Hier vindt u informatie terug over het besturen van een stad of gemeente

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Openbare netheid : model van belastingsreglement

De VSGB heeft een model van belastingreglement opgesteld betreffende graffiti en andere vervuiling. Dit model betrekt de burger bij de uitvoering van de taken die betrekking hebben op het behoud van de openbare netheid. Het doel ervan is oude reglementen te moderniseren door een belastingreglement aan te nemen.

Publicaties

Analyses

Bemiddeling: Brussel compenseert haar achterstand met een “grondigere en beter opgebouwde” wetgeving

Tot voor kort was Brussel de enige entiteit in ons land zonder ombudsdienst, maar nu heeft het Gewest zijn eerste ombudsman, of beter gezegd, ombudsvrouw, die op 1 september in functie is getreden. Burgers met klachten kunnen zich tot haar wenden wanneer ze problemen ondervinden met een Brussels bestuur. Dat geldt ook voor gemeentebesturen wanneer de betrokken gemeente geen eigen ombudsdienst heeft. De ombudsdienst is een belangrijk democratisch instrument, vooral in tijden van sociale crisis en niet-gebruik van rechten en gezien de toenemende digitalisering van diensten.
Analyses

Studie van de lokale financiën 2022

De lokale besturen moeten dit jaar het hoofd bieden aan een nog zwaardere financiële schok dan tijdens de gezondheidscrisis in 2020.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Dotatie water (2022)

De Regering van het BHG heeft een specifieke dotatie ingevoerd ter compensatie van de gemeentelas

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

De delegatie van bevoegdheid envan handtekening

De burgemeester kan bij afwezigheid of wanneer hij verhinderd is, al zijn wettelijke bevoegdheden delegeren. De burgemeester kan in bepaalde gevallen een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een schepen.Hij kan ook zijn handtekeningsbevoegdheid delegeren.

GDPR en mailings

Grote mailings naar een externe distributielijst moeten gebeuren conform de verplichtingen van de GDPR.

Basisprincipes van de GDPR

Gemeenten moeten een grote hoeveelheid persoonsgegevens verwerken; of het nu gaat om gegevens in de bevolkingsregisters of om meegedeelde gegevens in de loop van een of andere aanvraagprocedure.

Kleine subtiliteit in artikel 234 NGW

Artikel 234 NGW gaat over de bevoegdheidsverdeling tussen het college en de gemeenteraad voor wat betreft concessieovereenkomsten en overheidsopdrachten. Het artikel geeft ook aan in welke gevallen de raad deze bevoegdheden aan het college kan overdragen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

13.06.2021 KB inzake het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden

Dit besluit richt een Centraal register van economische knipperlichten in met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden. De kamers voor ondernemingen in moeilijkheden zullen aldus ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen, kunnen opsporen en die in zodanige financiële moeilijkheden verkeren dat de continuïteit van hun economische activiteiten in gevaar zou kunnen komen. Het besluit bevat een oplijsting van de indicatoren die in het register worden verzameld.

13.06.2021 KB inzake het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden

Dit besluit richt een Centraal register van economische knipperlichten in met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden. De kamers voor ondernemingen in moeilijkheden zullen aldus ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen, kunnen opsporen en die in zodanige financiële moeilijkheden verkeren dat de continuïteit van hun economische activiteiten in gevaar zou kunnen komen. Het besluit bevat een oplijsting van de indicatoren die in het register worden verzameld.

Contact

Lejla Celikovic
Lejla Celikovic

Juridische adviseur

Maxime Banse
Maxime Banse

Juridische adviseur

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur

Boryana Ruslanova Nikolova

Verantwoordelijke Studiedienst