Het Gewest heeft Brulocalis om advies gevraagd over het ontwerpbesluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vastlegging van de modaliteiten voor de identificatie van de eindverdeling en de stortingsmodaliteiten van de parkeeropbrengsten. Deze ordonnantie geeft uitvoering aan de “nieuwe” ordonnantie van 6 juli 2022 houdende organisatie van het parkeerbeleid en herdefiniëring van de opdrachten en beheerswijze van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald aan artikelen 20 en 21 over de verdeling van de parkeeropbrengsten tussen de gemeenten en het Parkeeragentschap.

Brulocalis heeft een gunstig advies uitgebracht, onder voorbehoud van een aantal wijzigingen, in het bijzonder met betrekking tot de termijn waarbinnen het Agentschap het financieel verslag naar de gemeente moet sturen, de naleving van de contractuele bepalingen tussen het Agentschap en de gemeenten en een grotere flexibiliteit in bepaalde uitbetalingsprocedures van het Agentschap aan de delegerende gemeenten. Brulocalis vraagt ook dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan administratieve vereenvoudiging en billijkheid tussen gemeenten.