Klimaat en energie

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond klimaat en energie, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Brulocalis brengt een advies uit over het ontwerp van Lucht-, Klimaat- en Energieplan

De minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie, Alain Maron, heeft Brulocalis om een advies gevraagd over het ontwerp van Lucht-, Klimaat- en Energieplan (LKEP). Dit nieuwe plan wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met tal van maatregelen koolstofneutraal maken tegen 2050. Tegen 2030 zou de uitstoot van broeikasgassen al met 47% verminderd moeten zijn ten opzichte van referentiejaar 2005. Het plan ligt eveneens in de lijn van de reeds bestaande gewestelijke beleidsmaatregelen inzake lucht, klimaat en energie.

Publicaties

Analyses

Meer middelen voor de ocmw’s tegen de enorme energiecrisis

Nu de meest kwetsbare en hulpbehoevende mensen in dit land gebukt gaan onder de torenhoge energiekosten, komen de federale regering en de gewestregering met extra middelen over de brug voor de OCMW’s. Steeds meer mensen komen immers bij hen over de vloer.
Analyses

Efro-steun voor energie-efficiëntieprojecten 2021-2027

In het kader van het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voor de jaren 2021-2027 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten 30% van de beschikbare financiële middelen, d.w.z. ongeveer 35 miljoen euro, aan te wenden voor concrete energieefficiëntiemaatregelen en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

RENOLAB.B (2023)

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de projectoproep « RENOLAB.B » om cir

Einddatum aanvraag

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

24.12.2021 Ordonnantie wijz. sommige bepalingen van de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en de ordonnantie van 08.09.1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Ho

Deze ordonnantie voorziet onder andere in sociale maatregelen in het kader van de komende uitvoering van een nieuwe watertarifering. Ze voert een sociale tegemoetkoming in toegekend aan de begunstigden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging. Ze bepaalt ook de modaliteiten voor het verkrijgen van een redelijk afbetalingsplan (mogelijkheid om een verzoek in te dienen via het OCMW).

09.02.2023 BBHR betr. de ophaalmodaliteiten van toepassing op de
producenten of houders van huishoudelijke afvalstoffen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wijz. BBHR 18.07.2000 tot
regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekeni

Dit besluit bepaalt de ophaalmodaliteiten van toepassing op de producenten of houders van huishoudelijke afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (met name de frequentie van doorgang). Het Gewestelijk Agentschap voor netheid (Net Brussel) is verantwoordelijk voor deze ophaling. Het doet dit via reguliere ophalingen, ophalingen op aanvraag en ophalingen via inzamelpunten.

Contact