Hier vindt u informatie over duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond duurzame ontwikkeling, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Brulocalis brengt een advies uit over het ontwerp van Lucht-, Klimaat- en Energieplan

De minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie, Alain Maron, heeft Brulocalis om een advies gevraagd over het ontwerp van Lucht-, Klimaat- en Energieplan (LKEP). Dit nieuwe plan wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met tal van maatregelen koolstofneutraal maken tegen 2050. Tegen 2030 zou de uitstoot van broeikasgassen al met 47% verminderd moeten zijn ten opzichte van referentiejaar 2005. Het plan ligt eveneens in de lijn van de reeds bestaande gewestelijke beleidsmaatregelen inzake lucht, klimaat en energie.

Publicaties

Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 131

Nieuwsbrief nr. 131 is zopas verschenen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

LIFE (2021 - 2027)

« LIFE » is het kaderprogramma voor het milieu en de klimaatactie van de Europes

Verstrijkt binnenkort

Prochains événements

13 jun. 23
Ateliers des Tanneurs, Huidevettersstraat 60A, 1000 Brussel
20 jun. 23
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

01.03.2012 Ordonnantie betr. het natuurbehoud

Deze ordonnantie heeft tot doel bij te dragen aan het verzekeren van de instandhouding en het duurzame gebruik van de elementen die deel uitmaken van de biologische diversiteit en dat door maatregelen voor de bescherming, het beheer, de verbetering en het herstel van de soortenpopulaties van de wilde fauna en flora, evenals hun habitats, natuurlijke habitats en terrestrische en aquatische ecosystemen, en door de daartoe vereiste behouds- of herstelmaatregelen voor de milieukwaliteit.

10.11.2021 BBHR betr. de begeleiding van de gewestelijke en lokale overheden ten gunste van de uitrol van infrastructuur voor de verdeling van alternatieve brandstoffen

Dit besluit voorziet in de oprichting van een aankoopcentrale voor de aankoop van voertuigen op alternatieve brandstoffen ten behoeve van de gewestelijke en lokale overheden (gemeenten, autonome gemeentelijke regieën, (verenigingen van) OCMW’s en intercommunales waarvan het ambtsgebied het grondgebied van het Brussels Gewest niet overschrijdt) en de opzetting van een laad- of tankinfrastructuur. Het voorziet ook in een project van installatie van voor het publiek toegankelijke laadpunten, in samenwerking met de gemeentelijke en gewestelijke wegbeheerders.

Contact

Jean-Michel Reniers
Jean-Michel Reniers

Verantwoordelijk van de Dienst Duurzame Stad