Voorwerp

 
De projectoproep werd op 25 mei 2022 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.
 

De Regering van het BHG lanceert een eerste projectoproep voor de as- en huizenblokcontracten.


De as- en huizenblokcontracten (AHC) zullen volwaardige instrumenten voor stedelijke herwaardering zijn en zullen ernaar streven hun begunstigden in staat te stellen om te reageren op micro-lokale situaties, m.n. rond de lokale identiteitskernen die zijn gedefinieerd door het GPDO of die in opmaak zijn, door gewestelijke subsidies op volgende gebieden :

 • De binnenterreinen van de huizenblokken en de assen ontdichten en opnieuw doorlaatbaar maken en systemen toepassen om de klimaateffecten tegen te gaan
 • De gebouwen herwaarderen door ze op de eerste plaats te renoveren en daarna pas door gebouwen af te breken en herop te bouwen of nieuwe gebouwen op te trekken
 • De openbare ruimte van de as (of desgevallend van het huizenblok) herwaarderen om haar stedelijk en ecologisch kwaliteitsvol te maken (verblijfs-, ontmoetings-, of ontspanningsfunctie, schakelfunctie in het groene en het blauwe netwerk)
 • De intenser gebruiken door er woningen, lokale openbare voorzieningen en economische activiteiten langsheen te implementeren, de as gebruiksvriendelijker en toegankelijker maken voor de mensen die zich actief verplaatsen en systemen toepassen om de gevolgen van de klimaatopwarming tegen te gaan
 • De ondersteuning van activiteiten die gericht zijn op productieve en commerciële activiteiten, zowel bestaande als geplande

 

Toekenningsvoorwaarden

Begunstigden

De stad en de gemeenten van het BHG.

Specifieke doelstellingen

De specifieke doelstellingen van een AHC worden bepaald volgens de aard van de assen of de huizenblokken :

 • De ontdichting van het huizenblok door sloop of herbestemming van gebouwen
 • De bodem opnieuw doorlaatbaar maken
 • De herkwalificatie van de openbare ruimte van de as (of van het huizenblok indien nodig), om een stedelijke en ecologische kwaliteit te integreren
 • Het renoveren/aanleggen van lokale openbare groene ruimten
 • De renovatie/herbestemming van oude gebouwen waardoor lokale uitrustingen of ruimtes voor opleiding en economische activiteiten kunnen gecreëerd worden
 • De creatie van een nieuw gebouw, waardoor het mogelijk wordt om de rand van het huizenblok en de verbinding met de groene ruimte die gecreëerd is en zich binnen het huizenblok bevindt, te kwalificeren
 • De bouw en de renovatie van woningen door een logica van circulaire economie te bevorderen en door te streven naar maximale energieprestaties
 • De (her)kwalificatie van de omgeving van het gebouw door het toe-eigenen van ruimtes
 • De deelname aan gewestelijke doelstellingen om bij te dragen tot de verschillende door de regering goedgekeurde netwerken in het BHG
 • Het uitvoeren van participatieve projecten met een specifiek budget en bedoeld om de kwaliteit van het huizenblok en de directe omgeving te verbeteren
 • De intensifering van het gebruik van de as door de implementatie van woningen, lokale openbare voorzieningen en economische activiteiten
 • De herbegroeiing van de grond, gevels en daken
 • De implementatie van innovatieve waterbeheersystemen en systemen om klimaatveranderingen tegen te gaan
 • De lokale energieproductie, m.n. de aanleg van een warmtenetwerk op schaal van de as/het huizenblok
 • De vergemakkelijking van het gebruik en de toegang tot de as voor actieve modi in de logica van het STOP-principe
 • De ondersteuning van activiteiten die gericht zijn op productieve en commerciële activiteiten, zowel bestaande als geplande


Evaluatiecriteria

Het dossier moet de volgende thema's behandelen :
1. Perimeter
2. Visie
3. Bestuur en participatie
4. Sociaal-economische infrastructuur en acties
5. Openbare ruimtes
6. Milieukwaliteiten

Subsidiabele projecten

 • De ontwikkeling of herinrichting van openbare groene ruimten, complementair aan de herinrichting van het huizenblok (speeltuin, sport, lokale groene ruimten, ...) met een innovatief perspectief inzake waterbeheer, beplantingen en de promotie van biodiversiteit
 • Een infrastructuurproject voltooien met enkele lokale operaties die betrekking hebben op de onmiddellijke omgeving (kankers langs de infrastructuur) of het sociale gebruik ervan verbeteren (speeltuin, kiosk, specifiek stadsmeubilair, ...) en tegelijkertijd de verplaatsingen en het comfort van actieve modi te stimuleren
 • Het creëren van een nieuwe « actieve modi »-link doorheen een bestaande huizenblok die toegang verleent tot de as
 • De secundaire straten die uitkomen op de as omzetten in voetgangerszone
 • Het creëren van een lokale openbare voorziening in een bestaand/te renoveren/te herbestemmen gebouw of in een nog te creëren gebouw langs de as of in het huizenblok
 • De groepsrenovatie van gebouwen die behoren tot eenzelfde stedelijke entiteit (as of huizenblok), gelinkt aan het dispositief Renolab (cf. fiche Renolab.b)
 • De invoering van sociaal-economische acties bovenop of als begeleiding bij de realisatie van projecten

 

Bedrag en betaling

Budget : max. 5 miljoen euro per AHC.

Implementatie van een participatief budget (mechanisme waarmee de bevolking de bestemming van een deel van de publieke middelen bepaalt) : 5 tpt 15% van het totale budget van een AHC.

Procedure

Het dossier moet uiterlijk op 25 mei 2022 bij urban.brussels ingediend worden.

Praktische inlichtingen

urban.brussels
Directie Stadsvernieuwing
Kunstberg, 10-13
1000 Brussel

Mevr. Caroline Mulkers  -  Tel 02 432 83 56  -  cmulkers@urban.brussels
Mevr. Philippe Piéreuse  -  Tel 02 432 85 04  -  ppiereuse@urban.brussels

Wettelijke en reglementaire bronnen

Betreffende de as- en huizenblokcontracten

Cf. volgende documenten op de site van urban.brussels (supra) :
- Richtlijnen voor de lancering van de pilootprojecten AHC 2022 & 2023
- Gids voor het opstellen van het aanvraagdossier
- Presentaties op de webinar van 25 fébruari 2022

Betreffende de Stedelijke herwaarderingsprogramma's

Cf. link naar de bestaande programma's in de fiche « Stedelijke herwaardering (programma's) »