Deze pagina gaat over de algemene werking en het algemeen bestuur van de Brusselse gemeenten, met daarbij de regels voor overheidsopdrachten, alsook over aangelegenheden die te maken hebben met de toezichthoudende rol van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de Brusselse gemeenten.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

De Toekomsten van Brussel: de Brusselaars aan het woord om het Gewest opnieuw uit te vinden

De organisatie en de werking van de Brusselse instellingen herbekijken door de burger erbij te betrekken. Dat is de opdracht die de Brusselse Regering heeft toevertrouwd aan de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt. Het project, dat begin november 2022 van start ging, biedt de Brusselaars de mogelijkheid zich zonder taboes uit te spreken over een reeks thema's die verband houden met de werking van hun Gewest.

Modellen

De gemeenteraad filmen? Brulocalis stelt oplossingen voor

Op verzoek van de Conferentie van Burgemeesters heeft Brulocalis de kwestie van de video-opnames van openbare zittingen van de gemeenteraad geanalyseerd. Wij reiken enkele praktische opties aan, zodat elke gemeente die richting kan uitgaan, volgens weldoordachte modaliteiten.

Publicaties

Analyses

Bemiddeling: Brussel compenseert haar achterstand met een “grondigere en beter opgebouwde” wetgeving

Tot voor kort was Brussel de enige entiteit in ons land zonder ombudsdienst, maar nu heeft het Gewest zijn eerste ombudsman, of beter gezegd, ombudsvrouw, die op 1 september in functie is getreden. Burgers met klachten kunnen zich tot haar wenden wanneer ze problemen ondervinden met een Brussels bestuur. Dat geldt ook voor gemeentebesturen wanneer de betrokken gemeente geen eigen ombudsdienst heeft. De ombudsdienst is een belangrijk democratisch instrument, vooral in tijden van sociale crisis en niet-gebruik van rechten en gezien de toenemende digitalisering van diensten.
Analyses

Studie van de lokale financiën 2022

De lokale besturen moeten dit jaar het hoofd bieden aan een nog zwaardere financiële schok dan tijdens de gezondheidscrisis in 2020.

Praktische fiches

De delegatie van bevoegdheid envan handtekening

De burgemeester kan bij afwezigheid of wanneer hij verhinderd is, al zijn wettelijke bevoegdheden delegeren. De burgemeester kan in bepaalde gevallen een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een schepen.Hij kan ook zijn handtekeningsbevoegdheid delegeren.

Rechtsgedingen

Het college van burgemeester en schepenen is als enige bevoegd om de gemeente voor de rechtbank te vertegenwoordigen. In principe kan het college alleen optreden na machtiging van de gemeenteraad. Voor elke fase van de procedure moet een afzonderlijke machtiging worden gevraagd. In uitzonderlijke gevallen is het college als enige bevoegd.

Kleine subtiliteit in artikel 234 NGW

Artikel 234 NGW gaat over de bevoegdheidsverdeling tussen het college en de gemeenteraad voor wat betreft concessieovereenkomsten en overheidsopdrachten. Het artikel geeft ook aan in welke gevallen de raad deze bevoegdheden aan het college kan overdragen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

30.06.2022 Ordonnantie ter bevordering van de diversiteit en ter bestrijding van de discriminatie in de instellingen, centra en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren alsook in de Diensten van het
Ver

Deze ordonnantie promoot de diversiteit en verbiedt elke vorm van discriminatie in de arbeidsbetrekkingen binnen de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) alsook op het geheel van de aan de GGC toevertrouwde bevoegdheden. Het betreft het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen, met name het gezinsbeleid, het beleid inzake maatschappelijk welzijn (met inbegrip van sommige organieke regels betreffende de OCMW), inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, inzake minder-validen, bejaarden, de jeugdbescherming en de sociale hulpverlening

03.10.2021 KB wijz. KB 13.04.2019 tot uitvoering van de wet 17.03.2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Socia

Dit besluit breidt de lijst van wetgeving uit waarvoor inbreuken het voorwerp kunnen uitmaken van een e-PV, vastgesteld door de ambtenaren van de inspectiediensten van de Federale overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie. Het betreft met name de wetgeving met betrekking tot gasdistributie, de bescherming van gebruikers op het vlak van voedingsmiddelen en de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector.

Contact

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur

Boryana Ruslanova Nikolova

Verantwoordelijke Studiedienst