KB van 1.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (gecoördineerd en tweetalig)

Laatste wijzigingen

Koninklijk Besluit van 08.06.2021 wijz. KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Belgisch Staatsblad 15 juli 2021). Inforum: 347787.

De reglementering betreffende de fietsstraat en de gecombineerde verkeerslichten (voetgangers/fietsers) werd gewijzigd.

1. Fietsstraat:

Sedert 1 juli 2019 (wet van 13 april 2019) is het mogelijk om aan een fietsstraat een zonale geldigheid te geven. Dat is in het bijzonder aangewezen wanneer een wegbeheerder meerdere straten die met elkaar verbonden zijn als fietsstraten wil signaleren.

Om het aantal verkeersborden te verminderen, wordt de geldigheid van het bord F111 dat een “enkelvoudige” fietsstraat aanduidt, beperkt tot het volgend kruispunt. Op die manier wordt een bord dat het einde van de fietsstraat aanduidt overbodig. De definitie van de “fietsstraat” wordt in die zin aangepast door de verwijzing naar de verkeersborden die het begin en het einde van een fietsstraat aanduiden, te schrappen.

Het verkeersbord F113 (einde Fietsstraat) wordt niet meer hernomen en de legende van het verkeersbord F111 wordt aangepast. Het is niet langer nodig om te spreken van het “Begin van een fietsstraat” aangezien er geen eindebord meer is. Daarom volstaat het woord “Fietsstraat”.

Daarnaast wordt, om dezelfde reden, toegevoegd dat de fietsstraat eindigt ter hoogte van het volgend kruispunt. Het kruispunt zelf maakt dus geen deel uit van de fietsstraat.

Het einde van een “zonale” fietsstraat wordt aangeduid met een einde zonebord waarop het F111-bord in een grijze kleur is afgebeeld met een zwarte diagonaal van de rechter bovenkant naar de linker onderkant van het zonebord.

Een voorbeeld van een bord dat het begin en van een bord dat het einde aanduidt van een zonale fietszone wordt toegevoegd.

2. Gecombineerde voetgangers en fietserslichten

Op aanvraag van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt er aan de wegbeheerders de mogelijkheid geboden om ook bij tweekleurige verkeerslichten, fiets- en voetgangerslichten te combineren, zoals dat al het geval is voor de driekleurige verkeerslichten. Bij het (succesvol) proefproject in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werd immers gebruik gemaakt van tweekleurige lichten.

3. Worden gewijzigd:

Art. 2.61, 63.2, 65.5.1, 65.5.3 en 71.2 van het KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Wegcode) worden gewijzigd.

Verkeersreglement
Wij publiceren een gecoördineerde en tweetalige versie van het koninklijk besluit, waarin alle wijzigingen opgenomen zijn sinds de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
 


Dit koninklijk besluit, ook wel het “verkeersreglement” genoemd, stelt de regels vast die de weggebruikers moeten naleven op de openbare weg.

Het is echter niet alleen een leidraad voor de weggebruiker. Inderdaad, verschillende artikels van dit reglement zijn ook van toepassing voor de wegbeheerders en de gemeentebesturen (bv. plaatsing van verkeersborden, afgifte van werfvergunningen).


De artikels 1, 2 en 3 van dit KB werden uitvoerig voorzien van commentaar.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in elektronische versie. 

Documents