Toegang tot fiscale gegevens voor de gemeenten

Het Wetboek van de inkomstenbelasting werd gewijzigd om de gemeenten toegang te kunnen geven tot fiscale gegevens. Deze wetswijziging kadert in de administratieve vereenvoudiging en vergemakkelijkt het voor de gemeenten om steun toe te kennen aan hun burgers.

Wijziging van het WIB92

 

Op initiatief van onze collega’s bij de VVSG hebben de drie verenigingen die de lokale besturen vertegenwoordigen een brief gestuurd naar minister van Financiën Vincent Van Peteghem om de toegang tot fiscale gegevens voor de gemeenten te vergemakkelijken. Na nauwe contacten met de FOD Financiën heeft de wet van 27 juni 2021 artikel 337, tweede lid, als volgt gewijzigd:

De statutaire of contractuele ambtenaren aangesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie oefenen hun ambt uit wanneer zij aan andere administratieve diensten van de Staat, “aan de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtscolleges, aan de administraties van de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten en de gemeenten, evenals aan de in artikel 329 bedoelde openbare instellingen of inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke voor die diensten, instellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen.” Artikel 93bis, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde werd op dezelfde manier gewijzigd.

 

Proactieve toegang tot rechten voor kwetsbare personen

 

Het doel is om de gemeenten de mogelijkheid te geven om de hun opgedragen uitvoering van de wettelijke of reglementaire bepalingen te verzekeren. De toegang tot bepaalde fiscale gegevens zal het de lokale besturen met name mogelijk maken om proactief rechten toe te kennen aan burgers en ondernemingen (uitkeringen, subsidies, kortingskaarten en andere voordelen), zonder dat zij hiervoor een aanvraag moeten indienen. Dit zal in het bijzonder de toegang tot steun vergemakkelijken voor kwetsbare personen die hun rechten nog te weinig laten gelden.

Daarnaast biedt de wetswijziging de lokale besturen de mogelijkheid om bij de fiscale administratie een informatieaanvraag in te dienen om toegang tot het belastbaar inkomen van belastingplichtigen te krijgen.

Controle door de fiscale administratie

 

Volgens de toelichting van de wet zal de fiscale administratie enkel de inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen. De FOD Financiën is ermee belast om te beoordelen of voldoende is aangetoond dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan en dat de opgevraagde inlichtingen kunnen worden verstrekt gelet op de privacywetgeving.

De mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan de lokale besturen moet het voorwerp uitmaken van een protocolakkoord, of anders van een voorafgaande beraadslaging van de Kamer Federale Overheid van het Informatieveiligheidscomité.

 

Administratieve vereenvoudiging

 

De toegang tot fiscale gegevens sluit aan op de doelstelling van administratieve vereenvoudiging in het regeerakkoord voor een “afbouw van de administratieve lasten voor de burger en de ondernemingen, o.a. door de digitale dienstverlening te verbeteren, het ontsluiten en het verder ontwikkelen van e-government toepassingen, met respect voor de “only once”- en “think small first”-principes”.

« Terug

Auteur

Maxime Banse
Publicatiedatum
26-07-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links