De cel 'Europese projecten' van Brulocalis sensibiliseert, informeert en ondersteunt de 19 gemeenten bij het opzetten van Europese projecten en zoekt hierrond naar synergieën met het Gewest. De cel leidt de werkgroep "Europa" (WGE) die aan dit onderwerp is gewijd.

Contactpersoon: Davide Lanzillotti (dla@brulocalis.brussels / T. 02 238 51 53)

Andere contactpunten

1. Binnen de WGE

Elke gemeente heeft een contactpunt dat lid is van de werkgroep Europa (WGE). Het WGE-contactpunt is primair verantwoordelijk voor het verspreiden van informatie en uitnodigingen die Brulocalis verstuurt over Europese projecten (zoeken naar partners, aandachtspunten, uitnodigingen voor bijeenkomsten ....) naar de betreffende gemeentelijke afdelingen. 

Er wordt echter niet van het contactpunt verwacht dat het elk Europees project voor de lokale overheid opzet, aangezien de expertise van gespecialiseerde afdelingen vaak essentieel is. De rol van het WGE-contactpunt bestaat er dus voornamelijk in informatie door te geven en, in sommige gemeenten, te coördineren. Het contactpunt kan dus een eerste begeleiding bieden en kan in elk geval het dossier doorsturen naar de eenheid "Europese projecten" van Brulocalis. 

2. In België 

Als er een specifiek Belgisch contactpunt bestaat voor het programma/de projectoproep waarop de gemeente of het OCMW zich richt, kan de eenheid "Europese projecten" het contact vergemakkelijken en de rol van het nationale contactpunt aanvullen, maar niet vervangen. De contactgegevens staan vermeld in de informatiefiches die gepubliceerd zijn op de subsidiedatabase (zie hieronder).

Informatie en ondersteuning van Brulocalis 

De eenheid Europese projecten biedt een scala aan informatie via de Brulocalis-website, waaronder: 

Na deze eerste informatiefase kan ondersteuning worden geboden onder de volgende voorwaarden. 

De eenheid "Europese projecten" van Brulocalis schrijft het project niet in naam van de gemeente of het OCMW, maar kan op verschillende manieren helpen. In het kader van de "WGE"-dienst kan de Cel in het bijzonder: 

 • mogelijke Europese financiering voorstellen voor een succesvol projectidee dat per e-mail wordt verstuurd; 
 • hulp bij het zoeken naar partners (via de hulpmiddelen die door de EU beschikbaar worden gesteld en/of via de Europese contacten van Brulocalis); 
 • mogelijke informatiebronnen aangeven over Europese prioriteiten die verband houden met het project; 
 • informeren over informatiesessies en netwerkmogelijkheden; 
 • specifieke vragen over de procedure beantwoorden of contact opnemen met het Belgische contactpunt; 
 • een algemeen advies te geven over een volledig aanvraagdossier dat ten minste 10 werkdagen voor de uiterste datum is opgesteld en verzonden, behoudens feestdagen. De eenheid "Europese projecten" van Brulocalis kan deze proefleesservice weigeren als de aanvrager geen contact heeft opgenomen voordat de volledige aanvraag is verzonden. 

Vanaf 2024 zal de eenheid Europese projecten een bijkomende dienst "WGE+" aanbieden.  Concreet zullen de adviseurs van Brulocalis in staat zijn om :

 • reeds stroomopwaarts, een advies uitbrengen over de ontvankelijkheid van het project op basis van een door de verzoekende administratie ingevuld formulier (zie bijlage);
 • relevante informatie verstrekken over het project en de Europese prioriteiten;
 • deelnemen aan projectopzetvergaderingen om in elke fase input te leveren; 
 • het projectbudget analyseren (en in het bijzonder de subsidiabiliteit van kosten); 
 • de aanvraag kritisch beoordelen en wijzigingen voorstellen. 

Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de "WGE+" service

De aanvrager stuurt de Brulocalis adviseur een projectfiche (zie bijlage) binnen een redelijke termijn voor de deadline van de Europese projectoproep (als deze al is vastgesteld).

Brulocalis doet haar uiterste best om ondersteuning te bieden, maar kan niet garanderen dat zij de Europese subsidie krijgt vanwege de zeer grote concurrentie voor deze subsidies. 

N.B. De eenheid Europese projecten : 

 • kan weigeren de WGE+ dienst te leveren in geval van grote vraag;
 • kunnen geen steun verlenen aan paracomunale verenigingen of scholen die een dossier in hun naam indienen;
 • biedt dit soort diensten ("WGE" of "WGE+") niet aan voor projecten waar een gemeente of OCMW zich als partner bij wil aansluiten.
Het "WG Europa" systeem wordt medegefinancierd door BPL Une image contenant texte, Police
Description générée automatiquement

Nieuws

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Access City Award (2025)

De Europese commissie lanceert de editie 2025 van de prijs « Access City Award » (ACA 2025).

Einddatum aanvraag

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

02.03.2023 Wet wijz. wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft het inreis-uitreissysteem

Deze wet voert de Europese verordening inzake het nieuwe registratiesysteem voor in- en uitreis (EES) uit, voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen op het grondgebied van de Europese Unie en in de Schengenzone. De federale politie en de korpsen van de lokale politie hebben toegang tot het EES voor raadplegingsdoeleinden. De procedure inzake de verplichte inschrijving bij de gemeente in kader van kort verblijf (de aankomstverklaring) wordt volledig herzien.

24.03.2023 MB tot vastlegging van de
modellen van de aanvraag die de Belgische minderjarigen en de
niet-Belgische meerderjarigen en minderjarigen van de Europese
Unie die in België verblijven, bij het gemeentebestuur van hun
hoofdverblijfplaats moet

Dit besluit bepaalt de modellen van de aanvraag die de Belgische minderjarigen en de niet-Belgische meerderjarigen en minderjarigen van de Europese Unie die in België verblijven, bij het gemeentebestuur van hun hoofdverblijfplaats moeten indienen als zij ingeschreven willen worden op de kiezerslijst die voor de Europese verkiezingen opgesteld wordt (bijlagen 1 en 2) alsook van de modellen van de beslissing waarbij het College van burgemeester en schepenen deze aanvraag goedkeurt of verwerpt (bijlagen 3 en 4).

24.03.2023 MB wijz. MB 25.05.1999 tot vaststelling van het model
van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese
Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente
van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven

Dit besluit bevat in bijlage het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze aanpassing wordt gerechtvaardigd door het feit dat stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaams Gewest niet langer verplicht is.

Contact

Frank Willemans
tel:+3222385163
Jean-Michel Reniers
Jean-Michel Reniers

Verantwoordelijk van de Dienst Duurzame Stad

tel:+3222385164
Davide Lanzillotti
tel:+3222385153
Justyna Podrazka
tel:+3222385168
Charlotte Mali
tel:+3222385167