Europees Fonds voor Energie-efficiëntie

De Europese Commissie heeft een Europees Fonds voor Energie-efficiëntie opgericht (EEE-F of European Energy Efficiency Fund) dat drie categorieën van projecten omvat :

  1. Energiebesparing en energie-efficiëntie
  2. Duurzame energiebronnen
  3. Schoon stadsvervoer

Dit fonds verleent tevens technische ondersteuning (cf. fiche), gefinancierd door het ELENA-mechanisme (cf. fiche).

08.06.2023

Sociaal klimaatfonds

Het Europees parlement heeft een Sociaal Klimaatfonds opgericht voor de periode van 2026 tot en met 2032.  Het fonds zal de lidstaten voorzien van financiële ondersteuning voor de maatregelen en investeringen die in hun sociale klimaatplannen zijn opgenomen.

Elke lidstaat dient bij de Europese Commissie zijn sociaal klimaatplan in.

Het plan bevat nationale en, in voorkomend geval, lokale en regionale maatregelen en investeringen om :

  • gebouwen te renoveren en de verwarming en koeling van gebouwen koolstofvrij maken, onder meer door de integratie van opwekking en opslag van energie uit hernieuwbare bronnen
  • het gebruik van emissievrije en emissiearme mobiliteit en emissievrij en emissiearm vervoer te bevorderen

Meer info in de Richtlijn (EU) 2023/955 van 10.05.2023 tot oprichting van een sociaal klimaatfonds en tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1060 (P.B.E.U. 16.05.2023, L130/1) – Inforum nr 367182.

16.05.2023

Handel in broeikasgaseffecten

Het Europees parlement heeft een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten opgericht (ETS) voor gebouwen, wegvervoer en andere sectoren.

De financieringsregels gewijzigd en investeringen in technieken ter verhoging van de energie-efficiëntie worden aangemoedigd.

Meer info in Richtlijn (EU) 2023/959 van 10.05.2023  tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie en Besluit (EU) 2015/1814 betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (P.B.E.U.16.05.2023, L130/134) – Inforum no 367217.

16.05.2023

Europese Investeringsbank (EIB)

De EIB, de ‘bank’ van de EU voor de financiering van investeringen (cf. fiche), ondersteunt activiteiten in o.m. de volgende domeinen : klimaat en ecologische duurzaamheid, duurzame energie en natuurlijke hulpbronnen, duurzame steden en regio’s, …

27.04.2023

INTERREG EUROPE

De Europese unie lanceert de tweede projectoproep in het kader van het programma INTERREG EUROPE 2021-2027.

Voor deze tweede projectoproep zal het programma in het bijzonder aanvragen onthalen m.b.t. innovatieve oplossingen die gericht zijn op het verzachten van de gevolgen van de energiecrisis in de regio’s of die hun energietransitie versnellen (bv. een beleid ter ondersteuning van de ontwikkeling van onderzoek en innovatie of de opschaling en de verspreiding van deze hulpmiddelen).

Meer info in deze fiche.

20.03.2023

Technische bijstand

De advieshub voor energiearmoede (EPAH) nodigt lokale autoriteiten en/of organisaties die nauw samenwerken met lokale autoriteiten in de 27 EU-lidstaten uit om hun verzoek om technische bijstand in te dienen en steun te ontvangen bij de aanpak van energiearmoede.

Meer info in het PB van 09.03.2023 van Brulocalis.

09.03.2023

SAVE THE DATE

- Burgemeestersconvenant -

Europese conferentie op 30 maart 2023 met het oog op o.m. de uitwisseling tussen lokale besturen van korte en langetermijnmaatregelen i.h.k.v. de energiecrisis.

Plaats : Charlemagne gebouw van de EU (Brussel)
Inschrijvingen : www.covenantofmayorsconference2023.eu

 
   

EFRO-BHG (2021-2027)

Projectoproepen gelanceerd in het kader van het nieuwe programma EFRO-BHG 2021-2027 (cf. fiche) om de energie-efficiëntie te verbeteren, o.m. :

Cf. Actu dd. 21.12.2022.