Hier wordt ingegaan op de uitdagingen voor de Brusselse lokale besturen op het vlak van administratieve vereenvoudiging en digitalisering.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2018-2024

In dit memorandum de vragen, opmerkingen en eisen van Brulocalis en de conferentie van burgemeesters

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

03.09.2021 BVR wijz. diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie

Dit besluit wijzigt diverse besluiten met het oog op de invoering van ICT-coördinatie in de basiseducatie, de invoering van het ambt van ICT-coördinator en de mogelijkheid tot vaste benoeming in het secundair onderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie en de academies voor deeltijds kunstonderwijs en tot slot, de verhoging van de puntenenveloppe voor ICT-coördinatie met 22 miljoen EUR.

Contact

Lejla Celikovic
Lejla Celikovic

Juridische adviseur

Boryana Ruslanova Nikolova

Verantwoordelijke Studiedienst