Alles over de lokale politie in Brussel

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

“Bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit”: overleg tussen de burgemeesters van grote steden, de 3 verenigingen van steden en gemeenten en de minister van Binnenlandse Zaken.

Naar aanleiding van het drugsgeweld in Antwerpen, maar ook van de dringende oproep van de verenigingen van steden en gemeenten, vond op 25 augustus een overleg plaats tussen de burgemeesters van grote steden en de minister van Binnenlandse Zaken over het voorontwerp van wet betreffende de “bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit”. Doel was de concrete uitvoering van het wetsontwerp te bespreken, dat de burgemeester meer slagkracht moet geven tegen een reeks mogelijke gevallen van georganiseerde misdaad (bv. tal van activiteiten die als dekmantel dienen voor criminele activiteiten zoals drugshandel of het witwassen van geld).

Modellen

Publicaties

Analyses

Bestuurlijke politie: een compleet dossier (5/5), de beginselen van behoorlijk bestuur

In de vorige vier nummers van onze Nieuwsbrief hadden we het in een eerste artikel over het verschil tussen de algemene bestuurlijke politie en de bijzondere bestuurlijke politie, in een tweede over de samenloop, cumul en onafhankelijkheid van polities, in een derde over de verschillende soorten handelingen en de bevoegde partijen en in een vierde over de verschillende soorten handelingen van de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.
Analyses

De financiële gevolgen van het begrotingsconclaaf voor de Brusselse politiezones

De laatste maanden hebben de burgemeesters en verenigingen van steden en gemeenten de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden herhaaldelijk aangesproken op de netelige financiële situatie van de politiezones. De inflatie doet de personeelskosten de pan uitrijzen, met als gevolg een stijgende gemeentelijke dotatie. Tijdens het laatste begrotingsconclaaf van de federale regering zijn een aantal goede maatregelen genomen voor de Brusselse politiezones. Er zijn nog andere dossiers die de komende weken en maanden extra aandacht verdienen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

07.04.2023 KB wijz. het RPPol betr. de stage

Dit besluit verduidelijkt de regels voor de begeleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politie en het administratief en logistiek kader dat bij een ander korps of een andere dienst wordt gedetacheerd.

02.03.2023 Wet wijz. wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft het inreis-uitreissysteem

Deze wet voert de Europese verordening inzake het nieuwe registratiesysteem voor in- en uitreis (EES) uit, voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen op het grondgebied van de Europese Unie en in de Schengenzone. De federale politie en de korpsen van de lokale politie hebben toegang tot het EES voor raadplegingsdoeleinden. De procedure inzake de verplichte inschrijving bij de gemeente in kader van kort verblijf (de aankomstverklaring) wordt volledig herzien.

Contact

William Verstappen
tel:+3222385174
Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst

tel:+3222385155