Vanaf 1 juni - Bescherming van kwetsbare personen gedigitaliseerd.

Op 1 juni 2021 lanceert de FOD Justitie een nieuwe e-service waarmee burgers en professionelen beschermingsdossiers van kwetsbare mensen digitaal kunnen opstarten en beheren. Het betreft hier het Centraal Register van bescherming van de personen, dat in het Frans, Nederlands en in het Duits beschikbaar zal zijn.

Bedoeling is om de werklast te drukken, de administratie te vereenvoudigen en de procedure toegankelijker te maken, enz.

We hernemen hier enkele passages uit het communiqué van de FOD Justitie:

Voor wie is de e-service bedoeld?


Iedereen die een verzoekschrift wil indienen of betrokken is in een beschermingsdossier (de beschermde of te beschermen personen zelf, hun bewindvoerders, vertrouwenspersonen, dossierbeheerders bij specifieke instellingen, …) kunnen de e-service gebruiken.

De toegang tot de data is uiteraard strikt geregeld. U ziet enkel de gegevens waartoe u gemachtigd bent.

Is de e-service verplicht?

Vanaf 1 juni 2021 zullen alle nieuwe verzoeken (ook alle verzoeken binnen een bestaand beschermingsdossier) in principe digitaal moeten worden ingediend.

Professionals:

Het gebruik van e-service is verplicht voor iedere professional, meer bepaald:

  • het vredegerecht, met inbegrip van de griffie;
  • het openbaar ministerie;
  • de andere openbare diensten;
  • de advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders;
  • de private stichtingen die zich uitsluitend inzetten voor de te beschermen persoon en de stichtingen van openbaar nut die voor de te beschermen personen over een statutair ingesteld comité belast met het opnemen van bewindvoeringen beschikken, gevestigd in België en die in het register zijn ingeschreven.

Particulieren:

  • Particulieren kunnen ook de e-service gebruiken. Daarvoor kunnen zij in het register ingeschreven worden. Na inschrijving wordt het gebruik van e-service in de betrokken procedure echter verplicht.
  • Wie minder digitaal onderlegd is, kan nog terecht bij de griffies van de vredegerechten en het beheer van bestaande of nieuwe dossiers op papier voortzetten maar de e-service biedt u tal van voordelen om dat efficiënter te doen.

In geval van overmacht (door een technische panne) bv., blijft het mogelijk om dringende handelingen op papier te verrichten. De overheid doet er uiteraard alles aan om de continuïteit van het systeem te verzekeren.

Is de e-service gratis?


Het gebruik van de e-service is gratis.

Om een nieuw dossier te openen, wordt zoals voorheen een bijdrage van 20 euro aan het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand gevraagd.

Als de verzoeker recht heeft op juridische tweedelijnsbijstand is die bijdrage niet vereist. U kan daartoe een bewijs uploaden in het systeem.

U kan de bijdragen overschrijven, cash betalen of betalen via griffiebon of met de provisierekening als advocaat. Er wordt gewerkt aan meer opties zodat u in de toekomst ook via een QR-code kan betalen.

Wanneer het verzoek is ingediend, komt het dossier in MaCH (de applicatie voor dossierbeheer van justitie), in afwachting van behandeling. Eens de betaling is bevestigd, wordt de zaak ingeschreven op de rol van het bevoegde gerecht.

Wat gebeurt er met uw bestaande dossiers vanaf 1 juni 2021?

Vanaf 1 juni 2021 krijgt elk dossier van bescherming (ook het ouder dossier) een uniek nationaal registernummer. U wordt daarvan verwittigd per brief.

In de e-service zal u ook de referenties naar die dossiers terugvinden maar zonder concrete inhoud van de historiek. Vanaf die datum bent u als professional verplicht alle dossiers digitaal te beheren. Zodra u daarmee start, zal het systeem alle nieuwe gegevens automatisch digitaal bewaren.

Wie niet professioneel betrokken is in dossiers, is vanaf 1 juni 2021 verplicht de e-service te gebruiken voor het indienen van een verzoek tot opstart van rechterlijke bescherming. Andere communicatie kan verder op papier als die niet is ingeschreven in het register.

Voor meer info kan u het volledige communiqué van de FOD Justitie betreffende de praktische aspecten van het Centraal Register van bescherming van de personen bekijken.

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
26-05-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links