Hier vindt u informatie terug over het besturen van een stad of gemeente

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Inclusievere gemeenteraad

Artikel 12bis van de NGW bepaalt dat een gemeenteraadslid dat door een handicap niet in staat is om zijn of haar mandaat alleen uit te voeren, bij de uitvoering van dat mandaat kan worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon. De lijst van handicaps in dit artikel is uitgebreid. Een verstandelijke handicap staat er nu ook op.

Brulocalis

Maximumbedragen voor representatiekosten op lokaal niveau?

De minister van Plaatselijke Besturen wil gebruikmaken van de mogelijkheid die hem geboden wordt door artikel 19, §4 van de Nieuwe Gemeentewet om de maximumbedragen van de representatiekosten voor burgemeesters en schepenen vast te stellen. Brulocalis heeft evenwel een aantal bedenkingen bij meerdere zaken in het voorontwerp van besluit.

Overheidsopdrachten: volg de opleiding over het nieuwe e-Procurementplatform

Het e-Procurementplatform steekt in een nieuw jasje sinds 4 september 2023: toepassingen zoals e-Notification, e-Tendering en Free Market zijn niet langer beschikbaar. Wat zijn de voorwaarden om een overheidsopdracht te kunnen uitschrijven? Gelden er nieuwe verplichtingen? De e-Procurementopleidingen voor plaatselijke en gewestelijke administraties helpen je het platform en zijn functies onder de knie te krijgen.

Modellen

Openbare netheid : model van belastingsreglement

De VSGB heeft een model van belastingreglement opgesteld betreffende graffiti en andere vervuiling. Dit model betrekt de burger bij de uitvoering van de taken die betrekking hebben op het behoud van de openbare netheid. Het doel ervan is oude reglementen te moderniseren door een belastingreglement aan te nemen.

Publicaties

Analyses

Welk beleid voor de europese lokale besturen na 9 juni?

Op 9 juni zijn er Europese verkiezingen. Naar aanleiding van die stembusgang hebben we onze Europese koepelorganisatie CEMR (Council of European Municipalities and Regions) een paar vragen gesteld over de Europese legislatuur.
Analyses

Een verontrustende politieke context in heel Europa

Aansluitend op de analyse van politicoloog Jean Faniel over de Belgische politieke situatie in 2024, hebben we gesproken met een verkozene uit een andere Europese stad om te zien of er bij onze Europese buren gelijkaardige tendensen zijn
Analyses

Het kadaster onthuld

De kadastrale inkomsten vaststellen, de vrijstellingen van onroerende voorheffing natrekken... allemaal belangrijke zaken voor de gemeenten, ook al hebben ze er geen zeggenschap over

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Taalpremies (2020)

De FOD Binnenlandse Zaken verleent jaarlijks toelagen aan Brusselse instellingen en diensten voor

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Verkiezings- propaganda in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

In de drie maanden voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen is het voor kandidaten verboden om bepaalde propagandamethodes te gebruiken. Zo is het met name verboden om geschenken en gadgets te verspreiden. Het is echter moeilijk om deze begrippen te definiëren: het concept is veranderlijk en de omstandigheden spelen een grote rol.

Mededelingen van plaatselijke overheden vóór de verkiezingen

De periode die aan verkiezingen voorafgaat, wordt geregeld door de ordonnantie van 12 juli 2012 betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode. De mededelingen van plaatselijke overheden zijn dan gebonden aan bepaalde regels en er dient op gelet te worden dat ze neutraal zijn.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

MB tot toekenning van financiële hulp voor het jaar 2010, aan de gemeenten die zich geëngageerd hebben in het kader van het dispositief '160 VTE gemeenschapswachten'

In het kader van bijkomende maatregelen en initiatieven voor de aanpak van de jongerencriminaliteit, kent de Minister van Binnenlandse Zaken een financiële hulp toe aan de gemeenten die een overeenkomst hebben afgesloten met de Staat, in het kader van het dispositief '160 VTE gemeenschapswachten'. De financiële tussenkomst betreft een bijdrage in de kosten verbonden aan de uitrusting van de gemeenschapswachten.
Voor het jaar 2010 wordt per VTE gemeenschapswacht een forfaitair bedrag van 371,84 EUR toegekend.

13.01.2016 KB wijz. KB 21.12.2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot d

Dit besluit wijzigt het KB 21.12.2013, zodat de nieuwe categorieën personeelsleden die inzetbaar zijn om de inbreuken rond stilstaan en parkeren vast te stellen, namelijk de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven en van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, dezelfde selectievoorwaarden hebben als de personeelsleden die al eerder bevoegd waren. Ze moeten bovendien de specifieke opleiding volgen over de wetgeving rond stilstaan en parkeren.

23.12.2022 BVR wijz. BVR 30.11.2018 houdende de uitvoering van het dec. 18.05.2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de berekening van het BRZ 2023 voor de revalidatieziekenhuizen

Dit besluit voorziet in de integratie van de structurele herzieningen van de voorbije jaren in het basisbudget voor de revalidatieziekenhuizen. Het gaat om de verlenging van de IFIC-provisie voor het dienstjaar 2023, het schrappen van het VIA 6 budget voor de verhoging eindejaarspremie voor de publieke revalidatieziekenhuizen en de vereffening van de opstap VIA 6.

Contact

placeholder
Lejla Celikovic

Juridische adviseur

tel:+3222385169
Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

tel:+3222385141
William Verstappen
tel:+3222385174
Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst

tel:+3222385155