholen ten gevolge van de corona-epidemie :
- Budget : 22 miljoen euro
- Periode : eerste vier maanden van het schooljaar 2020-2021
- Kosten : poetshulpen, schoonmaakpersoneel en veiligheidsmaatregelen
- Bedrag per leerling : 13,80 euro

BVR van 04.09.2020 tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de CLB’s en de internaten omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19 voor de periode september - december 2020 (B.S., 18.09.2020) – Inforum nr 338862.

BVR van 30.10.2020 houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19 en tot wijziging van het BVR van 04.09.2020 (supra) - (B.S., 23.11.2020) – Inforum nr. 340415.
22.09.2020


23.11.2020
Herfst- en winterscholen

De Vlaamse regering lanceert een projectoproep voor de organisatie van remediëringstrajecten in het secundair onderwijs teneinde leerlingen die een bepaalde achterstand hebben opgelopen o.w.v. de verloren lestijd tijdens de coronaperiode van medio maart tot eind juni 2020 en die dus extra ondersteuning kunnen gebruiken, bij te spijkeren.
Meer info in deze fiche.

Verlenging projectoproep tot 9 oktober 2020.


16.09.2020

05.10.2020
Week van de Geletterdheid

De sanitaire crisis heeft het belang aan digitale vaardigheden aangetoond.

De campagne beoogt in 2020 de lokale besturen aan te sporen om meer in te zetten op digitale geletterdheid (e-inclusie).

Meer info (toolbox tips & trics) : www.ikbenmee.be.
07 – 11
september
2020
Corona-ouderschapsverlof (cov)

- verlenging voor het onderwijspersoneel
- voltijds cov voor personeelsleden die alleenwonend zijn / met
  een gehandicapt kind
BVR van 28.08.2020 tot verlenging van het corona-ouder-schapsverlof voor het onderwijs- personeel (B.S., 03.09.2020) – Inforum nr 338593
03.09.2020
Pedagogische begeleidingsdiensten

De pedagogische begeleidingsdiensten met personeelsformatie moeten een deel van de aanvullende werkingsmiddelen van schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021 inzetten voor de begeleiding van leerkrachten voor remediëring van leerlingen in de klas bij de heropening van de scholen.

Meer info : Programmadecreet van 26.06.2020 bij de aanpassing van de begroting 2020 (B.S., 17.07.2020) [art. 47] - Inforum nr 337328
17.07.2020
Synchroon internetonderwijs

De Minister van Onderwijs lanceert een projectoproep voor een centrale organisator synchroon internetonderwijs (SIO).

Deadline : 07.09.2020

Het SIO is een specifieke vorm van afstandsleren, waarbij een jongere die fysiek niet in staat is om in de klas aanwezig te zijn (ziekte, ongeval, …) toch kan deelnemen aan het klasgebeuren “in real time” d.m.v. en ondersteund door ICT-toepassingen.

Meer info : www.onderwijs.vlaanderen.be
14.07.2020
Bijkomende ICT-middelen

Er worden extra ICT-middelen aan de schoolbesturen toegekend om ervoor te zorgen dat de leerlingen geconnecteerd blijven met de scholen en om afstandsonderwijs te kunnen garanderen bij een eventuele heropflakkering tijdens het begin van het volgende schooljaar:
- Budget : 34.368.000 euro voor het schooljaar 2020-2021
- Verdeling : 50 euro per betrokken gewogen leerlingen

Cf. BVR van 26.06.2020 tot toekenning van extra ICT-middelen voor het gewoon en buitengewoon lager voor leerlingen vanaf het vijfde leerjaar (geboortejaar 2008) en secundair onderwijs in het kader van de aanpak van COVID-19 (B.S., 09.07.2020) – Inforum nr 337691
09.07.2020
Extra werkingsbudget voor de scholen :

* ter compensatie van geannuleerde schooluitstappen en –reizen en gederfde inkomsten
   cf. BVR van 12.06.2020 (B.S., 29.06.2020) – Inforum nr 337379
* o.w.v. de genomen maatregelen en de hieraan verbonden extra onkosten door de scholen tegen
   de verspreiding van  Covid-19 (mondmaskers, poetsmateriaal, …)
   cf. BVR van 05.06.2020 (B.S., 29.06.2020) – Inforum nr 337362
29.06.2020
De Minister lanceert de projectoproep ‘COVID-19-zomerschool' : begeleiding van kinderen en jongeren tijdens de zomervakantie om de opgelopen leerachterstand op te halen voor de aanvang van het schooljaar 2020-2021.

Lancering van een tweede projectoproep ‘COVID-19-zomerschool’ (cf. fiche).
14.05.202011.06.2020
De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen versoepelt tijdelijk de aanvraagprocedure.
Meer info : www.data-onderwijs.vlaanderen.be Inforumnr. 229447
03.04.2020
De dynamoprojecten (cf. fiche) van 15 mei zijn geannuleerd. De dynamoronde van 15 november gaat wel door. Meer info : www.cultuurkuur.be  
Agentschap voor Vlaamse Sociale BeschermingTerug naar de bovenkant van de pagina
Revalidatievoorzieningen : vanaf 15 april 2020 wordt maandelijks een compenserend budget ingevolge de COVID-19 pandemie betaald.

Info : BVR van 17.04.2020 (B.S., 24.04.2020) – Inforum nr. 335595

Er wordt voor een laatste keer een compenserend budget aangerekend voor de maand juni 2021 : cf. BVR van 02.04.2021 (B.S., 21.04.2021) -  Inforum nr 344276.

Verlenging met 2 maanden : compenserend budget tot eind augustus 2021 : cf. voorwaarden in het BVR van 16.07.2021 (B.S., 10.08.2021) – Inforum nr 348455.
24.04.2020
21.04.2021


10.08.2021
Terug naar de bovenkant van de paginaJeugddelinquentierecht
De voorlopige rechtspleging wordt o.m. voor max. vier maanden geschorst om te vermijden dat de vervaltermijn niet wordt nageleefd en de ambulante zorg niet kan worden uitgevoerd.
Decreet van 19.06.2020 (B.S., 26.06.2020)–Inforum nr 337313
26.06.2020
Noodfonds voor de gesubsidieerde actorenTerug naar de bovenkant van de pagina
De Vlaamse regering heeft beslist om een noodfonds van 200 miljoen euro op te richten voor o.a. de sectoren als cultuur, jeugd, sport, toerisme en media.
Stand van zaken / Agenda :
- tot 10 mei : overleg tussen de betrokken kabinetten en departementen over de verdeling van
  het noodfonds
- nazicht door de Inspectie van Financiën
- 15 mei : afronding verdeling noodfonds
- verdeling van de budgetten door de verschillende departementen
Info : Commissie CJSM van 30.04.2020

Verdeling Vlaams noodfonds Corona :
- PB 02.06.2020
- Een deel van de middelen, 3,1 miljoen euro, wordt aan de Brusselse samenleving gegeven via
  de VGC (Commissievergadering van 09.06.2020)

Nooddecreet van 19.06.2020 tot het nemen van dringende maatregelen m.b.t.de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en m.b.t. de armoede-bestrijdinng n.a.v. de COVID-19-pandemie [Nooddecreet] (B.S., 29.06.2020) – Inforum nr 337376

Extra steun voor de gesubsidieerde sportevenementen
* Organisatoren :
   - G-sportevenement , bovenlokaal sportevenement, …
   - organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding
   - …
* Periode sportevenementen : van 09.03.2020 t/m 31.12.2020
* Kosten : coronagerelateerde extra uitgaven (ook bij verplaatsing of annulatie)

Cf. BVR van 11.09.2020 tot toekenning van steun aan de sportsector in het kader van het noodfonds sport naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (B.S., 23.09.2020) – Inforum nr 338958.

Garantiefonds van 10 miljoen euro voor de audiovisuele sector : PB van 08.02.2021.

Belastbaarheid uitkeringen noodfonds cultuur : cf. Parlementaire vraag nr. 154 van 23.12.2020 (www.dekamer.be - Inforum nr. 345038).
30.04.2020


02.06.2020
09.06.2020


29.06.202023.09.202008.02.2021

27.03.2021
Toerisme VlaanderenTerug naar de bovenkant van de pagina


‘Reizen naar Morgen’-relanceplan

Met dit beleid mikt de Vlaamse minister van Toerisme Zuhal Demir op een doelgerichte herstart voor de zwaar getroffen toeristische sector in Vlaanderen en wil ze tegelijk versneld inzetten op vergroening, verduurzaming, digitalisering en bewuster reizen. Want natuurlijk gaat toerisme over economie, maar daarnaast over nog zoveel meer dan dat. Toerisme Vlaanderen zal samen met zijn partners een belangrijke rol vervullen in de uitvoering van dit relancebeleid dat de sector opnieuw op de rails moet krijgen en toerisme wil inzetten als middel om Vlaanderen te laten floreren.

Meer info op de site van Toerisme Vlaanderen.
22.04.2021
Jeugdverblijven en –hostels

Net zoals heel wat andere toeristische ondernemingen hebben ook de jeugdverblijven en jeugdhostels zwaar te lijden onder de aanhoudende coronamaatregelen.

Om het geleden verlies deels te compenseren trekken de Vlaamse minister van Toerisme en de Vlaamse minister van Jeugd in totaal 5,175 miljoen euro extra steun uit. Toerisme Vlaanderen staat mee in voor het toekennen van de steunbedragen.

Nieuws van 12.04.2021.

De voorwaarden voor deze extra steun zijn uitgewerkt : www.vlaanderen.be.

BVR van 09.07.2021 tot bepaling van de regels voor de toekenning van steun aan jeugdverblijven en hostels om de negatieve economische impact door de coronacrisis te beperken
(B.S., 29.07.2021) – Inforum nr 348259.
12.04.2021


13.07.2021

29.07.2021
Festivalsector

De Vlaamse Regering lanceert de projectoproep “Flanders Is A Festival” om in de context van de aanhoudende COVID19-pandemie de veerkracht en het innovatief vermogen van de festivalsector te ondersteunen.

Meer info in deze fiche.
29.03.2021
Week van het toerisme

Toerisme Vlaanderen organiseert van 19 t/m 23 april 2021 de ‘week van het toerisme’ om haar nieuwe visie voor te stellen : het betreft een digitaal evenement met op het programma o.m. verschillende workshops, presentaties en panelgesprekken.

Inschrijvingen : www.toerismevlaanderen.be.

Herbekijk alle sessies hier.
18.03.202129.04.2021
Voorschot Vlaamse evenementen

Om de evenementensector te ondersteunen tijdens de coronacrisis, voorziet de Vlaamse Overheid een terugbetaalbaar voorschot voor evenementorganisatoren.

Cf. voorwaarden, bedragen en procedure op de site www.vlaio.be.
01.03.2021
Erkende jeugdverblijven

Bovenop de jaarlijkse 1,5 miljoen euro aan logiessubsidies, voorziet Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir via Toerisme Vlaanderen 5 miljoen euro extra voor erkende jeugdverblijven. Het bedrag is specifiek bedoeld voor nieuwbouw- en vernieuwbouwwerken.

Meer info in het PB van 20.02.2021 (cf. fiche subsidieoproep 2021).
20.02.2021
Vlaams Stimulansprogramma voor toeristische ondernemingen

Het doel van dit programma is om toeristische ondernemingen (met focus op toeristische logies en attracties) te helpen bij de heropstart.

Het BVR tot toekenning van steun van het Vlaams stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen in het kader van het coronavirus werd principieel goedgekeurd op 29/01/2021.

Meer details over de steunmaatregelen volgen bij de lancering van de oproep in de vorm van een handleiding.

PB van 16.02.2021.

Lancering van het programma op 1 maart 2021 :
- Budget : 30 miljoen euro
- Begunstigden : toeristische loges, jeugdverblijven, hostels en toeristische attracties
- Steun : min. 5.000 euro en max. 200.000 euro
- Aanvraag : vanaf 1 maart tot en met 31 maart 2021

Meer info (Handleiding) op de site van Toerisme Vlaanderen.

16.02.2021
01.03.2021
Toerisme in 2021

Bovenop de bestaande steunmaatregelen maakt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir via Toerisme Vlaanderen 30 miljoen euro extra vrij om toeristische ondernemers klaar te maken voor de heropstart van het toerisme in 2021. Dit levenslijn-initiatief moet de toeristische sector wat meer ademruimte geven en toelaten om broodnodige investeringen te doen om opnieuw te kunnen starten. Slechts een deel van het steunbedrag moet worden terugbetaald – en dit binnen een periode van vijf jaar. Samen met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zal Toerisme Vlaanderen de ingediende dossiers evalueren.

Cf. Nieuws van 23.12.2020.
23.12.2020
Projectoproep 'Iedereen verdient vakantie'

De Vlaamse regering lanceert in 2020 een tweede projectoproep ‘Iedereen verdient vakantie’, als deel van de extra steunmaatregelen voor de sociaal-toeristische sector.

Meer info in deze fiche.
03.09.2020
Steun voor toeristische ondernemers en evenementensector

De Vlaamse overheid nam volgende bijkomende maatregelen :
- invoering van een Vlaams beschermingsmechanisme voor ondernemingen die meer dans 60% omzetverlies lijden in de periode augustus-september 2020
- uitbreiding van de handelshuurlening naar de evenementensector

Meer info : www..toerismevlaanderen.be.
e-news
03.09.2020
Aanvragen van steunmaatregelen voor de sociaal-toeristische sector :
- jeugdverblijven : tot 31 juli 2020
- vakantieorganisaties en zorgverblijven : tot 7 augustus 2020

Cf. aanvraagformulieren op de site van Toerisme Vlaanderen.

Tweede ronde voor de steunaanvragen : tot 30 september 2020.
e-news
23.07.2020e-news
03.09.2020
Nieuwe steunmaatregelen voor de sociaal-toeristische sector voor een totaal bedrag van 28,5 miljoen euro (cf. Toerisme Vlaanderen). 02.06.2020
Concrete steunmaatregelen voor de toeristische sector (cf. Toerisme Vlaanderen)  
Cf. Rubriek Veelgestelde vragen (FAQ)  
Vlaams BrusselfondsTerug naar de bovenkant van de pagina
Investeringsmiddelen voor gemeenschapsinfrastructuur

De impact van de coronacrisis op de hele samenleving en op de Vlaams-Brusselse organisaties is ingrijpend. Als relancemaatregel na COVID-19 werd het Vlaams Brusselfonds versterkt met 10 miljoen euro aan investeringsmiddelen voor gemeenschapsinfrastructuur om het Nederlandstalige netwerk in Brussel te verstevigen.

Een deel van die middelen wordt voorbehouden voor de projectoproep ‘gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel’.

Daartoe schrijft de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel, Benjamin Dalle, een projectoproep uit : meer info in deze fiche.

01.10.2021
 
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links