Hier vindt u informatie over duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond duurzame ontwikkeling, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Good Soil: duurzaam bodembeheer samen met de Brusselse gemeenten

Op vraag van de gewestregering hebben Brulocalis en de Brusselse gemeenten een advies uitgebracht over de strategie Good Soil. Dit gebeurde in het kader van een grootschalige overlegronde met publieke en private partijen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

01.03.2012 Ordonnantie betr. het natuurbehoud

Deze ordonnantie heeft tot doel bij te dragen aan het verzekeren van de instandhouding en het duurzame gebruik van de elementen die deel uitmaken van de biologische diversiteit en dat door maatregelen voor de bescherming, het beheer, de verbetering en het herstel van de soortenpopulaties van de wilde fauna en flora, evenals hun habitats, natuurlijke habitats en terrestrische en aquatische ecosystemen, en door de daartoe vereiste behouds- of herstelmaatregelen voor de milieukwaliteit.

10.11.2021 BBHR betr. de begeleiding van de gewestelijke en lokale overheden ten gunste van de uitrol van infrastructuur voor de verdeling van alternatieve brandstoffen

Dit besluit voorziet in de oprichting van een aankoopcentrale voor de aankoop van voertuigen op alternatieve brandstoffen ten behoeve van de gewestelijke en lokale overheden (gemeenten, autonome gemeentelijke regieën, (verenigingen van) OCMW’s en intercommunales waarvan het ambtsgebied het grondgebied van het Brussels Gewest niet overschrijdt) en de opzetting van een laad- of tankinfrastructuur. Het voorziet ook in een project van installatie van voor het publiek toegankelijke laadpunten, in samenwerking met de gemeentelijke en gewestelijke wegbeheerders.

Contact

Ophélie Leroy
tel:+3222385158
Lisa Thibaut
tel:+3222385162
Elodie D'Halluweyn
tel:+3222385142
Jean-Michel Reniers
Jean-Michel Reniers

Verantwoordelijk van de Dienst Duurzame Stad

tel:+3222385164