Hier vindt u informatie over stedenbouw, planning, herwaardering van de wijken, monumenten en sites in Brussel.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond ruimtelijke ordening en stedenbouw, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Oproep tot kandidaten: Europees Erfgoedlabel

Het Europese Erfgoedlabel wordt toegekend aan culturele sites die het erfgoed van Europa vertegenwoordigen en worden gekozen vanwege hun symbolische waarde en de rol die ze hebben gespeeld bij de opbouw en overdracht van de Europese identiteit. Het wordt ook toegekend aan sites waarvan de educatieve en artistieke activiteiten de burgers die ze bezoeken dichter bij de gedeelde geschiedenis en waarden brengen die door de Europese Unie worden uitgedragen, in het bijzonder die met betrekking tot democratie en mensenrechten.

Modellen

Vlindermodel van het Gewest voor de analyse van mobility hubs

In het kader van het gewestelijk project voor de ontwikkeling van mobility hubs in Brussel, vindt u hieronder een model waarmee locaties als mobility hub in kaart gebracht kunnen worden. Deze tool koppelt een gegevensverzameling van meer subjectieve aard, plannen en infrastructuur waarmee het type hub van de betreffende locatie kan bepaald worden. U kunt ook zien wat er op de locatie nog beter kan.

Overeenkomst en reglement ivm gevonden fietsen : modellen

Brussel heeft sinds kort een opslagplaats voor gevonden fietsen. Om bij het systeem aan te sluiten dienen gemeenten een reglement goed te keuren en een overeenkomst te ondertekenen. De VSGB stelt daartoe enkele modeldocumenten ter beschikking.

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

[BWRO] Brulocalis vraagt meer klaarheid voor de gemeenten

Brulocalis heeft op vraag van Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw op 22 april een advies uitgebracht over het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van het BWRO (Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening).
Memoranda en beleidsadviezen

Stedenbouwkundige lasten: Brulocalis brengt advies uit

Brulocalis werd gevraagd om advies uit te brengen over het ontwerpbesluit betreffende de stedenbouwkundige lasten bij de uitreiking van stedenbouwkundige vergunningen. We hebben op 1 maart ons advies per brief bezorgd aan Ans Persoons, Brussels staatssecretaris van Stedenbouw.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Rechtsgedingen

Het college van burgemeester en schepenen is als enige bevoegd om de gemeente voor de rechtbank te vertegenwoordigen. In principe kan het college alleen optreden na machtiging van de gemeenteraad. Voor elke fase van de procedure moet een afzonderlijke machtiging worden gevraagd. In uitzonderlijke gevallen is het college als enige bevoegd.

Huisvesting| De opeising van verlaten gebouwen

Op met reden omkleed verzoek van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt de burgemees- ter over een recht om ieder gebouw dat meer dan 6 maanden verlaten is, op te eisen om het ter beschikking te stellen van daklozen.

Levenskader| De rooiplannen

De gemeenteraad stelt de rooilijnen van de gemeentewegen vast. Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijzondere rooiplannen goed.

Levenskader | Het besluit tot afbraak en de stedenbouw

Een besluit tot afbraak dat door de burgemeester genomen wordt op basis van artikel 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, stelt niet vrij van de verplichting om over een steden-bouwkundige vergunning te beschikken. Bovendien mag de burgemeester de afbraak van een beschermd goed of dat deel uitmaakt van het onroerend erf- goed dat ingeschreven is op de bewaarlijst, slechts bevelen mits goed-keuring van de gewestregering.

Prochains événements

24 -31 mei. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
06 -21 jun. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
26 sep. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
08 okt. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

25.04.2007 Wet houdende diverse bepalingen IV - Justitie - Wijzigingen van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de huurcontracten (art. 97-103)

Om mogelijke discriminatie bij het toekennen van een huurovereenkomst tegen te gaan dient elke publieke en officiële mededeling inzake het te huur stellen van een goed onder meer een beschrijving van het te huur gestelde goed te vermelden, het bedrag van de gevraagde huurprijs en het bedrag van de gemeenschappelijke lasten. De gemeente kan de inbreuken op deze verplichting vaststellen, vervolgen en bestraffen door middel van administratieve sancties.

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst

tel:+3222385155