Deze pagina gaat over de algemene werking en het algemeen bestuur van de Brusselse gemeenten, met daarbij de regels voor overheidsopdrachten, alsook over aangelegenheden die te maken hebben met de toezichthoudende rol van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de Brusselse gemeenten.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

De Toekomsten van Brussel: de Brusselaars aan het woord om het Gewest opnieuw uit te vinden

De organisatie en de werking van de Brusselse instellingen herbekijken en dat door de burger erbij te betrekken. Dat is de opdracht die de Brusselse Regering heeft toevertrouwd aan de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt. Het project gaat op 7 november van start en biedt de Brusselaars de mogelijkheid zich uit te spreken over een reeks thema's die verband houden met de werking van hun Gewest.

Modellen

De gemeenteraad filmen? Brulocalis stelt oplossingen voor

Op verzoek van de Conferentie van Burgemeesters heeft Brulocalis de kwestie van de video-opnames van openbare zittingen van de gemeenteraad geanalyseerd. Wij reiken enkele praktische opties aan, zodat elke gemeente die richting kan uitgaan, volgens weldoordachte modaliteiten.

Publicaties

Analyses

Studie van de lokale financiën 2022

De lokale besturen moeten dit jaar het hoofd bieden aan een nog zwaardere financiële schok dan tijdens de gezondheidscrisis in 2020.
Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2018-2024

In dit memorandum de vragen, opmerkingen en eisen van Brulocalis en de conferentie van burgemeesters

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

18.05.2022 Wet wijz. wet 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten en wet 17.06.2016 betr. de concessieovereenkomsten

Deze wet voorziet in en wijzigt verschillende bepalingen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Het betreft onder andere de uitsluitingsgronden, de corrigerende maatregelen die inschrijvers kunnen nemen om hun betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de aanwezigheid van een uitsluitingsgrond, de derdenrechten op schuldvorderingen en de modaliteiten bij de aankoop door middel van overheidsopdrachten van bepaalde schone en energiezuinige voertuigen.

18.05.2022 Wet wijz. wet 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten en wet 17.06.2016 betr. de concessieovereenkomsten

Deze wet voorziet in en wijzigt verschillende bepalingen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Het betreft onder andere de uitsluitingsgronden, de corrigerende maatregelen die inschrijvers kunnen nemen om hun betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de aanwezigheid van een uitsluitingsgrond, de derdenrechten op schuldvorderingen en de modaliteiten bij de aankoop door middel van overheidsopdrachten van bepaalde schone en energiezuinige voertuigen.

01.04.2022 Wet wijz. art. 19 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12.01.1973

Voortaan moet de betekening van een beslissing gewezen in laatste aanleg in betwiste zaken door een administratief rechtscollege eveneens het bestaan vermelden van een administratief cassatieberoep voor de Raad van State, alsmede de op dat beroep van toepassing zijnde vormvoorschriften en termijn (bij gebreke waaraan de termijn slechts aanvang neemt vier maanden na kennisgeving van de beslissing gewezen in laatste aanleg in betwiste zaken).

Contact

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur

Boryana Ruslanova Nikolova

Verantwoordelijke Studiedienst