Op deze pagina vindt u alles over de gemeentelijke organisatie, mandatarissen, burgemeesters en schepenen en gemeenteraadsleden.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Inclusievere gemeenteraad

Artikel 12bis van de NGW bepaalt dat een gemeenteraadslid dat door een handicap niet in staat is om zijn of haar mandaat alleen uit te voeren, bij de uitvoering van dat mandaat kan worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon. De lijst van handicaps in dit artikel is uitgebreid. Een verstandelijke handicap staat er nu ook op.

Brulocalis

Maximumbedragen voor representatiekosten op lokaal niveau?

De minister van Plaatselijke Besturen wil gebruikmaken van de mogelijkheid die hem geboden wordt door artikel 19, §4 van de Nieuwe Gemeentewet om de maximumbedragen van de representatiekosten voor burgemeesters en schepenen vast te stellen. Brulocalis heeft evenwel een aantal bedenkingen bij meerdere zaken in het voorontwerp van besluit.

Modellen

De gemeenteraad filmen? Brulocalis stelt oplossingen voor

Op verzoek van de Conferentie van Burgemeesters heeft Brulocalis de kwestie van de video-opnames van openbare zittingen van de gemeenteraad geanalyseerd. Wij reiken enkele praktische opties aan, zodat elke gemeente die richting kan uitgaan, volgens weldoordachte modaliteiten.

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Loonsverhoging voor de burgemeester en de schepenen

Brulocalis is tevreden dat de minister van Plaatselijke Besturen bereid is om het loon van de burgemeesters en schepenen te verhogen, zodat de verloning meer representatief wordt voor de grote werklast en de verantwoordelijkheid die het lokale bestuursmandaat met zich meebrengt. Na zorgvuldige analyse steunt Brulocalis de voorgestelde wijzigingen, maar wil ze de aandacht van de minister vestigen op een aantal punten.
Memoranda en beleidsadviezen

De sjerp van de burgemeester en de schepenen: eisen van Brulocalis aanhoord

Brulocalis heeft het ontwerpbesluit tot uitvoering van artikel 21, lid 2 van de NGW met betrekking tot het onderscheidingsteken van burgemeester en schepenen zorgvuldig bestudeerd. Het kabinet heeft ons laten weten dat onze eisen zijn gehoord en dat het ontwerpbesluit dienovereenkomstig zal worden aangepast.
Memoranda en beleidsadviezen

Gewijzigde Nieuwe gemeentewet: Brulocalis stelt transparantie op prijs, maar…

Brulocalis heeft zorgvuldig gekeken naar een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. De ordonnantie behandelt een aantal zaken rond o.m. transparantie, een aantal boekhoudkundige maatregelen en het recht op inspraak van burgers. Daarnaast is er eindelijk gehoor gegeven aan de terugkerende opmerking van Brulocalis over de noodzaak van een algemene vergunning voor heffingen en komt er hierover een specifiek artikel in de NGW.

Praktische fiches

Onderscheidingsteken van de burgemeesters en schepenen

Momenteel zijn de kenmerken van de sjerpen van burgemeesters en schepenen vastgelegd in koninklijke besluiten die al dateren van 1837 : drie verticale banden – zwart, geel en rood – met zilverkleurige franjes voor de burgemeesters en twee banden – geel en zwart – met rode franjes voor de schepenen.

Levenskader | Het besluit tot afbraak en de stedenbouw

Een besluit tot afbraak dat door de burgemeester genomen wordt op basis van artikel 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, stelt niet vrij van de verplichting om over een steden-bouwkundige vergunning te beschikken. Bovendien mag de burgemeester de afbraak van een beschermd goed of dat deel uitmaakt van het onroerend erf- goed dat ingeschreven is op de bewaarlijst, slechts bevelen mits goed-keuring van de gewestregering.

Levenskader | Afvalstoffen

De burgemeester van de gemeente waar zich afvalstoffen bevinden die een ernstige bedreiging kunnen vormen, mag alle nuttige maatregelen treffen om het gevaar te voorkomen of te verhelpen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

07.04.2023 Bijzondere wet wijz. bijzondere wet 08.08.1980 tot hervorming der instellingen en wijz. bijzondere wet 12.01.1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft

Deze wet regelt de modaliteiten inzake de ontslagneming van een lid van de Franse Gemeenschap, het Waals, het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Parlement. Ter herinnering, beperkingen voor de cumul van mandaten zijn voorzien (onder andere met het ambt van burgemeester, van schepen en van voorzitter van een raad voor maatschappelijk welzijn of, onder voorwaarden, met elk mandaat in een openbare of particuliere instelling uitgeoefend als vertegenwoordiger van een gemeente of een provincie).

07.04.2023 Wet wijz. art. 234 van het
Kieswetboek, wat de beëindiging van het parlementair mandaat
door ontslagneming betreft

Deze wet regelt de modaliteiten inzake de ontslagneming van een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers of van de Senaat. Ter herinnering, het mandaat van een dergelijke lid kan worden gecumuleerd met ten hoogste één bezoldigd uitvoerend mandaat (onder andere het ambt van burgemeester, van schepen en van voorzitter van een raad voor maatschappelijk welzijn of, onder voorwaarden, elk mandaat in een openbare of particuliere instelling uitgeoefend als vertegenwoordiger van een gemeente of een provincie).

07.04.2023 Wet wijz. wet 31.12.1983
tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap,
wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming
betreft

Deze wet regelt de modaliteiten inzake de ontslagneming van een lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. Ter herinnering, het mandaat van een dergelijke lid is onverenigbaar met onder andere het ambt van burgemeester en kan worden gecumuleerd met ten hoogste één bezoldigd uitvoerend mandaat (onder andere het mandaat van schepen en van voorzitter van een raad voor maatschappelijk welzijn of, onder voorwaarden, elk mandaat in een openbare of particuliere instelling uitgeoefend als vertegenwoordiger van een gemeente of een provincie).

Contact

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

tel:+3222385141