Deze pagina gaat specifiek over de opdrachten van openbare orde, preventie en veiligheid van de Brusselse gemeenten.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Gemeentelijke bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit – de minister van Binnenlandse Zaken zorgt voor verbeterd ontwerp maar lasten worden nog altijd naar de gemeenten doorgeschoven

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft het advies van Brulocalis ingewonnen over de nieuwste tekst van het voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit. Wij zijn blij dat rekening is gehouden met onze opmerkingen in ons advies van 4 april 2022, maar wijzen nog op een groot aantal praktische problemen.

“Bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit”: overleg tussen de burgemeesters van grote steden, de 3 verenigingen van steden en gemeenten en de minister van Binnenlandse Zaken.

Naar aanleiding van het drugsgeweld in Antwerpen, maar ook van de dringende oproep van de verenigingen van steden en gemeenten, vond op 25 augustus een overleg plaats tussen de burgemeesters van grote steden en de minister van Binnenlandse Zaken over het voorontwerp van wet betreffende de “bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit”. Doel was de concrete uitvoering van het wetsontwerp te bespreken, dat de burgemeester meer slagkracht moet geven tegen een reeks mogelijke gevallen van georganiseerde misdaad (bv. tal van activiteiten die als dekmantel dienen voor criminele activiteiten zoals drugshandel of het witwassen van geld).

Modellen

Publicaties

Analyses

De financiële gevolgen van het begrotingsconclaaf voor de Brusselse politiezones

De laatste maanden hebben de burgemeesters en verenigingen van steden en gemeenten de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden herhaaldelijk aangesproken op de netelige financiële situatie van de politiezones. De inflatie doet de personeelskosten de pan uitrijzen, met als gevolg een stijgende gemeentelijke dotatie. Tijdens het laatste begrotingsconclaaf van de federale regering zijn een aantal goede maatregelen genomen voor de Brusselse politiezones. Er zijn nog andere dossiers die de komende weken en maanden extra aandacht verdienen.
Analyses

Bestuurlijke politie: een compleet dossier (2/5)

In het vorige nummer van de Nieuwsbrief hebben we de bestuurlijke politie gedefinieerd en het onderscheid tussen algemene bestuurlijke politie en bijzondere bestuurlijke politie verduidelijkt. In dit tweede artikel van onze reeks over de bestuurlijke politie verdiepen we ons in het feit dat algemene bestuurlijke polities en bijzondere bestuurlijke polities naast elkaar bestaan, om vervolgens te kunnen bepalen welke bestuurlijke politie van toepassing is in een welbepaalde situatie.
Analyses

Bestuurlijke politie: kant-en-klaardossier (1/5)

De gemeenten hebben verschillende opdrachten. Een van die opdrachten is de bestuurlijke politie. Maar wat is de bestuurlijke politie nu precies? In dit artikel sommen we eerst de verschillende soorten bestuurlijke polities op.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Praktische fiches

Besluiten van de burgemeester | Besluit wegens misdrijven inzake leefmilieu

Het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid (hierna “Wetboek” genoemd) voert een gemengd stelsel van administratieve en strafrechtelijke sancties in. Leefmilieu Brussel (BIM) is bevoegd om administratieve boetes op te leggen wanneer de procureur des Konings beslist de overtreder niet te vervolgen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

02.03.2023 Wet betr. de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, op het gebied van
grenscontroles en voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen v

Deze wet bepaalt het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) door de Belgische overheidsdiensten (onder andere de lokale politie), op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, op hen gebied van grenscontroles en voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Contact

Maxime Banse
Maxime Banse

Juridische adviseur

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur