Naar aanleiding van de komende wijzigingen in de informatie-uitwisseling tussen de OCMW's en de RVA over de inschakelingstewerkstelling worden er twee webinars georganiseerd in samenwerking met de Fédération des CPAS wallons en de VVSG. De RVA beantwoordt dan ook vragen van de OCMW's over de aangekondigde nieuwe maatregelen.

Krachtens artikel 60, § 7, van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 08.07.1976 moeten de OCMW's al het nodige doen voor iemand die een bepaald aantal gepresteerde arbeidsdagen moet kunnen aantonen om in aanmerking te kunnen komen voor een werkloosheidsuitkering. Daarbij ook een job vinden. Het OCMW en de desbetreffende maatschappelijk verzekerde gaan daarvoor een arbeidsovereenkomst aan, de zgn. artikel 60-overeenkomst, die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest momenteel “inschakelingsbetrekking” heet (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019 betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn).

In deze context wordt op vraag van het OCMW een beroep gedaan op de RVA om het nodig aantal te presteren arbeidsdagen te berekenen. Hierdoor kan de verzekerde na deze tewerkstelling een werkloosheidsuitkering aanvragen.

Zowel de RVA als het OCMW hebben herhaaldelijk gesignaleerd dat er met deze procedure problemen waren, nl. de volgende:

  • de ingewikkelde procedures (papieren formulier C60.7);
  • de kwaliteit van de ontvangen informatie en antwoorden (aangezien het OCMW niet altijd over alle informatie beschikt om het formulier C60.7 naar behoren in te vullen);
  • de beveiliging van informatie in geval van gegevensuitwisseling.

Om de samenwerking te verbeteren, heeft de RVA in overleg met de OCMW’s het proces geïnformatiseerd. De bedoeling was uiteindelijk om het aantal te verstrekken dagen te kunnen berekenen op basis van gegevens uit authentieke bronnen. De doelstellingen zijn als volgt:

  • Het voor OCMW's gemakkelijker maken om maatregelen te treffen;
  • De kwaliteit van het antwoord verbeteren;
  • De GDPR naleven wanneer persoonlijke sociale gegevens worden doorgegeven.

Deadlines

De eerste fase van deze automatisering is operationeel vanaf 2 oktober 2023. Hierbij wordt de digitale applicatie ontwikkeld waarop verder gewerkt kan worden. Deze applicatie zal de handmatige procedure met formulier C60.7 vervangen.

Tijdens een overgangsperiode van 2 oktober 2023 tot en met 30 noveember 2023 zullen de aanvragen tot berekening van de in aanmerking te nemen lopende werkperiode die via formulier C60.7 volgens de manuele procedure zijn ingediend, nog steeds volgens de oude procedure worden behandeld door de bevoegde instantie van de RVA. Het is echter aangewezen om tijdens de overgangsperiode nieuwe aanvragen voor berekeningen digitaal in te dienen.

Tot slot zal de RVA vanaf 1 december 2023 alleen nog maar digitale aanvragen in behandeling nemen die via de website socialsecurity.be zijn ingediend.

Alle betrokken partners zijn overtuigd van de meerwaarde van deze digitale samenwerking. Ze vormt de basis voor een steeds vlotter verlopende samenwerking in de toekomst. En dat is in het belang van de kwetsbare personen die door de OCMW's naar een job worden geleid. De RVA dankt ook de OCMW-federaties voor de goede samenwerking bij de uitwerking van deze nieuwe digitale procedure.

Webinars en praktische info

Voor de medewerkers van de betrokken OCMW's die in het kader van deze procedure met de RVA moeten samenwerken, is er deze webinar waarop de praktische gevolgen van dit nieuwe digitale proces worden toegelicht.

De deelnemers krijgen uiterlijk de dag voor het evenement per e-mail een link toegestuurd. Voor vragen over deze inhoud kunt u contact opnemen met Guy M. AMISI (guy.amisi@brulocalis.brussels). Voor praktische zaken kunt u contact opnemen met Latifa HAZIM (latifa.hazim@brulocalis.brussels).