Hier vindt u informatie over stedenbouw, planning, herwaardering van de wijken, monumenten en sites in Brussel.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond ruimtelijke ordening en stedenbouw, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Voorontwerp van ordonnantie betreffende het toeristische verblijf: Brulocalis geeft commentaar

Hoewel het voorontwerp van ordonnantie zorgt voor een betere procedure voor de voorafgaande registratie van het toeristische verblijf, heeft Brulocalis een aantal opmerkingen over vooral de informatie van de lokale besturen, de rol en de verantwoordelijkheid van de burgemeester bij de afgifte van het voorwaardelijk brandveiligheidsattest en de beoordeling door de gemeenten van de stedenbouwkundige conformiteit van de toeristische verblijven.

Nieuwe Europese Bauhaus-prijzen 2023

De oproep voor inzendingen voor de New European Bauhaus (NEB) Award 2023 staat open tot 31 januari om 19:00 CET. De wedstrijd wil goede praktijken, voorbeelden en concepten erkennen en belonen die duidelijk illustreren hoe de drie kernwaarden van de NEB - duurzaamheid, esthetiek en inclusie - in de praktijk kunnen worden gebracht.

Brulocalis

De regularisatie van de bestemmingswijzigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - De evolutie van de wetgeving

Na de inwerkingtreding van de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen, heeft de wetgever het systeem van regularisaties, bepaald in artikel 330, §3, BWRO, hervormd.

Modellen

Overeenkomst en reglement ivm gevonden fietsen : modellen

Brussel heeft sinds kort een opslagplaats voor gevonden fietsen. Om bij het systeem aan te sluiten dienen gemeenten een reglement goed te keuren en een overeenkomst te ondertekenen. De VSGB stelt daartoe enkele modeldocumenten ter beschikking.

Publicaties

Analyses

Luchtkwaliteit en brandpreventie: voor welke uitdagingen staan de lokale besturen om de burger te beschermen?

De lokale besturen hebben een groot vastgoedpatrimonium dat niet alleen bestaat uit sociale woningen (of woningen met een sociaal karakter), maar ook uit administratieve gebouwen die toegankelijk zijn voor de burgers. Welke normen op het vlak van luchtkwaliteit zijn er momenteel van toepassing? Welke inspirerende initiatieven worden er op dat vlak op het terrein genomen?

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

RENOLAB.B

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de projectoproep « RENOLAB.B » om cir

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Huisvesting| De opeising van verlaten gebouwen

Op met reden omkleed verzoek van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt de burgemees- ter over een recht om ieder gebouw dat meer dan 6 maanden verlaten is, op te eisen om het ter beschikking te stellen van daklozen.

Levenskader| De rooiplannen

De gemeenteraad stelt de rooilijnen van de gemeentewegen vast. Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijzondere rooiplannen goed.

Levenskader | Het besluit tot afbraak en de stedenbouw

Een besluit tot afbraak dat door de burgemeester genomen wordt op basis van artikel 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, stelt niet vrij van de verplichting om over een steden-bouwkundige vergunning te beschikken. Bovendien mag de burgemeester de afbraak van een beschermd goed of dat deel uitmaakt van het onroerend erf- goed dat ingeschreven is op de bewaarlijst, slechts bevelen mits goed-keuring van de gewestregering.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur