Tijdens het event Shared Mobility Rocks op 6 februari heeft Brulocalis, in gezelschap van de gewestelijke ministers bevoegd voor Leefmilieu en Mobiliteit, hun respectievelijke administraties, verschillende schepenen van de Brusselse gemeenten en heel wat verenigingen en bedrijven die in België actief zijn op mobiliteitsvlak, de Green Deal Inclusive Carsharing ondertekend.

Autodelen biedt heel wat voordelen: meer ruimte voor natuur, vrijetijdsmogelijkheden en ontmoetingen, een betere luchtkwaliteit, een efficiënter gebruik van grondstoffen, een eerlijkere ingebruikname van de openbare ruimte, kostenbesparing, een lager energieverbruik, vermindering van de CO2-uitstoot ...

Al die voordelen helpen om de doelstellingen van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move te halen. Bovendien is autodelen een goed alternatief voor huishoudens die hun eigen wagen moeten laten staan om te voldoen aan de voorwaarden van de lage-emissiezone (LEZ) van het Gewest.

Precies om die reden wil het Brussels Gewest samen met Autodelen.net en AMT Concept inclusief en duurzaam autodelen bevorderen via de Green Deal Inclusive Carsharing.

Wat doen we?

Met de Green Deal geven we het autodelen in het Brussels Gewest een duurzaam en inclusief duwtje in de rug.

Drie jaar lang werken we samen met sociaal-culturele verenigingen, overheden, universiteiten, bedrijven en burgerinitiatieven om gemeenschappelijke doelstellingen op het vlak van autodelen in het Brussels Gewest te bereiken:

  • autodelen uitbreiden en meer bekendheid geven,
  • autodelen duurzamer maken door het aandeel elektrische deelauto's te verhogen; en
  • autodelen toegankelijker maken voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een handicap, eenoudergezinnen, huishoudens met een laag inkomen en nieuwkomers.

We rekenen op de steun van de Brusselse gemeenten om dit te realiseren, rekening houdend met de instrumenten waarover de gemeenten beschikken om autodelen te promoten (bijvoorbeeld op het vlak van openbare inrichting, parkeerbeleid en sociale bijstand).

Door de Green Deal te ondertekenen, hebben zeven gemeenten zich er al toe verbonden om autodelen te ondersteunen binnen hun bestuur en op hun grondgebied. Daarvoor zullen ze verschillende soorten acties ondernemen, zoals de uitvoering van een gemeentelijk plan voor autodelen, de bevordering en sensibilisering van kwetsbare doelgroepen rond autodelen, zoals jongeren, mensen met een handicap, eenoudergezinnen, huishoudens met een laag inkomen en nieuwkomers, maar ook de installatie van vaste autodeelstations in de gemeente of de voorziening van specifieke parkeerplaatsen op openbare parkings of op parkings van openbare woningen, de oprichting van een netwerk van ambassadeurs in een wijk en/of lokale gemeenschap, en nog veel meer.

Brulocalis nodigt u binnenkort uit voor een werkgroep voor de uitwisseling van goede praktijken over dit onderwerp. De uitnodiging en de praktische regeling volgen nog via mail.

Meer infos