Leefmilieu

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond leefmilieu, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Openbare netheid : model van belastingsreglement

De VSGB heeft een model van belastingreglement opgesteld betreffende graffiti en andere vervuiling. Dit model betrekt de burger bij de uitvoering van de taken die betrekking hebben op het behoud van de openbare netheid. Het doel ervan is oude reglementen te moderniseren door een belastingreglement aan te nemen.

Overeenkomst en reglement ivm gevonden fietsen : modellen

Brussel heeft sinds kort een opslagplaats voor gevonden fietsen. Om bij het systeem aan te sluiten dienen gemeenten een reglement goed te keuren en een overeenkomst te ondertekenen. De VSGB stelt daartoe enkele modeldocumenten ter beschikking.

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Levenskader | Misdrijven inzake leefmilieu

De ordonnantie van 25 maart 1999 bevat bepalingen over het toezicht op de milieuwetgeving en c.q. de nodige dwangmaatregelen om haar naleving te waarborgen. Het college van burgemeester en schepenen wijst het gemeentepersoneel aan dat belast is met het toezicht op de naleving van het milieurecht. De burgemeester bevestigt de waarschuwingen, de maatregelen, de bevelen tot stopzetting of sluiting die door het gemeentepersoneel uitgevaardigd worden.

Besluiten van de burgemeester | Besluit wegens misdrijven inzake leefmilieu

Het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid (hierna “Wetboek” genoemd) voert een gemengd stelsel van administratieve en strafrechtelijke sancties in. Leefmilieu Brussel (BIM) is bevoegd om administratieve boetes op te leggen wanneer de procureur des Konings beslist de overtreder niet te vervolgen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

27.02.2019 KB wijz. KB 19.03.2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

Dit besluit voorziet een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden. Om in aanmerking te komen voor een toekenning van een fytolicentie 'Specifiek professioneel gebruik', moet de aanvrager voldoen aan de voorwaarden bepaald in dit besluit. De licentie kan ook ingetrokken worden wanneer de houder niet voldoet aan zijn verplichtingen.

Contact

Jean-Michel Reniers
Jean-Michel Reniers

Verantwoordelijk van de Dienst Duurzame Stad

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur