Deze pagina gaat over de algemene werking en het algemeen bestuur van de Brusselse gemeenten, met daarbij de regels voor overheidsopdrachten, alsook over aangelegenheden die te maken hebben met de toezichthoudende rol van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de Brusselse gemeenten.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

De gemeenteraad filmen? Brulocalis stelt oplossingen voor

Op verzoek van de Conferentie van Burgemeesters heeft Brulocalis de kwestie van de video-opnames van openbare zittingen van de gemeenteraad geanalyseerd. Wij reiken enkele praktische opties aan, zodat elke gemeente die richting kan uitgaan, volgens weldoordachte modaliteiten.

Publicaties

Analyses

Special vrouwen in de politiek

Brulocalis heeft ervoor gekozen om de special van de Nieuwsbrief nr 135 te wijden aan het debat dat tijdens onze Algemene Vergadering van 21 juni werd gehouden over het onderwerp “Vrouwen in de politiek: stand van zaken aan de vooravond van de volgende verkiezingen in 2024”. We hebben een aantal sprekers (door omstandigheden enkel vrouwen, er zijn nog maar weinig mannelijke experten in de materie) uitgenodigd om deel te nemen aan dit debat, dat werd gemodereerd door Joyce Azar, journaliste en columniste voor de RTBF en hoofdredactrice van DaarDaar
Memoranda en beleidsadviezen

Gewijzigde Nieuwe gemeentewet: Brulocalis stelt transparantie op prijs, maar…

Brulocalis heeft zorgvuldig gekeken naar een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. De ordonnantie behandelt een aantal zaken rond o.m. transparantie, een aantal boekhoudkundige maatregelen en het recht op inspraak van burgers. Daarnaast is er eindelijk gehoor gegeven aan de terugkerende opmerking van Brulocalis over de noodzaak van een algemene vergunning voor heffingen en komt er hierover een specifiek artikel in de NGW.

Praktische fiches

Het toezicht

Het toezicht kan alleen worden uitgeoefend op grond van een wettelijke bepaling. Het staat tegenover de autonomie van de gedecentraliseerde overheid. Krachtens artikel 117 van de nieuwe gemeentewet beslist de gemeenteraad over alle aangelegenheden van gemeentelijk belang. Zijn beraadslagingen moeten alleen worden goedgekeurd door de toezichthoudende overheid in de gevallen waarin de wet, het decreet of de ordonnantie daarin formeel voorziet. De gemeentelijke reglementen en verordeningen worden onderworpen aan het toezicht, dat volgens de ordonnantie van 14 mei 1998 wordt uitgeoefend door het Gewest.

Rechtsgedingen

Het college van burgemeester en schepenen is als enige bevoegd om de gemeente voor de rechtbank te vertegenwoordigen. In principe kan het college alleen optreden na machtiging van de gemeenteraad. Voor elke fase van de procedure moet een afzonderlijke machtiging worden gevraagd. In uitzonderlijke gevallen is het college als enige bevoegd.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

07.04.2023 KB tot vaststelling van een
basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke
of mobiele bouwplaatsen

Dit besluit verplicht de aannemers om hun werknemers een basisopleiding veiligheid te geven voor de tijdelijke mobiele werkplaatsen die zij uitvoeren. Ook werkgevers die persoonlijk werkzaamheden uitvoeren op de bouwplaats moeten deze opleiding volgen. De modaliteiten van deze opleiding staan in dit besluit.

30.06.2022 Ordonnantie ter bevordering van de diversiteit en ter bestrijding van de discriminatie in de instellingen, centra en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren alsook in de Diensten van het
Ver

Deze ordonnantie promoot de diversiteit en verbiedt elke vorm van discriminatie in de arbeidsbetrekkingen binnen de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) alsook op het geheel van de aan de GGC toevertrouwde bevoegdheden. Het betreft het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen, met name het gezinsbeleid, het beleid inzake maatschappelijk welzijn (met inbegrip van sommige organieke regels betreffende de OCMW), inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, inzake minder-validen, bejaarden, de jeugdbeschermi

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst

tel:+3222385155
Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

tel:+3222385141