Recht op energiepremies

Aangezien sommige personen hun energiepremies niet ontvangen, ook al hebben ze er recht op, doet de federale Ombudsman aanbevelingen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Cf. Aanbevelingen aan de Kamer op de site www.news.belgium.be.

05.07.2023

KB's inzake energie

De ministerraad heeft een voorontwerp van goed goedgekeurd tot bekrachtiging van 5 KB’s inzake energie, o.m. :

  • de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
  • vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten voor de toepassing van de sociale tarieven
  • bepaling van de kosten voor de toepassing van de sociale tarieven

Meer info : Beslissingen van de Ministerraad van 09.06.2023.

09.06.2023

Koopkrachtpremie

Deze premie is geldig tot 21.12.2024 inbegrepen (cf. info dd. 28/04/2023, infra).

KB van 24.05.2023 tot wijziging van het KB van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van de artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (B.S., 06.06.2023) – Inforum nr 367402.

06.06.2023

Loonoverleg voor de periode 2023-2024

De regering nam specifieke bepalingen inzake de koopkrachtpremie waarover de sociale partners kunnen onderhandelen in sectoren en/of bedrijven waar tijdens de energiecrisis goede resultaten zijn behaald : o.a. de bijzondere bijdrage verschuldigd door de werkgever op het bedrag van de premie en het fiscaal stelsel van de premie.

Meer info in de Wet van 24.05.2023 houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024 (B.S., 31.05.2023) – Inforum nr 367257.

31.05.2023

Bevestiging KB van 2022 inzake energie

Wet van 07.04.2023 tot bekrachtiging van acht koninklijke besluiten inzake energie en tot wijziging van het KB  van 26.10.2022 tot instelling van een mechanisme van staatswaarborg voor bepaalde kredieten afgesloten door leveranciers en tussenpersonen van aardgas en elektriciteit ten gevolge van de energiecrisis (B.S., 02.05.2023) – Inforum no 366420.

02.05.2023

Koopkrachtpremie

Ondernemingen die tijdens de energiecrisis goede resultaten hebben behaald, kunnen hun werknemers in 2023 een verhoging toekennen bovenop de maximale loonmarge. Deze premie wordt uitgesloten van het loonbegrip voor de sociale zekerheid onder bepaalde voorwaarden.

Cf. bijzondere voorwaarden : uitreiking tussen 01.06.2023 en 31.12.2023, max. 750 euro en enkel voor specifieke bestedingen.

Voor de overheidssector moet over de toekenning van de koopkrachtpremie zijn onderhandeld in het bevoegde onderhandelingscomité. De toekenning van een koopkrachtpremie is een zaak waarover de betrokken autoriteiten moeten beslissen. Hetzelfde geldt voor overheidsbedrijven.

Meer info in het KB van 23.04.2023 betreffende de koopkrachtpremie (B.S., 28.04.2023) – Inforum no 366389.

28.04.2023

Gas- en Elektriciteitsfonds (Sociaal Energiefonds)

Publicatie in het BS van de sociale maximumprijzen voor het tweede kwartaal 2023 voor de levering van elektriciteit/aardgas/warmte aan beschermde residentiële afnemers : cf. fiche.

05.04.2023

Beschermde residentiële afnemers

De Regering heeft beslist om de uitbreiding van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers tot personen met een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming te verlengen tot 01.07.2023.

KB van 19.03.2023 houdende de verlenging van de uitbreiding van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers tot personen met een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming tot 01.07.2023  (B.S., 22.03.2023) – Inforum nr 364954

Cf. aparte regeling in de Wet van 19.03.2023 houdende hervorming van de fiscaliteit (B.S., 29.03.2023) – Inforum nr 365269.22.03.2023

 

 

 

29.03.2023

Doelgroep van de OCMW’s

De minister van MI verleent een subsidie aan de OCWM’s met het oog op het geven van een bijzondere steun aan personen die moeilijkheden ondervinden om hun gas- of elektriciteitsfactuur te betalen d.m.v. sociale begeleiding en/of d.m.v. het betalen van onbetaalde facturen en/of d.m.v. van maatregelen ter vermindering van het energieverbruik.

Een toelage van 37 miljoen euro wordt tussen de OCMW’s verdeeld op basis van het aantal rechthebbenden op maatschappelijke integratie.  Deze toelage kan t/m 31.12.2023 aangewend worden.

Cf. voorwaarden, verdeelsleutel, …in het KB van 26.12.2022 houdende dringende maatregelen inzake energiesteunen ter bestemming van de doelgroep van de centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2022 en voor het jaar 2023 (B.S., 20.01.2023) – Inforum nr 361856.

Cf. Modaliteiten in de Omzendbrief van 23.01.2023 (Inforum nr 361950).
20.01.2023

Sociaal Stookoliefonds

De maatregel tot verhoging van de verwarmingstoelage toegekend door de OCMW’s i.h.k.v. het Sociaal Stookoliefonds wordt verlengd voor de période van 01.01.2023 tot 31.03.2023 (cf. fiche).

KB van 21.12.2022 tot wijziging van het KB van 27.03.2009 (B.S., 20.01.2023) – Inforum nr 361853.

 

01.01.2023

 

20.01.2023

Sociale bijdragen

De regering heeft beslist op tijdelijk de gestegen loonkost te temperen door enerzijds te voorzien in een vermindering van sociale bijdragen en anderzijds in een spreiding van de betaling van een deel van de sociale bijdragen.

Deze maatregelen zijn tevens van toepassing op de publieke zorgsector : woonzorgcentra, crèches, …

Meer info over deze maatregelen in de art. 136-143 van de Programmawet van 26.12.2022 (B.S., 30.12.2022) – Inforum nr 361155


30.12.2022

Gas- en Elektriciteitsfonds (Sociaal Energiefonds)

Publicatie in het BS van de sociale maximumprijzen voor het eerste kwartaal 2023 voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers : cf. fiche.

27.12.2022

Tweede federale elektriciteits- en gaspremie

De federale regering verleent deze premie voor de maanden januari, februari en maart 2023.

Cf. modaliteiten in de wet van 19.12.2022 (B.S., 23.12.2022) – Inforum nr 361374.

23.12.2022

Meer middelen voor de OCMW’s

Nu de meest kwetsbare en hulpbehoevende mensen in dit land gebukt gaan onder de torenhoge energiekosten, komen de federale regering en de gewestregering met extra middelen over de brug voor de OCMW’s. Steeds meer mensen komen immers bij hen over de vloer.

Cf. actu dd. 21.12.2022.

21.12.2022

EnergyWatchers.be

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceert, in samenwerking met minister Van der Straeten, een nieuwe website die via meer dan honderd tips de burgers wil helpen hun verbruik en dus hun energierekening te verlagen

09.11.2022

Federale elektriciteits- en gaspremie

De federale regring nam verschillende maatregelen om de energiecrisis te beperken :

  • toekenning van een federale elektriciteits- en gaspremie
  • uitstel van de betalingstermijnen inzake de inkomstenbelastingen en de bedrijfsvoorheffing
  • toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning
  • overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen
  • verwarmingspremie
  • tijdelijke verhoging met 20% van de inbeslagnemingsdrempels en ten voordele van ondernemingen gedurende de energiecrisis


Meer details in de Wet van 30.10.2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis (B.S., 03.11.2022) – Inforum nr 360076.

03.11.2022

Sociaal stookoliefonds

Op voorstel van de minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Karine Lalieux, heeft de ministerraad de verlenging van de steunmaatregelen in verband met het Sociaal Stookoliefonds tot 31 maart 2023 goedgekeurd.

Cf. PB van 28.10.2022 van het Kab. K. Lalieux.

28.10.2022

Federaal crisisplan

De federale regering heeft beslist de steunmaatregelen voor de bevolking (btw-verlaging en sociaal tarief voor één miljoen huishoudens) te verlengen om het hoofd te bieden aan de explosief gestegen energieprijzen.

Meer info in het PB van 31.08.2022 van news.belgium.

01.09.2022