Deze pagina gaat over het beheer van de socio-culturele sector, het verenigingsleven, de sport en de erediensten door de Brusselse gemeenten en OCMW's.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Beoordeling van het decreet rond de Franstalige culturele centra – Brulocalis neemt initiatief voor een advies

Eind november 2022 werd Brulocalis door de Franstalige minister van Cultuur Bénédicte LINARD benaderd naar aanleiding van een denkoefening over de hervorming van het decreet van de Franse gemeenschap (de Fédération Wallonie-Bruxelles) van 23 november 2013 betreffende de culturele centra. In eerste instantie was het de bedoeling om de bevindingen en voorstellen van de lokale besturen in te zamelen naar aanleiding van de eerste toepassing van dit decreet, maar ook om de struikelblokken waarop de lokale besturen in de praktijk stuiten, weg te werken.

Nieuwe Europese Bauhaus-prijzen 2023

De oproep voor inzendingen voor de New European Bauhaus (NEB) Award 2023 staat open tot 31 januari om 19:00 CET. De wedstrijd wil goede praktijken, voorbeelden en concepten erkennen en belonen die duidelijk illustreren hoe de drie kernwaarden van de NEB - duurzaamheid, esthetiek en inclusie - in de praktijk kunnen worden gebracht.

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

16.02.2023 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18.05.2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, ter uitvoering van het intersectoraal kaderakk

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet dat de sociale partners zich engageren om op ondernemingsvlak besprekingen te voeren met het oog op het mogelijk maken van telewerk/thuiswerk. Zij is van toepassing op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

16.02.2023 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27.06.2022, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betr. de bijkomende bijdrage ter ondersteuning van de opleiding voor 2023 en

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) verplicht de werkgevers van het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die onder de paritaire commissie voor de socio-culturele sector vallen om een bijkomende bijdrage te betalen aan de RSZ ter ondersteuning van de opleiding voor de jaren 2023 en 2024.

07.04.2023 KB tot bepaling van de doeleinden van openbaar nut waarvoor een deel van de winst van de Nationale Loterij wordt bestemd

Dit besluit vereenvoudigt de lijst van doeleinden van openbaar nut waarvoor een deel van de winst van de Nationale Loterij wordt bestemd. Het gaat voortaan om activiteiten in de brede zin op sociaal, familiaal, maatschappelijk, milieu-, filantropisch, patriottistisch, wetenschappelijk, cultureel of sportief vlak. Het deel van deze winst mag alleen worden toegekend aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk na een gemotiveerde aanvraag, behalve uitzonderingen bepaald door dit besluit.