Informatie voor de Brusselse lokale besturen over werk en werkloosheid

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond werk en werkloosheid, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Het eerste Gewestelijke Plan ter ondersteuning aan eenoudergezinnen werd goedgekeurd

Op 15 juli heeft de Brusselse regering het Brusselse plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen goedgekeurd. In dit plan, dat de periode 2021-2025 behelst, worden 31 concrete maatregelen voorgesteld op basis van 5 pijlers voor gewestelijke actie. Het doel van dit plan is om op een gecoördineerde en doeltreffende manier tegemoet te komen aan de behoeften van eenoudergezinnen, en dan vooral aan die van alleenstaande vrouwen met kinderen.

Brulocalis

Dossier Pensioenen: Brulocalis interpelleert de Minister van Pensioenen over de 2e pijler en de beëindiging van de groepsverzekering door Belfius en Ethias

In haar zoektocht naar oplossingen voor de plaatselijke besturen, en na ontmoetingen met de verschillende betrokkenen van dit dossier, heeft Brulocalis op 30 juni twee brieven over pensioenen verstuurd. De eerste was gericht aan mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen, en de tweede aan mevrouw Sarah Scaillet, Administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst. In deze brieven vraagt Brulocalis enerzijds aan de Minister om flexibiliteit aan de dag te leggen door een overgangsperiode te voorzien voor de toepassing van de voorwaarden om te kunnen genieten van de stimulus tot oprichting van een tweede pensioenpijler in de loop van 2022, en, anderzijds, of de FOD van plan is om op te treden als opdrachtencentrale bij de oprichting van een pensioenfonds.

Modellen

Publicaties

Analyses

Openbare investeringen versus Europese voorschriften

Hoe kunnen de openbare investeringen in Europa, en in het bijzonder in het Brussels Gewest, weer op gang gebracht worden, ter ondersteuning van de economie, de werkgelegenheid en degelijke diensten en infrastructuur ten behoeve van de Brusselaars? Artikel uit Nieuwsbrief 2016-6, hier in verbeterde versie (10.01.2017).

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

07.05.2020 Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering [ BBHR ] nr. 2020/018 betr. de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie [ Coronavirus ]

Omwille van de coronavirus Covid-19 epidemie voorziet dit besluit in diverse maatregelen wat betreft de sociale inschakelingsondernemingen, de activiteitencoöperaties, de activiteitencoöperaties, het betaald educatief verlof, de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden (Activa), de verlenging van de geldigheidsduur van de dienstencheques en de PWA-cheques, de vrijstellingen van beschikbaarheid en de premies om de alternerende opleiding te stimuleren. 

24.04.2007 Ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 159 betr. de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met een handicap, aangenomen te Genève op 20.06.1983 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 69ste zitting

De conventie waarmee deze ordonnantie instemt, wil personen met een handicap volledig integreren in het sociaal leven en wil hen laten meewerken aan de ontwikkeling en nastreven van ‘gelijkheid’. Nationale en internationale normen dienen hiertoe te worden ontwikkeld.