Regionale economische vooruitzichten 2023-2028

Het Federaal Planbureau heeft zonet in samenwerking met het BISA en de statistische instellingen van de twee andere gewesten de nieuwe regionale economische vooruitzichten 2023-2028 gepubliceerd.

Cf. verslag op de site van het BISA.

18.07.2023

Belfius-studie van de lokale financiën 2023

De Brusselse steden en gemeenten kunnen de kostenexplosie nog opvangen, maar hun reserves raken op.

Welke gevolgen hebben de opeenvolgende crises voor de gemeentefinanciën : www.brulocalis.brussels.

29.06.2023

Conjunctuurbarometer lente 2023

Hoe is het gesteld met de economische activiteit en de arbeidsmarkt in het gewest in een bewogen jaar getekend door de Russische inval en stijgende prijzen :  www.bisa.brussels.

19.06.2023

Openbare raadpleging ontwikkelingsplannen 2024-2028

Sibelga heeft haar ontwikkelingsplan voor de periode 2024-2028 opgesteld, dat tot doel heeft om een veilige en betrouwbare energievoorziening te garanderen in Brussel, terwijl het bijdraagt aan de energietransitie van de regio.

Ontdek nu ons plan dat onderworpen is aan openbare raadpleging van 12 mei tot 12 juni 2023.

Uw opmerkingen en suggesties gedurende deze periode kunnen helpen om het definitieve ontwikkelingsplan 2024-2028 te verbeteren dat op 15 september aan Brugel zal worden voorgelegd.

Meer info : Speciale editie – Openbare raadpleging.

Speciale
editie
mei 2023

Facilitators van Leefmilieu Brussel

De deskundige diensten van Leefmilieu Brussel, ‘Facilitators’ genoemd, helpen gratis meer dan 7.000 professionals om hun kosten en hun impact op het milieu te verminderen :

  • gemeente, school, kinderdagverblijf, …
  • non-profitsector
  • overheidsinstantie, ziekenhuis, NGO, …
  • klein of grootbedrijf, naamloze vennootschap, …

De facilitators bieden hulp in de vorm van opleidingen, financiële steun, informatiesessies of netwerkmogelijkheden om goede praktijken uit te wisselen.

Meer info : www.leefmilieu.brussels.

e-news
mei
2023

 

SAVE THE DATE
Energiedelen en energiegemeenschappen

Hoe zet u energiedelen en -gemeenschappen op? Welke ondersteuning en oplossingen zijn voor u beschikbaar? Wat zegt de wetgeving?

Seminarie : 26 mei 2023 van 9 tot 14 uur
Programma : wettelijk kader – bestaande projecten - dienstverlening Facilitator
Doelpubliek : overheidsinstanties – bedrijven – burgers

Meer info : www.leefmilieu.brussels.

e-news
april
2023

Sociale huisvesting

Huurders van een sociale woning met slechte energieprestaties krijgen dit jaar een energiepremie van 300 euro op jaarbasis, wat overeenstemt met 25 euro per maand voor het jaar 2022. Dat bedrag wordt afgetrokken van de jaarlijkse lastenverrekening die hen tussen juni en september 2023 wordt toegezonden.

PB van 02.02.2023 van het Kab. N. Ben Hamou.

02.02.2023

Programma’s voor stedelijke herwaardering

De termijnen voor de uitvoeringsfasen en de tenuitvoerlegging van de programma’s voor stedelijke herwaardering (cf. fiche) zijn verlengd met zes maanden.

Ordonnantie van 23.12.2022 tot verlenging van sommige termijnen van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (OSH), tot toekenning van de mogelijkheid om een allerlaatste programmawijziging door te voeren en tot verlenging van een termijn bepaald in de ordonnantie van 31 mei 2018 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur (B.S., 25.01.2023) – Inforum nr 361968.


25.01.2023

Investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur

De termijn m.b.t. de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur wordt verlengd voor een duur van 12 maanden.

Ordonnantie van 23.12.2022 tot verlenging van sommige termijnen van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (OSH), tot toekenning van de mogelijkheid om een allerlaatste programmawijziging door te voeren en tot verlenging van een termijn bepaald in de ordonnantie van 31 mei 2018 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur (B.S., 25.01.2023) – Inforum nr 361968.


25.01.2023

Energiesoberheid

Meer informatie in het BBHR van 15.12.2022 tot bepaling van tijdelijke maatregelen om de vraag naar gas en elektriciteit te verminderen en voor toegang tot het statuut van beschermde afnemer voor de huishoudens in het kader van de energiecrisis (B.S., 30.12.2022) – Inforum nr 361534.


30.12.2022

Meer middelen voor de OCMW’s

Nu de meest kwetsbare en hulpbehoevende mensen in dit land gebukt gaan onder de torenhoge energiekosten, komen de federale regering en de gewestregering met extra middelen over de brug voor de OCMW’s. Steeds meer mensen komen immers bij hen over de vloer.

Cf. actu dd. 21.12.2022.

21.12.2022

‘Switches down, Brussels up’

De Brusselse regering en de sociale partners bundelen hun krachten om de ondernemingen en hun werknemers op te roepen alle oplossingen te activeren om het energieverbruik om de werkplek te verminderen.

Meer info over deze campagne : cf. PB van 20.12.2022 van het Kabinet A. Maron.


20.12.2022

Sociaal-economisch overzicht BHG

Editie 2022 is nu beschikbaar.  Het schetst een beeld van de economische, sociale en milieusituatie van het BHG op basis van de meest recente statistieken en vooruitzichten : www.bisa.brussels.


16.12.2022

Conjunctuurbarometer herfst 2022

Hoe staat de Brusselse economie ervoor in een bewogen jaar gekenmerkt door de Russische inval en stijgende prijzen : www.bisa.brussels.


15.12.2022

Premiestelsel RENOLUTION

De Brusselse regering heeft het nieuwe premiestelsel RENOLUTION (fiche) goedgekeurd met een verhoging van 53 miljoen euro voor 2023

Cf. PB van 14.12.2022 van het Kabinet A. Maron.


14.12.2022

Algemene dotatie aan de plaatselijke besturen

De Brusselse regering heeft een uitzonderlijke subsidie toegekend voor de 19 gemeenten om het te ondersteunen bij de hoge inflatie (fiche). 

Cf. PB van 12.12.2022 van het Kabinet B. Clerfayt.


12.12.2022

Noodmaatregelen ‘energie’ aan Brusselse verenigingen

De Brusselse regeringen van de FGC en de GGC hebben bijna 35 miljoen euro vrijgemaakt om de Brusselse non-profitsector te ondersteunen in het licht van de energiecrisis en de stijgende facturen :

  • Budget : 8,7 miljoen euro in 2022 en 26 miljoen euro in 2023
  • Begunstigden : de verenigingen die organieke subsidies of facultatieve subsidies ontvangen en die een bepaald bedrag overschrijden (non-profitsector)

Cf. voorwaarden, verdeling van de middelen, uitbetaling, … : cf. PB van 17.11.2022 van de Kabinetten A. Maron et B. Trachte.


17.11.2022

Belfius – Studie van de lokale financiën 2022

De lokale besturen moeten dit jaar het hoofd bieden aan een nog zwaardere financiële schok dan tijdens de gezondheidscrisis in 2020. De situatie valt te verklaren door de hoge inflatie die verantwoordelijk is voor een forse stijging van de loonkosten, door uit de pan swingende energiekosten en torenhoge prijzen van bouwmaterialen.

Cf. artikel in Nieuwsbrief nr 130, pag. 18-19.


25.10.2022

Brusselse ondernemers

De gemeenten kunnen volgende sites vermelden voor meer informatie :

(*) Verlenging deadline : cf. site BEW.

Cf. PB van 11.04.2023 van het Kabinet B. Trachte / Webinar op 4 juli 2023.

Cf. BBHR van 02.03.2023 betreffende steun inzake de energiekosten voor ondernemingen die worden getroffen door de directe en indirecte economische gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne (B.S., 13.03.2023) – Inforum nr 364255.

Cf. BBHR van 302.03.2023 betreffende steun voor investeringen en consultancy voor ondernemingen die worden getroffen door de directe en indirecte economische gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne (B.S., 11.04.2023) – Inforum nr 365799.

 
 

Straatverlichting

7 maatregelen om energie te besparen in de straatverlichting : www.sibelga.be.

04.10.2022

Energieverbruik binnen de gemeentebesturen verminderen

Minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt heeft een omzendbrief gestuurd naar de gemeentebesturen, de intercommunales en de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om ze aan te zetten minder energie te verbruiken.

Cf. Omzendbrief over het energieverbruik van de gemeenten : cf. Nieuws dd. 29.09.2022 op de site van Brulocalis.

29.09.2022

Regionale economische vooruitzichten 2022-2027

Het Federaal Planbureau heeft zonet in samenwerking met het BISA en de statistische instellingen van de twee andere gewesten de nieuwe regionale economische vooruitzichten 2022-2027 gepubliceerd : www.bisa.brussels.

18.07.2022

Brusselse openbare zwembaden : stookkosten

N.a.v. een parlementaire vraag, merkt de minister belast met Plaatselijke besturen op dat de subsidiëring of de ondersteuning van deze zwembaden niet onder zijn bevoegdheid valt : de gemeenten genieten de gemeentelijke autonomie voor wat betreft de uitbating en het beheer van hun zwembaden.

De minister financiert de bouw, de renovatie of de herinrichting van gemeentelijke sportinfrastructuur – waaronder de gemeentelijke zwembaden – via projectoproepen (DIPS 2021-2023Buurt 2022).

In het kader van de Driejarige ontwikkelingsdotatie, financiert de minister werken die rationeel energiegebruik initiëren of verbeteren : cf. projectoproep RAG.

BHP : PV nr 952 van 26.04.2022 - Inforum nr 359336.

 

08.06.2022

 

 

 

13.01.2023

 

Social-profitorganisaties

Het EnergiePack geeft social-profitorganisaties gratis professionele steun om hun gebouw energiezuiniger te maken : www.leefmilieu.brussels.

20.05.2022

Gezinnen

De Brusselse regering heeft aanvullende gewestelijke maatregelen genomen om gezinnen te helpen die met de stijgende energieprijzen worden geconfronteerd.

Meer info over deze maatregelen : cf. PB van 25.02.2022 van het Kabinet A. Maron.

25.02.2022