Hier vindt u informatie over stedenbouw, planning, herwaardering van de wijken, monumenten en sites in Brussel.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond ruimtelijke ordening en stedenbouw, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

De regularisatie van de bestemmingswijzigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - De evolutie van de wetgeving

Na de inwerkingtreding van de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen, heeft de wetgever het systeem van regularisaties, bepaald in artikel 330, §3, BWRO, hervormd.

Brulocalis

Model van wegvergunning voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen

De voorbije jaren is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest resoluut de weg ingegaan van het koolstofvrij maken van het verkeer (promoten van actieve modi en elektrische voertuigen, de invoering van de LEZ, enz.). In de algemene beleidsverklaring staat dat het Gewest diesel uiterlijk tegen 2030 en benzine en LPG uiterlijk tegen 2035 uit het straatbeeld wil. Hierdoor moeten er steunmaatregelen komen voor de alternatieven. Er moet bijvoorbeeld een publiek toegankelijk aanbod komen voor het opladen van elektrische voertuigen waar ook particulieren met hun wagen terecht kunnen.

Modellen

Overeenkomst en reglement ivm gevonden fietsen : modellen

Brussel heeft sinds kort een opslagplaats voor gevonden fietsen. Om bij het systeem aan te sluiten dienen gemeenten een reglement goed te keuren en een overeenkomst te ondertekenen. De VSGB stelt daartoe enkele modeldocumenten ter beschikking.

Publicaties

Analyses

Vormen van huisvesting : co-living, intergenerationeel wonen & toeristische logies

De huisvestingskwestie is momenteel brandend actueel en toont een opmerkelijke evolutie aan in onze manier van leven (we leven meer in gemeenschappen en delen woningen vaker met anderen). Het is zeker zo dat er vandaag in Brussel steeds meer alternatieve woonprojecten zijn, die vaak gericht zijn op gemeenschappelijk wonen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Huisvesting| De opeising van verlaten gebouwen

Op met reden omkleed verzoek van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt de burgemees- ter over een recht om ieder gebouw dat meer dan 6 maanden verlaten is, op te eisen om het ter beschikking te stellen van daklozen.

Levenskader| De rooiplannen

De gemeenteraad stelt de rooilijnen van de gemeentewegen vast. Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijzondere rooiplannen goed.

Levenskader | Het besluit tot afbraak en de stedenbouw

Een besluit tot afbraak dat door de burgemeester genomen wordt op basis van artikel 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, stelt niet vrij van de verplichting om over een steden-bouwkundige vergunning te beschikken. Bovendien mag de burgemeester de afbraak van een beschermd goed of dat deel uitmaakt van het onroerend erf- goed dat ingeschreven is op de bewaarlijst, slechts bevelen mits goed-keuring van de gewestregering.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur