Op deze pagina vindt u alles over de gemeentelijke organisatie, mandatarissen, burgemeesters en schepenen en gemeenteraadsleden.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

De Toekomsten van Brussel: de Brusselaars aan het woord om het Gewest opnieuw uit te vinden

De organisatie en de werking van de Brusselse instellingen herbekijken en dat door de burger erbij te betrekken. Dat is de opdracht die de Brusselse Regering heeft toevertrouwd aan de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt. Het project gaat op 7 november van start en biedt de Brusselaars de mogelijkheid zich uit te spreken over een reeks thema's die verband houden met de werking van hun Gewest.

Modellen

De gemeenteraad filmen? Brulocalis stelt oplossingen voor

Op verzoek van de Conferentie van Burgemeesters heeft Brulocalis de kwestie van de video-opnames van openbare zittingen van de gemeenteraad geanalyseerd. Wij reiken enkele praktische opties aan, zodat elke gemeente die richting kan uitgaan, volgens weldoordachte modaliteiten.

Publicaties

Analyses

Gelijklopende gesprekken met de nieuw benoemde burgemeesters

Dit jaar zijn een aantal Brusselse burgemeesters vertrokken. Echte symbolen van de Brusselse lokale politiek, wiens vertrek soms al gepland en aangekondigd was sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen, namen afscheid: Hervé Doyen, Didier Gosuin, Pierre Kompany, Charles Picqué en Stéphane Roberti. Hun opvolgers zijn voor het merendeel ook niet nieuw in het vak. Ze bekleedden al een mandaat en zijn al langer politiek actief. Ze hebben de tijd gehad om zich voor te bereiden op het ambt van burgemeester, de dirigent van de lokale democratie.

Praktische fiches

Levenskader | Het besluit tot afbraak en de stedenbouw

Een besluit tot afbraak dat door de burgemeester genomen wordt op basis van artikel 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, stelt niet vrij van de verplichting om over een steden-bouwkundige vergunning te beschikken. Bovendien mag de burgemeester de afbraak van een beschermd goed of dat deel uitmaakt van het onroerend erf- goed dat ingeschreven is op de bewaarlijst, slechts bevelen mits goed-keuring van de gewestregering.

Levenskader | Afvalstoffen

De burgemeester van de gemeente waar zich afvalstoffen bevinden die een ernstige bedreiging kunnen vormen, mag alle nuttige maatregelen treffen om het gevaar te voorkomen of te verhelpen.

Levenskader | Misdrijven inzake leefmilieu

De ordonnantie van 25 maart 1999 bevat bepalingen over het toezicht op de milieuwetgeving en c.q. de nodige dwangmaatregelen om haar naleving te waarborgen. Het college van burgemeester en schepenen wijst het gemeentepersoneel aan dat belast is met het toezicht op de naleving van het milieurecht. De burgemeester bevestigt de waarschuwingen, de maatregelen, de bevelen tot stopzetting of sluiting die door het gemeentepersoneel uitgevaardigd worden.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

29.06.2021 KB houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2021

Een subsidie van 15587996 EUR wordt toegekend aan de OCMW's om de sociale participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van hun gebruikers te bevorderen. De verdeling per centrum wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd. De subsidieperiode loopt van 01.01.2021 tot en met 31.12.2021. Deze subsidie kan eveneens worden gebruikt voor de tussenkomsten in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Een aanvullende subsidie van 2963133 EUR wordt toegekend aan sommige OCMW's opgenomen in de bijlage bij het tweede besluit.

29.06.2021 KB houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2021

Een subsidie van 15587996 EUR wordt toegekend aan de OCMW's om de sociale participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van hun gebruikers te bevorderen. De verdeling per centrum wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd. De subsidieperiode loopt van 01.01.2021 tot en met 31.12.2021. Deze subsidie kan eveneens worden gebruikt voor de tussenkomsten in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Een aanvullende subsidie van 2963133 EUR wordt toegekend aan sommige OCMW's opgenomen in de bijlage bij het tweede besluit.

Contact

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur