Brulocalis heeft zorgvuldig gekeken naar een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. De ordonnantie behandelt een aantal zaken rond o.m. transparantie, een aantal boekhoudkundige maatregelen en het recht op inspraak van burgers. Daarnaast is er eindelijk gehoor gegeven aan de terugkerende opmerking van Brulocalis over de noodzaak van een algemene vergunning voor heffingen en komt er hierover een specifiek artikel in de NGW.

Brulocalis verwelkomt de wil van de minister voor meer transparantie, goed bestuur en rechtszekerheid. Veel van de voorstellen, vooral die met betrekking tot de inspraak van burgers, lijken voor de lokale besturen relevant en opportuun. Zij zorgen voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid.

Brulocalis heeft niettemin een aantal opmerkingen, voornamelijk over:

  • Naleving van de GDPR;
  • De relevantie van een bijgewerkte omzendbrief over inzagerecht, beroepsgeheim en de GDPR, met concrete voorbeelden om lokale verkozenen te helpen hun rechten en plichten beter te begrijpen;
  • Een nieuw formuleringsvoorstel voor artikel 250 NGW, dat het in overeenstemming zou brengen met de formulering van artikel 109 NGW, om verwarring met artikel 136 te voorkomen, en dat van toepassing zou zijn op zowel de oude als de nieuwe algemene boekhoudkundige regels voor lokale besturen;
  • Rechten van de burger.

Update (26.01.2024)

Het kabinet van de minister liet Brulocalis mondeling weten dat er naar de eisen was geluisterd en dat er in het ontwerp-ordonnantie de nodige wijzigingen waren aangebracht. Het ontwerp-ordonnantie werd op 16 januari goedgekeurd door de commissie Binnenlandse Zaken. Onze vereniging blijft het dossier op de voet volgen. We houden u op de hoogte.