Deze pagina gaat specifiek over de opdrachten van openbare orde, preventie en veiligheid van de Brusselse gemeenten.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Gemeentelijke bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit – de minister van Binnenlandse Zaken zorgt voor verbeterd ontwerp maar lasten worden nog altijd naar de gemeenten doorgeschoven

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft het advies van Brulocalis ingewonnen over de nieuwste tekst van het voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit. Wij zijn blij dat rekening is gehouden met onze opmerkingen in ons advies van 4 april 2022, maar wijzen nog op een groot aantal praktische problemen.

“Bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit”: overleg tussen de burgemeesters van grote steden, de 3 verenigingen van steden en gemeenten en de minister van Binnenlandse Zaken.

Naar aanleiding van het drugsgeweld in Antwerpen, maar ook van de dringende oproep van de verenigingen van steden en gemeenten, vond op 25 augustus een overleg plaats tussen de burgemeesters van grote steden en de minister van Binnenlandse Zaken over het voorontwerp van wet betreffende de “bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit”. Doel was de concrete uitvoering van het wetsontwerp te bespreken, dat de burgemeester meer slagkracht moet geven tegen een reeks mogelijke gevallen van georganiseerde misdaad (bv. tal van activiteiten die als dekmantel dienen voor criminele activiteiten zoals drugshandel of het witwassen van geld).

Modellen

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Besluiten van de burgemeester | Besluit wegens misdrijven inzake leefmilieu

Het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid (hierna “Wetboek” genoemd) voert een gemengd stelsel van administratieve en strafrechtelijke sancties in. Leefmilieu Brussel (BIM) is bevoegd om administratieve boetes op te leggen wanneer de procureur des Konings beslist de overtreder niet te vervolgen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

11.05.2017 Ordonnantie wijz. wet 14.08.1986 betr. de bescherming en het welzijn der dieren

Het houden van dieren, waarbij het doel de productie van hun bont is, wordt verboden. Wanneer de burgemeester beslist een zwervend, verloren of achtergelaten dier te doden, moet de burgemeester voortaan rekening houden met de richtlijnen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) als gewestelijk bevoegde instantie, in plaats van de Dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Contact

Maxime Banse
Maxime Banse

Juridische adviseur

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur