Klimaat en energie

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond klimaat en energie, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

De subsidies Klimaatactie 2023 zijn toegekend

Op voorstel van minister van Leefmilieu en Energie Alain Maron heeft de Brusselse regering de toekenning goedgekeurd van subsidies aan de laureaten van de projectoproep Klimaatactie 2023 gericht aan de Brusselse gemeenten en OCMW’s voor de uitvoering van een lokale strategie en projecten om de klimaatverandering tegen te gaan.

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Good Soil: duurzaam bodembeheer samen met de Brusselse gemeenten

Op vraag van de gewestregering hebben Brulocalis en de Brusselse gemeenten een advies uitgebracht over de strategie Good Soil. Dit gebeurde in het kader van een grootschalige overlegronde met publieke en private partijen.
Analyses

Meer middelen voor de ocmw’s tegen de enorme energiecrisis

Nu de meest kwetsbare en hulpbehoevende mensen in dit land gebukt gaan onder de torenhoge energiekosten, komen de federale regering en de gewestregering met extra middelen over de brug voor de OCMW’s. Steeds meer mensen komen immers bij hen over de vloer.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Prochains événements

11 -13 jun. 24
Brussel

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

19.12.1996 BBHR wijz. het KB 11.05.1989 houdende regeling van de oprichting, de samenstelling en de werking van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud

Dit besluit wijzigt het KB 11.05.1989 houdende regeling van de oprichting, de samenstelling en de werking van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud. De opdracht van de Raad bestaat erin een advies uit te brengen aan de Regering of aan de door haar afgevaardigde Minister over elke aangelegenheid die binnen het toepassingsveld van de ordonnantie van 27.04.1995 valt. Hij brengt advies van initiatief uit op voordracht van ten minste vijf van zijn leden.

07.04.2023 KB tot bepaling van de doeleinden van openbaar nut waarvoor een deel van de winst van de Nationale Loterij wordt bestemd

Dit besluit vereenvoudigt de lijst van doeleinden van openbaar nut waarvoor een deel van de winst van de Nationale Loterij wordt bestemd. Het gaat voortaan om activiteiten in de brede zin op sociaal, familiaal, maatschappelijk, milieu-, filantropisch, patriottistisch, wetenschappelijk, cultureel of sportief vlak. Het deel van deze winst mag alleen worden toegekend aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk na een gemotiveerde aanvraag, behalve uitzonderingen bepaald door dit besluit.

Contact

Lisa Thibaut
tel:+3222385162
Elodie D'Halluweyn
tel:+3222385142