Deze pagina gaat over de reglementering rond overlijdens, die onder de bevoegdheid van de Brusselse gemeenten vallen.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Een ‘sterrenregister’ voor stilgeboren kinderen

Ouders van kinderen die overlijden binnen de eerste 140 dagen na de bevruchting kunnen wettelijk gezien geen geboorteaangifte doen van hun kind bij hun gemeente. De vzw Boven de wolken vragen geïnteresseerde gemeenten een symbolisch ‘sterrenregister’ te openen.

Modellen

Publicaties

Analyses

Naar een hervorming van de diversiteitsplannen voor lokale besturen?

Sinds enkele jaren moeten de gemeenten een diversiteitsplan opstellen. Met gematigd succes evenwel: slechts vijf Brusselse gemeenten hebben er intussen een goedgekeurd. Toch zit er nog beweging in de zaak: niet minder dan elf gemeenten zijn een plan aan het opstellen, terwijl het Gewest sleutelt aan een ordonnantie tot wijziging van de materie. Wij hadden een gesprek met Pierre Burton en Luc Schingtienne, adviseurs bij de dienst Diversiteit van Actiris, en met Odile Maroutaeff, coördinatrice gelijke kansen en diversiteit bij Brussel Plaatselijke Besturen.
Analyses

De taken van de gemeente

Er wordt vaak gezegd dat de gemeente bij uitstek het bestuursniveau is dat het dichtst bij de mensen staat. Die uitspraak doet vermoeden dat de bestuurders heel wat bevoegdheden hebben en zelfs heel wat initiatieven kunnen nemen. De taken van de gemeente liggen evenwel vast in wetten, decreten en ordonnanties en worden ook bepaald door het containerbegrip ‘gemeentelijk belang’.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

02.03.2023 Wet wijz. wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft het inreis-uitreissysteem

Deze wet voert de Europese verordening inzake het nieuwe registratiesysteem voor in- en uitreis (EES) uit, voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen op het grondgebied van de Europese Unie en in de Schengenzone. De federale politie en de korpsen van de lokale politie hebben toegang tot het EES voor raadplegingsdoeleinden. De procedure inzake de verplichte inschrijving bij de gemeente in kader van kort verblijf (de aankomstverklaring) wordt volledig herzien.

28.03.2023 Wet houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen

Deze wet wijzigt bepaalde modaliteiten inzake de organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk. Ze heeft ook betrekking op de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Europees Parlement. In dit verband voorziet ze onder andere punctuele technische wijzigingen van de wetgeving, de modernisering van het kiesproces via een digitalisering van bepaalde kiesdocumenten, de aanpassing van het kiesproces aan een correct beheer van de persoonsgegevens en de verbetering van de organisatie van de verkiezingen door bepaalde processen te schrappen. 

24.03.2023 MB tot vastlegging van de
modellen van de aanvraag die de Belgische minderjarigen en de
niet-Belgische meerderjarigen en minderjarigen van de Europese
Unie die in België verblijven, bij het gemeentebestuur van hun
hoofdverblijfplaats moet

Dit besluit bepaalt de modellen van de aanvraag die de Belgische minderjarigen en de niet-Belgische meerderjarigen en minderjarigen van de Europese Unie die in België verblijven, bij het gemeentebestuur van hun hoofdverblijfplaats moeten indienen als zij ingeschreven willen worden op de kiezerslijst die voor de Europese verkiezingen opgesteld wordt (bijlagen 1 en 2) alsook van de modellen van de beslissing waarbij het College van burgemeester en schepenen deze aanvraag goedkeurt of verwerpt (bijlagen 3 en 4).

Contact

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

tel:+3222385141