Hier vindt u informatie terug over het besturen van een stad of gemeente

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Nieuw klokkenluidersbesluit – opgelet!

Het besluit van de Brusselse regering omtrent de klokkenluiders is van kracht sinds 1 januari 2024. Brulocalis en de Federatie van OCMW's organiseren hierover ter ondersteuning van de leden op 21 februari een webinar.

Modellen

Openbare netheid : model van belastingsreglement

De VSGB heeft een model van belastingreglement opgesteld betreffende graffiti en andere vervuiling. Dit model betrekt de burger bij de uitvoering van de taken die betrekking hebben op het behoud van de openbare netheid. Het doel ervan is oude reglementen te moderniseren door een belastingreglement aan te nemen.

Publicaties

Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 137

Focus op de wensen van de brusselse lokale besturen voor 2024

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Mededelingen van plaatselijke overheden vóór de verkiezingen

De periode die aan verkiezingen voorafgaat, wordt geregeld door de ordonnantie van 12 juli 2012 betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode. De mededelingen van plaatselijke overheden zijn dan gebonden aan bepaalde regels en er dient op gelet te worden dat ze neutraal zijn.

Onderscheidingsteken van de burgemeesters en schepenen

Momenteel zijn de kenmerken van de sjerpen van burgemeesters en schepenen vastgelegd in koninklijke besluiten die al dateren van 1837 : drie verticale banden – zwart, geel en rood – met zilverkleurige franjes voor de burgemeesters en twee banden – geel en zwart – met rode franjes voor de schepenen.

Het toezicht

Het toezicht kan alleen worden uitgeoefend op grond van een wettelijke bepaling. Het staat tegenover de autonomie van de gedecentraliseerde overheid. Krachtens artikel 117 van de nieuwe gemeentewet beslist de gemeenteraad over alle aangelegenheden van gemeentelijk belang. Zijn beraadslagingen moeten alleen worden goedgekeurd door de toezichthoudende overheid in de gevallen waarin de wet, het decreet of de ordonnantie daarin formeel voorziet. De gemeentelijke reglementen en verordeningen worden onderworpen aan het toezicht, dat volgens de ordonnantie van 14 mei 1998 wordt uitgeoefend door het Gewest.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

MB tot toekenning van financiële hulp voor het jaar 2010, aan de gemeenten die zich geëngageerd hebben in het kader van het dispositief '160 VTE gemeenschapswachten'

In het kader van bijkomende maatregelen en initiatieven voor de aanpak van de jongerencriminaliteit, kent de Minister van Binnenlandse Zaken een financiële hulp toe aan de gemeenten die een overeenkomst hebben afgesloten met de Staat, in het kader van het dispositief '160 VTE gemeenschapswachten'. De financiële tussenkomst betreft een bijdrage in de kosten verbonden aan de uitrusting van de gemeenschapswachten.
Voor het jaar 2010 wordt per VTE gemeenschapswacht een forfaitair bedrag van 371,84 EUR toegekend.

13.01.2016 KB wijz. KB 21.12.2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot d

Dit besluit wijzigt het KB 21.12.2013, zodat de nieuwe categorieën personeelsleden die inzetbaar zijn om de inbreuken rond stilstaan en parkeren vast te stellen, namelijk de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven en van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, dezelfde selectievoorwaarden hebben als de personeelsleden die al eerder bevoegd waren. Ze moeten bovendien de specifieke opleiding volgen over de wetgeving rond stilstaan en parkeren.

23.12.2022 BVR wijz. BVR 30.11.2018 houdende de uitvoering van het dec. 18.05.2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de berekening van het BRZ 2023 voor de revalidatieziekenhuizen

Dit besluit voorziet in de integratie van de structurele herzieningen van de voorbije jaren in het basisbudget voor de revalidatieziekenhuizen. Het gaat om de verlenging van de IFIC-provisie voor het dienstjaar 2023, het schrappen van het VIA 6 budget voor de verhoging eindejaarspremie voor de publieke revalidatieziekenhuizen en de vereffening van de opstap VIA 6.

Contact

placeholder
Lejla Celikovic

Juridische adviseur

tel:+3222385169
Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

tel:+3222385141
William Verstappen
tel:+3222385174
Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst

tel:+3222385155