Bannière

Praktische fiches

20 resultaten op 66

Verkiezings- propaganda in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

In de drie maanden voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen is het voor kandidaten verboden om bepaalde propagandamethodes te gebruiken. Zo is het met name verboden om geschenken en gadgets te verspreiden. Het is echter moeilijk om deze begrippen te definiëren: het concept is veranderlijk en de omstandigheden spelen een grote rol.
Publicatiedatum : 28 februari 2024

Mededelingen van plaatselijke overheden vóór de verkiezingen

De periode die aan verkiezingen voorafgaat, wordt geregeld door de ordonnantie van 12 juli 2012 betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode. De mededelingen van plaatselijke overheden zijn dan gebonden aan bepaalde regels en er dient op gelet te worden dat ze neutraal zijn.
Publicatiedatum : 22 februari 2024

Onderscheidingsteken van de burgemeesters en schepenen

Momenteel zijn de kenmerken van de sjerpen van burgemeesters en schepenen vastgelegd in koninklijke besluiten die al dateren van 1837 : drie verticale banden – zwart, geel en rood – met zilverkleurige franjes voor de burgemeesters en twee banden – geel en zwart – met rode franjes voor de schepenen.
Publicatiedatum : 13 februari 2024
Materie(s) :
Lokale besturen

Het toezicht

Het toezicht kan alleen worden uitgeoefend op grond van een wettelijke bepaling. Het staat tegenover de autonomie van de gedecentraliseerde overheid. Krachtens artikel 117 van de nieuwe gemeentewet beslist de gemeenteraad over alle aangelegenheden van gemeentelijk belang. Zijn beraadslagingen moeten alleen worden goedgekeurd door de toezichthoudende overheid in de gevallen waarin de wet, het decreet of de ordonnantie daarin formeel voorziet. De gemeentelijke reglementen en verordeningen worden onderworpen aan het toezicht, dat volgens de ordonnantie van 14 mei 1998 wordt uitgeoefend door het Gewest.
Publicatiedatum : 8 januari 2024
Materie(s) :
Lokale besturen

Betrekkingen met particulieren en privébedrijven

Iedere Brusselse plaatselijke dienst gebruikt in zijn betrekkingen met een particulier de door deze gebruikte taal, voor zover die taal het Nederlands of het Frans is, ongeacht de plaats waar de particulier gedomicilieerd of gevestigd is.
Publicatiedatum : 18 september 2023
Materie(s) :
Lokale besturen

Toepassing van de taalwetten bij de vaststelling van inbreuken

Het Belgische institutionele landschap zit soms ingewikkeld in elkaar. De kwestie van het taalgebruik is daar geen uitzondering op, en dan vooral de toepassing van de taalwetten bij de vaststelling van inbreuken en in het kader van de administratieve procedures die daarmee gepaard gaan op grond van de wet van 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet).
Publicatiedatum : 18 september 2023

Persoonsgegevens van verkozenen op de gemeentelijke website

Het is in België al vele jaren gangbaar dat de verschillende gemeenten de contactgegevens van de lokale verkozenen (gemeenteraadsleden en leden van het college) bekendmaken. Inmiddels moeten we deze gang van zaken in twijfel trekken en onder meer nagaan of deze praktijk wel strookt met de GDPR.
Publicatiedatum : 10 maart 2023
Materie(s) :
Lokale besturen

Rechtsgedingen

Het college van burgemeester en schepenen is als enige bevoegd om de gemeente voor de rechtbank te vertegenwoordigen. In principe kan het college alleen optreden na machtiging van de gemeenteraad. Voor elke fase van de procedure moet een afzonderlijke machtiging worden gevraagd. In uitzonderlijke gevallen is het college als enige bevoegd.
Publicatiedatum : 27 februari 2023
Materie(s) :
Lokale besturen

Infofiche | Cargo bike

In deze praktische fiche vind je een schat aan informatie en nuttige contacten voor je eigen ‘bakfietsproject’. Je vindt er bv. informatie voor de juiste fietskeuze, over opleidingen, het onderhoud van de fiets, enz.
Publicatiedatum : 15 februari 2023

GDPR en mailings

Grote mailings naar een externe distributielijst moeten gebeuren conform de verplichtingen van de GDPR.
Publicatiedatum : 7 februari 2023
Materie(s) :
Lokale besturen

Basisprincipes van de GDPR

Gemeenten moeten een grote hoeveelheid persoonsgegevens verwerken; of het nu gaat om gegevens in de bevolkingsregisters of om meegedeelde gegevens in de loop van een of andere aanvraagprocedure.
Publicatiedatum : 7 februari 2023
Materie(s) :
Lokale besturen