Hier wordt ingegaan op de uitdagingen voor de Brusselse lokale besturen op het vlak van administratieve vereenvoudiging en digitalisering.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Overheidsopdrachten: volg de opleiding over het nieuwe e-Procurementplatform

Het e-Procurementplatform steekt in een nieuw jasje sinds 4 september 2023: toepassingen zoals e-Notification, e-Tendering en Free Market zijn niet langer beschikbaar. Wat zijn de voorwaarden om een overheidsopdracht te kunnen uitschrijven? Gelden er nieuwe verplichtingen? De e-Procurementopleidingen voor plaatselijke en gewestelijke administraties helpen je het platform en zijn functies onder de knie te krijgen.

Modellen

Publicaties

Analyses

Gewestelijke onthaalstrategie: heel wat lessen te trekken na afloop

In een vorig nummer besteedde de Nieuwsbrief aandacht aan de vorderingen op het vlak van administratieve vereenvoudiging, en dan vooral in twee projecten: Brussels Youth to Digital, dat jongeren dichter bij de overheid wil brengen, en de Gewestelijke onthaalstrategie, gericht op meer inclusie en een eenvoudiger onthaal. Het proces was op dat moment nog volop aan de gang.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Prochains événements

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

28.03.2023 Wet houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen

Deze wet wijzigt bepaalde modaliteiten inzake de organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk. Ze heeft ook betrekking op de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Europees Parlement. In dit verband voorziet ze onder andere punctuele technische wijzigingen van de wetgeving, de modernisering van het kiesproces via een digitalisering van bepaalde kiesdocumenten, de aanpassing van het kiesproces aan een correct beheer van de persoonsgegevens en de verbetering van de organisatie van de verkiezingen door bepaalde processen te schrappen. 

02.03.2023 Ordonnantie wijz. ordonnantie van 01.03.2007 betr. de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende
stralingen, de ordonnantie van 05.06.1997 betreffende de milieuvergunningen en de

Als gevolg van de technologische evolutie past deze ordonnantie het wettelijk kader aan voor de stralingsnormen voor zendinstallaties die elektromagnetische golven uitzenden, met het oog op de noodzaak te beschikken over kwaliteitsvolle mobilofoniediensten (met name voor de implementatie van 5G). De operatoren die het recht om uit te zenden en de broadcast-operatoren (televisie en radio) zijn verplicht om de gemeente op wier grondgebied de antennes gevestigd zijn, in te lichten over de uitbatingskenmerken van alle antennes die niet-ioniserende straling&nbs

30.03.2023 MB tot uitvoering van art. 126/3, par. 1, van de wet 13.06.2005 betr. de
elektronische communicatie met het oog op de vaststelling van de lijst van gerechtelijke arrondissementen en politiezones die aan de gegevensbewaringsplicht zijn ond

Dit besluit stelt de lijst vast van de gerechtelijke arrondissementen die aan de gegevensbewaringsplicht van de gegevens van operatoren die aan de eindgebruikers elektronische-communicatiediensten aanbieden, zijn onderworpen, samen met de bewaringstermijn. Deze gegevens worden bewaard ten behoeve van de vrijwaring van de nationale veiligheid, de strijd tegen zware criminaliteit, de preventie van ernstige dreigingen van de openbare veiligheid, en de bescherming van de vitale belangen van een natuurlijke persoon.

Contact

placeholder
Lejla Celikovic

Juridische adviseur

tel:+3222385169
William Verstappen
tel:+3222385174