Informatie voor de Brusselse lokale besturen over werk en werkloosheid

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond werk en werkloosheid, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Afronding van het Europese project IncluCities: aanbevelingen voor het beleid voor de integratie van migranten in Brussel.

Naar aanleiding van het colloquium ‘Training Academies of IncluCities’ dat Brulocalis op 7 en 8 december heeft georganiseerd, hebben de deelnemers aan het colloquium aanbevelingen geformuleerd in vier domeinen betreffende de integratie van migranten in Brussel.

Het eerste Gewestelijke Plan ter ondersteuning aan eenoudergezinnen werd goedgekeurd

Op 15 juli heeft de Brusselse regering het Brusselse plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen goedgekeurd. In dit plan, dat de periode 2021-2025 behelst, worden 31 concrete maatregelen voorgesteld op basis van 5 pijlers voor gewestelijke actie. Het doel van dit plan is om op een gecoördineerde en doeltreffende manier tegemoet te komen aan de behoeften van eenoudergezinnen, en dan vooral aan die van alleenstaande vrouwen met kinderen.

Brulocalis

Dossier Pensioenen: Brulocalis interpelleert de Minister van Pensioenen over de 2e pijler en de beëindiging van de groepsverzekering door Belfius en Ethias

In haar zoektocht naar oplossingen voor de plaatselijke besturen, en na ontmoetingen met de verschillende betrokkenen van dit dossier, heeft Brulocalis op 30 juni twee brieven over pensioenen verstuurd. De eerste was gericht aan mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen, en de tweede aan mevrouw Sarah Scaillet, Administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst. In deze brieven vraagt Brulocalis enerzijds aan de Minister om flexibiliteit aan de dag te leggen door een overgangsperiode te voorzien voor de toepassing van de voorwaarden om te kunnen genieten van de stimulus tot oprichting van een tweede pensioenpijler in de loop van 2022, en, anderzijds, of de FOD van plan is om op te treden als opdrachtencentrale bij de oprichting van een pensioenfonds.

Modellen

Publicaties

Analyses

Openbare investeringen versus Europese voorschriften

Hoe kunnen de openbare investeringen in Europa, en in het bijzonder in het Brussels Gewest, weer op gang gebracht worden, ter ondersteuning van de economie, de werkgelegenheid en degelijke diensten en infrastructuur ten behoeve van de Brusselaars? Artikel uit Nieuwsbrief 2016-6, hier in verbeterde versie (10.01.2017).

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

17.02.2023 KB waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
09.06.2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid
en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten
leveren, tot oprichting van e

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) regelt de werking van het Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten, waarvan het ook de statuten vaststelt. Ze is van toepassing op het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

15.01.2023 KB waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108/3
van 29.11.2022, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, wijz. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van
16.07.2013 betr. de tijdelijke arbeid e

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) wijzigt de CAO nr. 108 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid. Ze voorziet in administratieve vereenvoudigingen in het kader van de uitvoering van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage wanneer gebruikers bepaalde zesmaandelijkse en progressieve drempels van het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, overschrijden.

KB wijz. KB 25.11.1991 houdende de
werkloosheids-reglementering en wijz. KB 26.03.2003 tot uitvoering van art. 7, par. 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betr. de onthaalouders,
houde

Dit besluit verhoogt op 01.07.2023 de bedragen van de werkloosheidsuitkeringen, de overbruggingsuitkering, de inschakelingsuitkering, de uitkering voor de kunstwerker, de jeugdvakantie-uitkering en de seniorvakantie-uitkering alsmede de opvanguitkering voor kinderen in het kader van het gebruik de welvaartsenveloppe 2023-2024.