Hier wordt ingegaan op de uitdagingen voor de Brusselse lokale besturen op het vlak van administratieve vereenvoudiging en digitalisering.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Digitalisering van de dienstverlening aan de burger: drie nieuwe opleidingen voor de baliemedewerkers

Een belangrijke uitdaging van de digitalisering is de gebruikers te informeren over de digitale tools waarover zij in het kader van hun administratieve handelingen kunnen beschikken, en hen zo nodig te ondersteunen. Deze digitalisering, waarmee zowel beloften als uitdagingen gepaard gaan, verandert de relatie tussen de burgers en hun overheid.

Brulocalis

Elektronische handtekening - e-Sign in BOS. Brulocalis, het kabinet van minister Clerfayt en het CIBG leggen in samenspraak werkmethode vast.

Brulocalis heeft op 10 februari 2022 een onderhoud gehad met het kabinet van minister Clerfayt en het CIBG. Doel was om een werkmethode en werkschema vast te leggen om de oplossing e-Sign in de beste omstandigheden voor de Brusselse lokale besturen in BOS te integreren. Brulocalis had daarvoor eerst de Federatie van gemeentesecretarissen en haar partner easy.brussels geraadpleegd.

Modellen

Publicaties

Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

03.09.2021 BVR wijz. diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie

Dit besluit wijzigt diverse besluiten met het oog op de invoering van ICT-coördinatie in de basiseducatie, de invoering van het ambt van ICT-coördinator en de mogelijkheid tot vaste benoeming in het secundair onderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie en de academies voor deeltijds kunstonderwijs en tot slot, de verhoging van de puntenenveloppe voor ICT-coördinatie met 22 miljoen EUR.

Contact

Lejla Celikovic
Lejla Celikovic

Juridische adviseur

Boryana Ruslanova Nikolova

Verantwoordelijke Studiedienst