Deze pagina gaat over het beheer van de socio-culturele sector, het verenigingsleven, de sport en de erediensten door de Brusselse gemeenten en OCMW's.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Nieuwe Europese Bauhaus-prijzen 2023

De oproep voor inzendingen voor de New European Bauhaus (NEB) Award 2023 staat open tot 31 januari om 19:00 CET. De wedstrijd wil goede praktijken, voorbeelden en concepten erkennen en belonen die duidelijk illustreren hoe de drie kernwaarden van de NEB - duurzaamheid, esthetiek en inclusie - in de praktijk kunnen worden gebracht.

Kinderopvang in Brussel: Brulocalis schrijft bevoegde ministers aan

In februari jl. heeft Brulocalis samengezeten met de 19 gemeenten om de balans op te maken van de voortgang van de hervorming van de kinderopvang in de Franse gemeenschap (de zgn. réforme MILAC). Bedoeling was om goede praktijken op het vlak van kinderopvang uit te wisselen en om de huidige uitdagingen voor de sector te bespreken. De deelnemers hebben hierbij meerdere aandachtspunten naar voren gebracht.

Brulocalis

Hervorming haalt erediensten weg bij gemeenten

In 2018 werd gestart met een hervorming van de erediensten. Uiteindelijk is men daarmee eind 2021 geland. De organieke ordonnantie betreffende het beheer van de materiële belangen van de erkende plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen verscheen op 23 december 2021 in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 januari 2023

Publicaties

Analyses

Naar een hervorming van de diversiteitsplannen voor lokale besturen?

Sinds enkele jaren moeten de gemeenten een diversiteitsplan opstellen. Met gematigd succes evenwel: slechts vijf Brusselse gemeenten hebben er intussen een goedgekeurd. Toch zit er nog beweging in de zaak: niet minder dan elf gemeenten zijn een plan aan het opstellen, terwijl het Gewest sleutelt aan een ordonnantie tot wijziging van de materie. Wij hadden een gesprek met Pierre Burton en Luc Schingtienne, adviseurs bij de dienst Diversiteit van Actiris, en met Odile Maroutaeff, coördinatrice gelijke kansen en diversiteit bij Brussel Plaatselijke Besturen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

16.02.2023 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18.05.2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, ter uitvoering van het intersectoraal kaderakk

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet dat de sociale partners zich engageren om op ondernemingsvlak besprekingen te voeren met het oog op het mogelijk maken van telewerk/thuiswerk. Zij is van toepassing op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

16.02.2023 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27.06.2022, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betr. de bijkomende bijdrage ter ondersteuning van de opleiding voor 2023 en

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) verplicht de werkgevers van het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die onder de paritaire commissie voor de socio-culturele sector vallen om een bijkomende bijdrage te betalen aan de RSZ ter ondersteuning van de opleiding voor de jaren 2023 en 2024.

07.04.2023 KB tot bepaling van de doeleinden van openbaar nut waarvoor een deel van de winst van de Nationale Loterij wordt bestemd

Dit besluit vereenvoudigt de lijst van doeleinden van openbaar nut waarvoor een deel van de winst van de Nationale Loterij wordt bestemd. Het gaat voortaan om activiteiten in de brede zin op sociaal, familiaal, maatschappelijk, milieu-, filantropisch, patriottistisch, wetenschappelijk, cultureel of sportief vlak. Het deel van deze winst mag alleen worden toegekend aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk na een gemotiveerde aanvraag, behalve uitzonderingen bepaald door dit besluit.