De cel 'Europese projecten' van Brulocalis sensibiliseert, informeert en ondersteunt de 19 gemeenten bij het opzetten van Europese projecten en zoekt hierrond naar synergieën met het Gewest. De cel stuurt de werkgroep 'Europa' aan. De cel maakt deel uit van de dienst Duurzame Stad van Brulocalis.

Onze dienst: Wat kan de cel Europese projecten voor uw gemeente doen?

De cel Europese projecten begeleidt de leden van Brulocalis (Brusselse gemeenten en OCMW’s) bij het opzetten van Europese projecten.

Contactpersoon: Davide LANZILLOTTI, adviseur Europese projecten (e-mail, tel: 02 238 51 53).

 

I. Informatie ter beschikking van de gemeenten

Wij vragen aan wie in een begeleiding door Brulocalis geïnteresseerd is om eerst de op internet beschikbare middelen te raadplegen: 

- de fiches in onze gegevensbank subsidies (kies ‘subsidiërende overheid’ > ‘Europese Unie’) om na te gaan welke programma’s en oproepen overeenstemmen met uw projecten  
- de checklist om het opzetten van een Europees project te structureren 
- de drietalige woordenlijst van de Europese projecten om met het jargon vertrouwd te geraken. 

II. Begeleiding

Na die eerste informatiefase kan de begeleiding aangeboden worden onder de volgende voorwaarden:

1) Waarvoor? De dossiers van gemeenten en OCMW’s

Het project wordt gedragen en ingediend door de gemeente of het OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (als coördinator of als partner).

De cel Europese projecten van Brulocalis mag geen bijstand verlenen aan paragemeentelijke verenigingen of scholen die een dossier op hun naam indienen.
De andere organismen kunnen rechtstreeks contact opnemen met de contactpersonen vermeld in de fiches van de gegevensbank subsidies.

Brulocalis stelt alles in het werk in het kader van de begeleiding, maar kan geen waarborg bieden voor het verkrijgen van Europese subsidies, gezien de zeer grote concurrentie voor dergelijke subsidies.

2) Met wie?

a) Contactpunt(en) in uw gemeente

Elke gemeente heeft een contactpunt dat lid is van de werkgroep Europa (WGE). Het contactpunt van de WGE staat voornamelijk in voor de verspreiding onder de gemeentediensten van informatie en uitnodigingen in verband met Europese projecten per mail. Het gaat om aanvullende informatie bij de website (een partner zoeken, aandachtspunten, uitnodigingen voor vergaderingen, …).
Van het contactpunt wordt niet verwacht dat hij/zij volledig alleen Europese projecten opzet voor de gemeente, want vaak is de expertise van gespecialiseerde diensten noodzakelijk. Het contactpunt WGE speelt dus voornamelijk de rol van doorgeefluik van informatie en in bepaalde gemeenten ook coördinatie.
Het contactpunt kan dus eventueel een eerste oriëntatie bieden en kan in elk geval het dossier doorgeven aan de cel Europese projecten van Brulocalis. 
Als personen van de gemeente contact opnemen met de cel Europese projecten van Brulocalis, informeert deze laatste het contactpunt WGE, zodat hij/zij een globaal zicht op de projecten krijgt.

b) De Belgische contactpunten

Als er een specifiek Belgisch contactpunt bestaat voor het programma of de oproep waarin de gemeente of het OCMW geïnteresseerd is, kan de cel Europese projecten de contactname faciliteren en aanvullen, zonder de rol van het nationaal contactpunt over te nemen. De contactgegevens staan in de fiches van de gegevensbank subsidies (‘Praktische inlichtingen’).

3) Brulocalis-begeleiding

a) Voor projecten als coördinator

De cel Europese projecten van Brulocalis schrijft het project niet in de plaats van de gemeente of het OCMW, maar kan helpen met begeleiding:

- wijzen op financieringsmogelijkheden met betrekking tot een doorgemaild idee voor een project
- relevante partners voorstellen en/of een fiche betreffende het zoeken naar partners verspreiden onder de Europese contacten van Brulocalis
- relevante informatie betreffende het project leveren:
- mogelijke bronnen van informatie over de Europese doelstellingen ivm het project
- informatie over infosessies networking-mogelijkheden 
- zoeken naar partners 
- antwoorden op precieze vragen over de procedure of contactname met het contactpunt
- en algemeen advies leveren over een volledig kandidatuursdossier dat minstens 10 dagen voor de deadline verzonden werd, onder voorbehoud van verlof (de cel Europese projecten van Brulocalis kan deze dienst van revisie weigeren als de kandidaat nooit op voorhand contact opgenomen heeft voordat het volledige dossier verzonden wordt).

b) Voor projecten waar men als partner bij aansluit

In het geval van een Europees project waarvoor de gemeente of het OCMW partner kan worden
De cel Europese projecten van Brulocalis levert aan de contactpunten WGE relevante informatie voor het zoeken naar partners, en de overeenkomstige fiche van de vermelde oproep. Daarna is het aan de gemeenten of OCMW’s om erop te reageren.
Als een gemeente of OCMW de begeleiding van Brulocalis vraagt om partner te worden van een ander project en een samenvatting van het project levert, kan Brulocalis melden of het project in kwestie duidelijk niet beantwoordt aan bepaalde criteria die uitdrukkelijk vermeld zijn in de projectoproep
Brulocalis beoordeelt niet of het relevant is aan te sluiten bij het project: die beslissing komt aan de partner toe.
In elk geval zal de cel Europese projecten van Brulocalis het project noch herschrijven noch herlezen in de plaats van de coördinator van het project en kan ze enkel antwoorden op de vragen van de Brusselse partner voor wat de deelname als partner betreft. 

Nieuws

43ste sessie van het Congres van Lokale en Regionale Overheden bij de Raad van Europa: een erg verrijkende editie voor België, voor de lokale besturen, en voor het Congres zelf

De 43ste sessie van het Congres van Lokale en Regionale Overheden bij de Raad van Europa (CPRBE) vond plaats van 25 tot 27 oktober in Straatsburg. Het was een zeer belangrijke bijeenkomst voor de Belgische delegatie. Justyna Podrazka, secretaris van de delegatie, vertegenwoordigde er de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, die Brulocalis hier vertegenwoordigt.

Publicaties

Analyses

Energiezuinige wijken? Een Europees onderzoeks- en innovatieproject

Alice Detollenaere coördineert het Europese project “Cities4PED” binnen de stad Brussel. Het project wordt gefinancierd door het Joint Programming Initiative “Urban Europe”. Wij spraken met haar en stelden haar een paar vragen over het project en in het bijzonder over de “energiezuinige wijken”.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

02.07.2020 Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op 16.05.2005

Deze ordonnantie stemt in met het verdrag van Warschau van 16.05.2005 ter voorkoming van terrorisme. Dit verdrag bepaalt dat de lidstaten de handelingen die voorafgaan aan de terroristische daad zelf, strafbaar zullen stellen. Het verdrag voorziet ook een diepgaandere justitiële samenwerking tussen de lidstaten om de voorafgaande strafbare feiten op internationaal niveau te voorkomen en te bestraffen door middel van uitlevering en uitwisseling van informatie.

Contact

Jean-Michel Reniers
Jean-Michel Reniers

Verantwoordelijk van de Dienst Duurzame Stad